10 november 2020

Motie huisvesting

Deze week heeft de CDA-fractie in de raadsvergadering een motie ingediend over huisvesting in de gemeente Kapelle. Deze motie kon op steun rekenen van VVD, SGP, PvdA en D66. ChristenUnie was helaas afwezig en Gemeentebelang stemde tegen. De volledige motie kunt u hieronder lezen.

 

Kapelle, 10 november 2020

De raad van de gemeente Kapelle, in besluitvormende vergadering bijeen op 10 november 2020,

Constateert dat:

  • Er een grote vraag is naar levensloopbestendige- en starterswoningen in de koop- en de sociale huursector;

  • Jongeren uit onze gemeente vertrekken omdat er geen passende huisvesting voor handen is;

  • Inwoners steeds ouder worden en thuis blijven wonen.

Overweegt dat:

  • Voor de leefbaarheid in onze kernen een gevarieerde leeftijdsopbouw en verschillende inkomensklassen van toegevoegde waarde zijn;

  • Huisvestingsmogelijkheden essentieel zijn om potentiele inwoners aan onze gemeente te binden;

  • Er voldoende passende woonruimte moet zijn voor iedereen die zich in de gemeente Kapelle wil vestigen of er wil blijven wonen;

  • Bij bouwplannen ruimte moet zijn voor starters in de koop- als ook in de sociale huursector.

Draagt het college op:

  • Initiatieven voor de bouw van sociale huurwoningen en levensloop bestendigde huurwoningen alsmede tiny-houses en andere creatieve woonvormen actief te ondersteunen en waar mogelijk zelf te initiëren;

  • Te evalueren of het beleid met betrekking tot erfpacht en startersleningen nog passend is in de huidige marktsituatie en de beoordeling van deze evaluatie terug te koppelen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dhr. Franken

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.