AED's

  AED’s kunnen levens redden wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Het is daarom belangrijk dat er een netwerk van AED’s komt, zodat er 24 uur per dag tijdig een AED beschikbaar is voor burgerhulpverleners. Te beginnen in en rond plaatsen waar veel mensen komen, maar groeiend naar een stadsdekkend openbaar netwerk.

  Airbnb

  Zolang initiatieven als Airbnb niet tot problemen leiden, wil het CDA dit niet verbieden. Maar we willen verhuur wel goed reguleren, om te voorkomen dat het verhuren van woningen een zware last legt op onze woningmarkt die al krap is. Daarnaast zien we in Amsterdam welke vervelende gevolgen grootschalige verhuur van woningen aan toeristen kan hebben voor omwonenden. Uiteraard moet ook voor deze overnachtingen toeristenbelasting worden afgedragen.

  Alcohol, Drugs en Tabak

  Het CDA wil het gebruik van (soft)drugs ontmoedigen. Wij zijn daarom voorstander van het uitsterfbeleid voor coffeeshops. Geen nieuwe coffeeshops in Delft, ook niet als er een coffeeshop verdwijnt. Om dezelfde reden zijn wij tegen het verruimen van de mogelijkheden om legaal thuis cannabis te telen. Medicinale wiet moet via apotheken verspreid worden. Wat alcohol betreft pleit het CDA voor strenge controles op het verbod om alcohol te verkopen of te schenken aan minderjarigen. Ondernemers die bewust de regels overtreden en de gezondheid van jongeren in gevaar brengen, moeten stevig aangepakt worden. Bij herhaling moet de vergunning om alcohol te verkopen worden ingetrokken. Verenigingen, ook studentenverenigingen, hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot verantwoord alcoholgebruik. Indien nodig moeten zij hier door de gemeente op worden aangesproken. Voor zover het binnen de invloedssfeer van de gemeente ligt, zorgt het CDA Delft ervoor dat onze kinderen en jongeren straks zo rookvrij mogelijk kunnen opgroeien. Dat doen we door met een plan van aanpak te komen op weg naar een rookvrije gemeente. Eerste stap is om plaatsen waar veel kinderen en jongeren zijn, zoals scholen, kinderboerderijen, sportvelden en speeltuinen, geheel rookvrij te maken. De gemeente gaat hierover in gesprek met de exploitanten van die plaatsen.

  Jeugdzorg

  Gespecialiseerde jeugdzorg is voor een deel van onze jongeren een noodzakelijk kwaad. Volgens cijfers van Eurostat heeft zo’n 5% van de kinderen en jeugdigen gespecialiseerde jeugdzorg nodig. Dit zijn kinderen en jeugdigen die het echt moeilijk hebben thuis, die ernstige problemen hebben met zichzelf en/of die zich ernstig misdragen.Maar het lijkt wel alsof tegenwoordig steeds meer kinderen zulke grote problemen hebben dat zij gespecialiseerde jeugdzorg nodig hebben. Veel kinderen krijgen hierdoor ten onrechte een stempel: 'probleem” en “zorgbehoevend”. Maatschappelijk leidt dat tot onnodige kosten maar ook tot minder beschikbare tijd en geld voor de kinderen die écht problemen hebben. Het CDA wil zich daarom juist richten op de talenten van kinderen en stimuleren dat alle kinderen toegang hebben tot cultuur, sport, muziek, kunst, beweging. Wij willen de focus verleggen van ziekte naar gezondheid. Geen pillen maar preventie! Wij zien kinderen niet in de eerste plaats als kwetsbare problemen maar als krachtige talenten.Kinderen die echt zorg nodig hebben, moeten uiteraard kunnen rekenen op excellent zorg. Wij willen er alles aan doen om kinderen die een onveilig thuis hebben (op tijd) te vinden en te beschermen. Kinderen die ernstig met zichzelf in de knoop zitten moeten intensieve hulp krijgen. Kinderen die zich ernstig misdragen (vanuit een justitieel kader) moeten professionele begeleiding krijgen. Met andere woorden: zo licht mogelijke ondersteuning als het kan, maar zo intensief mogelijke ondersteuning als het moet.

  Jongeren met schulden

  Het CDA wil dat de gemeente zorgt voor regelruimte, zodat we per individu maatwerk kunnen leveren bij de uitvoering van de Participatiewet. Het voorkomen van schulden en het halen van een diploma staat voorop bij jongeren. Zo voorkomen we dat jongeren in een kwetsbare positie hun studie niet af kunnen maken, geen baan kunnen vinden, en mogelijk zelfs dakloos of onverzekerd raken.

