Speerpunten

Omzien naar elkaar

Het CDA wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving, ieder naar zijn of haar eigen mogelijkheden. Dit vraagt zorg voor én omzien naar elkaar. Zo bereiken we dat we samen leven. Verenigingen krijgen de ruimte en eenzaamheid onder jong en oud pakken we aan. Want iedereen telt mee!

Stimuleren van werkgelegenheid

Behoud en versterking van werkgelegenheid voor zoveel mogelijk Delftenaren. Dat moet speerpunt zijn van het gemeentelijk beleid. Het CDA wil zoveel mogelijk mensen aan een reguliere baan helpen en heeft hierbij bijzondere aandacht voor voldoende werkaanbod voor praktisch geschoolde inwoners.

Inwoners staan centraal

Het CDA wil dat de Delftse inwoner centraal staat bij (hulp)vragen aan de gemeente. Daarom biedt de gemeente zoveel mogelijk maatwerk en keert de menselijke maat terug bij zorg en bijstand. Ook wordt onnodige bureaucratie aangepakt. Geen mens mag vergeten worden!

Delft een thuis voor iedereen

Met de enorme opgaven op de woningmarkt wil het CDA dat Delft een thuis of kan worden voor starters en (startende) gezinnen. Daarom moet bij nieuwbouw het accent op betaalbare middenkoop en -huur liggen. Daarnaast zet het CDA in op meer ouderenhuisvesting, voorzien van technische en innovatieve voorzieningen. Nieuwbouw voor studentenhuisvesting vooral op de TU Campus en in omliggende gemeenten.

Een veilige stad

Iedereen moet zich veilig voelen in Delft. Veiligheid in huis en op straat is nodig om Delftenaren en bezoekers zich hier thuis te laten voelen. Daarom wil het CDA Delft een meldpunt voor onveilige plekken in de stad, zodat deze gericht aangepakt kunnen worden.

Ruimte voor ondernemers

Het CDA Delft is trots op onze ondernemers en bedrijven in Delft. Zij zijn de motor van de lokale economie en dat verdient meer waardering! Daarom wil het CDA dat bedrijven en ondernemers perspectief geboden wordt, (kleinschalige) bedrijvigheid wordt gestimuleerd en een persoonlijke, ondernemersgerichte dienstverlening vanuit de gemeente.

Maatwerk met betaald parkeren

Het vorige college heeft overhaast een nieuw parkeerbeleid ingevoerd met soms grote gevolgen in buurten. Mensen die nu hun auto in de parkeergarage op honderden meters afstand moeten parkeren of bezoek dat € 4,50 per uur moet betalen. Het CDA wil voor parkeren maatwerk per buurt: alleen parkeerregulering als er een probleem is en draagvlak onder bewoners!

Delft bereikbaarheid voor iedereen

Bestemmingen binnen Delft moeten zo goed mogelijk bereikbaar zijn te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer en waar nodig met de auto. Hierbij is verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de meest kwetsbare deelnemers aan het verkeer, prioriteit nummer 1. Om de optimale balans te vinden tussen voetgangers, fietsers, OV en auto’s moet, samen met bewoners en ondernemers, per wijk gekeken worden wat wenselijk is.

Jongeren zijn krachtige talenten

Jongeren zijn in de eerste plaats krachtige talenten die door aandacht tot bloei kunnen komen. Daarom zetten wij in op talentontwikkeling, bijvoorbeeld via muziek en cultuur in de klas. Ook willen we  schoolzwemmen terug.   Vanuit de gemeente moet speciale aandacht zijn voor stageplekken voor MBO-scholieren.

Tegengaan van schulden en armoede

Het tegengaan én voorkomen van schulden en armoede heeft hoge prioriteit bij het CDA. Mensen mogen niet maatschappelijk geïsoleerd raken door schaamte. Wie, bijvoorbeeld door de coronacrisis, in de financiële knel is gekomen krijgt snel deskundige hulp en financiële problemen van ouders mogen voor kinderen nooit een belemmering zijn om te kunnen sporten of muziek te maken.

Nieuwe bestuurscultuur

Het CDA staat voor een open, eerlijke en betrokken bestuurscultuur in Delft. Daarin is de gemeenteraad de plek waar de besluiten worden genomen en waar verantwoording over die besluiten wordt afgelegd, krijgen inwoners de kans om serieus mee te praten over hun directe leefomgeving en is communicatie vanuit de gemeente tijdig en helder.

Meer groen in Delft

Het CDA is voorstander van meer groen in de wijk. Dit zorgt voor meer woon- en werkgenot, bevordert gezondheid en vermindert hittestress en overlast bij extreme weersomstandigheden. Daarom wil het CDA dat er tenminste 500 bomen worden bij-geplant. Daarnaast willen we de stroken langs bermen, plantsoenen en slootkanten behouden om zo de biodiversiteit te versterken.

Een betrouwbare en benaderbare gemeente

De gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het CDA wil daarom passende openingstijden en behoud van loketten. Daarnaast wil het CDA dat de gemeente actief contact zoekt met inwoners: geen piepsysteem, maar een gemeente die naast haar inwoners staat.

Sport en cultuur als ontmoetingsplek

Sport en cultuur zorgen voor levendigheid in onze stad en stimuleert talentontwikkeling, creativiteit en brengt ontspanning bij jong en oud. Maar het CDA ziet sport en cultuur ook als ideale instrumenten om ontmoetingen tussen Delftenaren (in de wijk) te stimuleren.

Afvalinzameling klantvriendelijk, duurzaam en goedkoop

Voor Plastic, Metaal en Drankpakken (PMD) wil het CDA overgaan naar nascheiding in de fabriek, in plaats van scheiden bij mensen thuis. Eenvoudiger, beter voor het milieu en goedkoper. We willen een strengere aanpak van het illegaal dumpen van afval naast containers of op straat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.