Veiligheid

De basis van een stad waar mensen zich prettig voelen en zich volledig kunnen ontplooien, is een veilige leefomgeving. Dat is in Utrecht helaas niet meer vanzelfsprekend. In bepaalde gebieden in de stad is sprake van structurele onveiligheid. Dit wordt soms veroorzaakt doordat een reële analyse van de oorzaken ontbreekt of het huidige gemeentebestuur politiek gevoelige zaken niet wil benoemen. Daarom is een stevigere aanpak van criminaliteit en onveiligheid belangrijk. In de nieuwe raadsperiode zal het CDA Utrecht zich blijven inzetten voor extra investeringen in veiligheid en een gerichte handhaving door politie en gemeente. Het CDA Utrecht vindt dat de overheid een belangrijke taak heeft om te zorgen voor een veilige samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Daarbij gaat het bij veiligheid niet alleen over criminaliteit en overlast, maar ook over de veiligheid van gebouwen, het verkeer en in de horeca.

Openbare Orde en Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke regels gesteld worden, dat deze regels goed gehandhaafd worden, en dat overtredingen van de regels bestraft wordt. Het gevoel van veiligheid in wijken en op straten is heel belangrijk. Daarom wil het CDA Utrecht dat de gemeente adequaat reageert op signalen en incidenten als autokraken, diefstal en inbraken die grote invloed hebben op het persoonlijk leven. Drugshandel op de Utrechtse straten is helaas aan de orde van de dag. De gemeente doet op dit moment te weinig om deze ontwikkeling tegen te gaan. Daarom moet de komende jaren een duidelijkere aanpak van criminaliteit en aantastingen van de openbare orde ontwikkeld worden. Daarbij is voldoende capaciteit voor politie en handhaving een voorwaarde. We zien ook dat jongeren steeds eerder worden geconfronteerd met criminaliteit en op het verkeerde pad terechtkomen. We willen er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren kiezen voor een criminele in plaats van maatschappelijke carrière.

Het CDA Utrecht wil ook dat de Dienst Toezicht en Handhaving samenwerkt met inwoners om problemen op te lossen. Om ondermijnende criminaliteit succesvol aan te pakken, is het belangrijk dat inwoners misstanden eenvoudig kunnen melden. Het vertrouwen tussen overheid en inwoners wordt namelijk versterkt als meldingen snel worden opgevolgd. Utrecht heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een centrum van de internationale drugshandel, maar daartegen is ook te weinig opgetreden. De komende jaren moeten alle zeilen worden bijgezet om drugscriminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Daarom moet er een goed actieplan komen waarin repressie en preventie hand in hand gaan. Er moet meer worden geïnvesteerd in de politie, maar ook in kwetsbare wijken en vertrouwen in de overheid. Geld dat door criminelen is verdiend met drugshandel moet daarnaast geconfisceerd worden en geven we terug aan de samenleving via een speciaal fonds. Daarbij is samenwerking met het Openbaar Ministerie en andere (grote) steden van groot belang. 

Ook bredere toepassing van cameratoezicht kan een hulpmiddel zijn om criminaliteit eerder te signaleren. Er moet beter worden geluisterd naar de inwoners om het veiligheidsgevoel in de wijken te versterken met behulp van camera's in combinatie met andere passende maatregelen: een integrale aanpak dus. De technische mogelijkheden van camera's moeten waar mogelijk worden benut. 

Straatintimidatie

Helaas komt straatintimidatie in Utrecht vaak voor. In 2019 bleek dat maar liefst 46% van de Utrechters te maken krijgt met naroepen, nastaren of beledigende opmerkingen. Dat vinden we absoluut onacceptabel. We vinden het onvoorstelbaar dat dit zo uit de hand is gelopen. Helaas zijn er voorbeelden van inwoners die mede door straatinitmidatie hebben besloten om uit hun wijk te verhuizen. Met name vrouwen, ouderen en LHBTIQ+'ers hebben hier last van. We zien hier een opdracht van de gemeente om extra aandacht te besteden aan straatintimidatie en de gevolgen hiervan. De afgelopen raadsperiode hebben onze raadsleden vaak aandacht gevraagd voor dit onderwerp, en dat blijven we, zolang dat nodig is, ook zeker doen de komende jaren. 

