22 juni 2019

Algemene beschouwingen 2019: "Politiek moet niet denken voor de burger maar doen naast de burger!"

Bijdrage fractievoorzitter Rob van Woudenberg in het Debat over de Algemene Beschouwingen als reactie op Kaderbrief college,  20 juni 2019

Geachte voorzitter, college, collega raadsleden, aanwezigen op de publieke tribune, kijkers en luisteraars thuis,

Vol verwachting keken we uit naar de kaderbrief! Hier zou de lang verwachte concrete uitwerking van het bestuursprogramma ons worden gepresenteerd. Maar de Kaderbrief is heel beleidsarm en de naam “Karigbrief” is meer op zijn plaats. Na een laag ambitieus coalitieakkoord en een weinig ambitievol bestuursprogramma bevat  ook deze “Karigbrief” niet de gehoopte concrete uitwerking. Ambities zijn er wel in:  meer, meer, meerMeer banen (+1500), meer woningen(+15.000), meer bedrijfsruimten(+30.000m2) en meer toeristische bezoekers en overnachtingen (+25%). Maar wat zijn de gevolgen en wat is de impact? Past het bij de Delftse maat? Willen we niet teveel waardoor het ten koste gaat van de leefbaarheid in Delft? Wat voor stad willen we zijn?

Een belangrijk knelpunt van het afgelopen jaar is dat het vertrouwen  in de Delftse politiek  is afgenomen. De Karigbrief spreekt wel mooie woorden, zoals “de inwoner staat centraal” en “denken en werken vanuit de klant moet vanzelfsprekend zijn” (klantreizen genoemd). Maar wat is de praktijk?  De krant van 8 juni kopt : “Bewoners Gasthuislaan verliezen vertrouwen in de gemeente”  In het artikel kunnen we lezen dat een aantal burgers zich niet serieus genomen voelt door de gemeente maar we hebben dit ook kunnen horen van insprekers in de commissies. De gemeente die burgers niet begrijpt, niet naar ze luistert, te laat betrekt,  te laat of onhandig communiceert… .. Als politiek zijn we er voor de samenleving. Het CDA staat naast de inwoners van Delft en zoekt hoe we samen kunnen leven in Delft.

Niet denken voor de burger maar doen naast de burger!

Wat wil de burger? Want daar doen we het voor. Een aantal voorbeelden wat naar het idee van het CDA nog niet goed gaat, en waar wij alternatieve voorstellen hebben:

1. Dienstverlening 

Dit is wat ons betreft het kernthema. Dienstverlening gaat over het ophalen van afval, het afhandelen van bezwaarschriften,  het opnemen van de telefoon bij het Klant Contact Centrum en het geven van een boete bij het niet verlengen van een parkeervergunning, in het sociaal domein, bij verkeer en vervoer, kortom bij alles. Een betere dienstverlening gaat wat ons betreft niet gepaard met hogere kosten.

Het CDA vindt dat de medewerkers van de gemeente in de eerste plaats in dienst van de stad zijn. Ze zijn er voor de inwoners, de bedrijven en onze gasten. Van het KCC tot aan de handhavers op straat, van de vergunningverlener tot adviseur over belastingen en armoede. Iedere medewerker moet zich ambassadeur voelen, klantvriendelijk handelen en denken vanuit de burger waar ze het voor doen. Het CDA wil ambitieuzere doelstellingen als het om gemeentelijke dienstverlening gaat. Nu staat er in de Kaderbrief geen indicator “Klantwaardering dienstverlening burgers” opgenomen. Die staat als vraagteken voor nu en voor in 2022. Het CDA zal hier met een amendement voor komen.

Een voorbeeld van hoe gemeentelijke dienstverlening kan worden verbeterd: Het waarschuwen van mensen van wie de parkeervergunning binnenkort afloopt, in plaats van meteen een boete te geven. Een ander voorbeeld: als medewerkers van de gemeente  (dus ook inhuur) fouten maken, moet de gemeente verantwoordelijkheid nemen. Ook al is het volgens de letter van de wet de gemeente niet aan de rekenen.

2. Afval

Delft staat nog steeds in de top van duurste gemeenten van Nederland om te wonen. Dat komt vooral door onze afvalstoffenheffing. Dit moet veranderen! De techniek voor scheiden van afval in de fabriek, nascheiding, van Plastic, Metaal en Drankflessen (PMD) ontwikkelt zich snel en is veelbelovend. Steeds meer gemeentes stappen over naar nascheiding. Daarom wil het CDA stoppen met de uitrol van Het Nieuwe Inzamelen voor PMD en over naar een goedkoper, duurzamer en klantvriendelijker alternatief van afvalverwerking:

3. Jeugdhulp

De jeugd gaat ons aan het hart. Steeds meer kinderen ontvangen jeugdhulp. In Delft was dat in 2018 ruim 14%. Maar gaat het geld wel naar de juiste kinderen, degene die het écht nodig hebben? Het CDA ziet de oplossing voor veel kinderen niet in extra professionele jeugdzorg. Veel beter is het om voor deze kinderen in te zetten op preventie en de ontwikkeling van hun talenten door cultuur-, muziek- en sportonderwijs. Op deze manier kan er uitmuntende zorg geboden worden aan die kinderen die het echt nodig hebben. Dat vraagt om een andere inrichting van het systeem en de samenleving, een maatschappij waar een goede samenhang is. Dat vraagt afstemming tussen wonen, sport, cultuur, en (vrijwilligers)werk. Dat is niet makkelijk en kost tijd, we moeten de Titanic de andere kant op draaien. Dat het kan bewijzen sportverenigingen als de Rugby Club Delft waar deze aanpak al gebeurt en werkt. Het CDA komt met een initiatiefvoorstel "muzieklessen in het onderwijs".                            