Overlast door vuurwerk

De afgelopen jaren is de overlast van particulier (illegaal) consumentenvuurwerk fors toegenomen. Hulpverleners en handhavers werden hier regelmatig slachtoffer van. Dit vinden we onnacceptabel. Het CDA Utrecht heeft vragen gesteld over vuurwerkoverlast. In de maand december klinken namelijk vrijwel dagelijks door heel Utrecht knallen. Naast dat dit tegen de regels is, geeft dit Utrechters een onveilig gevoel én jaagt het onschuldige dieren onnodig schrik aan. Wij denken dat met georganiseerde shows de vuurwerktraditie op een verantwoorde manier kan worden voortgezet. Een volledig lokaal verbod is niet effectief; hiertoe kan alleen de landelijke overheid besluiten.

Beschermen kwetsbare groepen

In Utrecht is er absoluut geen plaats voor racisme, uitsluiting of andere vormen van discriminatie. Helaas zijn er nog steeds groepen binnen de samenleving die in Utrecht regelmatig worden lastiggevallen om hun afkomst, geaardheid of levensovertuiging, geloof en religie. Dit is voor ons onacceptabel. Iedereen moet zich in onze stad vrij kunnen voelen om zichzelf te kunnen zijn. Om dit te waarborgen wil het CDA dat haatzaaien en groepsbelediging sneller en strenger bestraft wordt

Een ander probleem is dat bepaalde groepen discriminatie ervaren bij sollicitaties. Wat het CDA Utrecht betreft ligt hier een taak van de gemeente om dit actief tegen te gaan. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door op bepaalde functies laagdrempelig sollicitanten aan te nemen met het idee om na een halfjaar te bezien of het dienstverband een succes is (de zogenaamde 'open hiring') en bedrijven en organisaties actief aan te sporen dit ook daadwerkelijk te doen. 

In het kort:

 1. Duidelijke regels en een consequente handhaving.
 2. Meer toezicht op straat, met waar nodig cameratoezicht.
 3. Een laagdrempelige manier van melden mogelijk maken, zodat ondermijning en drugscriminaliteit effectiever worden aangepakt.
 4. Er moeten georganiseerde vuurwerkshows komen. Een volledig lokaal vuurwerkverbod is niet effectief: dat moet de landelijke overheid besluiten.
 5. De gemeente moet een actieplan straatintimidatie ontwikkelen.
 6. Digitale criminaliteit blijft een van de prioriteiten in de gemeentelijke Veiligheidsagenda. De gemeente start met een pilot digitale veiligheidsambassadeurs, die dichtbij de mensen staan.
 7. De gemeente moet samenwerking zoeken met maatschappelijk stichtingen om alle vormen van discriminatie, uitsluiting en racisme (zoals antisemitisme, islamofobie, homofobie, etc.) te bestrijden.

Wat heeft het CDA bereikt?

 • Op voorstel van het CDA is lachgas in delen van Utrecht verboden. Lees hier, hier en hier meer!
 • Dankzij het CDA is een beloning ingevoerd voor goede tips over autobranden in Utrecht. Lees hier meer!
 • Op voorstel van het CDA in 2016 is €600.000,- extra geïnvesteerd in veiligheid in de stad. Lees hier meer!
 • Het CDA Utrecht heeft al vaak aandacht gevestigd op het probleem rondom straatintimidatie. Dit leidde onder andere tot een debat in de gemeenteraad, naar aanleiding van onze schriftelijke vragen. Om die reden komt burgemeester Dijksma in het voorjaar van 2022 met een actieplan straatintimidatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.