Geen bezuinigen dus maar een herverdeling van gelden. Zodat er meer geld gaat naar de kwetsbare jongeren. Degenen die het echt nodig hebben. En een kleine zijstap omdat het hier over zorg gaat. Wat het CDA betreft blijven wonen en zorg gescheiden behalve voor groepen die 24-uursbegeleiding nodig hebben bij het wonen. Goed wonen is een wezenlijk onderdeel van gezondheid en in de bestrijding van eenzaamheid. Het CDA blijft zeggen dat er ingezet moet worden op technische innovaties.

4.  Leefbare Stad

Het college heeft de ambitie Delft helemaal vol te bouwen met 15.000 extra woningen. Hierdoor gaat groene ruimte verloren. Voor ons is een leefbaar Delft, met voldoende groen, juist essentieel. Bomen verhogen de kwaliteit van leven maar zijn ook noodzakelijk om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan maar ook bij het verminderen van fijnstof. Bomenkap kan je nauwelijks compenseren. Daarom pleit het CDA voor een nieuwe boom voor elke nieuwe woning in Delft! Het CDA zal hier een motie over indienen.

5. Verkeer & Vervoer

De nieuwe busvervoerder EBS laat vanaf eind augustus de buslijn door het Centrum, bus 62 in Buitenhof en bus 33 in Westerkwartier vervallen en vervangen door een belbus. Het college en de Metropoolregio zien dit als een verbetering. Maar zien de inwoners dit ook als een verbetering? In de commissie is uitgebreid gedebatteerd over de gevolgen voor mensen, met name ouderen, in Buitenhof en Tanthof.

Ik refereerde al eerder aan de Gasthuislaan. Een voorbeeld waar het college uitkomsten van rekenmodellen voor het gevoel van bewoners stelt. Met als gevolg dat politiek en bewoners steeds verder uit elkaar gedreven worden.

6. Veiligheid

Het CDA wil een stad waar je veilig kan wonen, werken en leven. Op alle gebieden. In de ideale situatie maken mensen, bedrijven en organisaties hier afspraken met elkaar over. Daarnaast zijn er regels en die moeten worden gehandhaafd, door politie en door handhavers. Het CDA wil dat daar voldoende capaciteit voor is, ook in de zomer! Die handhavers zijn een van de ambassadeurs van de stad en ons eerste visitekaartje en moeten net als het Klant Contact Centrum en alle andere ambtenaren denken vanuit de burger waar ze het voor doen.

En het mooie is, als u straks aan mij gaat vragen waar we dit van willen betalen, onze voorstellen kosten geen geld maar leveren geld op.

Aflopen periode heeft het CDA (samen met D66) een initiatiefvoorstel gedaan, rookvrije generatie wie kent het niet, dat uiteindelijk met ruime meerderheid in de raad is aangenomen. Dat zullen we aankomende periode vaker doen. Initiatief nemen vanuit de raad. Door het CDA en samen met andere partijen. Het is niet alleen goed dat de raad die rol pakt. Het is broodnodig nu het college zelf met te weinig concrete acties komt.

Er staat de aankomende tijd veel op stapel om tot een sterke samenleving en een aantrekkelijk Delft te komen. Belangrijke ontwikkelingen die aan bod gaan komen zijn het mobiliteitsplan 2040, onderzoek naar een plek voor 3 scholen in Tanthof, ontwikkeling Bethelpark, een nieuw zwembad, het definitieve ontwikkelplan voor Schieoevers , vernieuwing station Delft Zuid, de ruimtelijke visie van het Prinsenhof en Agathaplein.

 

Voorzitter, laat ik positief afsluiten. De intenties in de kaderbrief zijn goed. Als we in de kaderbrief lezen over verbinding, het tegengaan van tweedeling , samen doen, dat we aandacht hebben voor elkaar, dat we niet alleen leven voor onszelf, dan lijkt het wel of er een CDA-er in het college zit. Elk inwoner van Delft heeft recht op een zinvol leven. Wij zijn er als politiek voor om dat te faciliteren.

Het CDA wil naast de inwoners en bedrijven staan om zo samen tot een Delft te komen waar de mensen van nu en later met plezier en trots wonen en werken en die we door willen geven aan onze kinderen en volgende generaties.  Want daar doen we het voor! Altijd!  Een opdracht waar we ons samen verantwoordelijk voor weten, college en raad, coalitie en oppositie. We wensen het college en de raad daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.