  Schuldenproblematiek

  De groep inwoners met (hardnekkige) schulden groeit, ondanks het economische herstel. Actieve voorlichting over het op orde houden of brengen van het huishoudboekje, door bijvoorbeeld maatschappelijke partners, kan hierin ondersteuning bieden. De gemeente kan hierin faciliterend optreden. Daarnaast zien wij als een van de oplossingen voor excessieve schulden dat een groot aantal schuldeisers wordt teruggebracht tot één schuldeiser. Dit kan door de schulden over te nemen in één pakket. Een selectie van deurwaarders met een sociaal oogmerk helpt ook. In de preventieve sfeer wil het CDA rekening houden met taalachterstand of laaggeletterdheid van de mensen die in de problemen (dreigen) te komen. De communicatie met mensen met financiële problemen moet ook voor hen begrijpelijk zijn. Dat betekent klare taal, met terugkoppeling en niet (enkel) digitale communicatie.

  Sollicitatieplicht voor mensen met uitkering

  De Participatiewet kent de verplichting tot solliciteren. Maar voor een deel van de uitkeringsgerechtigden komt toetreding tot de arbeidsmarkt nog te vroeg. Het tijdelijk niet handhaven van de sollicitatieplicht voor deze groep, vindt het CDA om die reden het overwegen waard. Zo kan met meer energie gewerkt worden aan stappen voor deze mensen om weer arbeidsfit te worden. Zoveel mogelijk maatwerk is hierbij gewenst.

  Ook mensen die dicht tegen hun pensioen aanzitten en tegen beter weten in gedwongen worden te solliciteren, worden wat het CDA betreft hiervan vrijgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat deze mensen keer op keer om hun leeftijd worden afgewezen.

  Startkwalificatie jongeren

  Zoveel mogelijk jongeren moeten een startkwalificatie, en daarmee een diploma, halen. Met een startkwalificatie vergroten jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is daarom erg belangrijk dat schoolgaande jongeren stage kunnen lopen. Het CDA wil zich, samen met de lokale instanties die zich bezighouden met jongeren en stages, blijven inzetten om meer jongeren aan een stageplaats te helpen. Wanneer een bedrijf te klein is om een stagiair in dienst te nemen, moet gekeken worden of met een aantal andere bedrijven samen een volwaardige stageplaats kan worden gecreëerd. Samen met de regionale opleidingscentra, scholen, ondernemers en instellingen zoeken we naar een balans tussen maatwerk en de menselijke maat.

  Toerisme


  Delft trekt jaarlijks talloze mensen die naar hier komen om al het moois te bewonderen wat wij te bieden hebben, zoals de idyllische grachten, het Prinsenhof of de monumentale kerken. Of ze komen hier vanwege werk, voor een zakelijke afspraak of om een congres te bezoeken. Toerisme levert een bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid. Het CDA wil het toerisme verder stimuleren door toeristen te verleiden vaker in Delft te overnachten en door Delft nadrukkelijker als congresstad te profileren.Tegelijk moet het toerisme passen bij de maat van Delft. Het CDA wil geen ‘Amsterdamse toestanden’,waarin bewoners zich niet meer welkom voelen in hun eigen stad.


  TU Delft

  De TU Delft is de afgelopen jaren snel gegroeid. En ook voor de komende jaren verwacht de TU Delft nog verder te groeien. Deze groei is een erkenning voor de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek dat op de TU plaatsvindt. Daar mogen we als Delft trots op zijn! Maar de snelle groei van de TU Delft moet door de stad Delft worden opgevangen. En dat zorgt voor uitdagingen op de woningmarkt. De afgelopen jaren zijn al veel extra nieuwe woningen speciaal voor studenten bijgebouwd, maar nog steeds is er een tekort. Bijbouwen van studentenwoningen op de TU-campus en andere, creatieve oplossingen (zoals initiatieven waar studenten en senioren een complex delen) zijn daarom nodig. De TU maakt de campus de komende jaren levendiger en bruisender. Nieuwe, duurzame studentenwoningen, horeca en groenvoorzieningen dragen hieraan bij. Op korte termijn wil het CDA bekijken of ook in andere plaatsen in de omgeving van Delft leegstaande gebouwen kunnen worden getransformeerd tot studentenwoningen.Belangrijk is dan natuurlijk wel dat deze plaatsen goed bereikbaar zijn met de fiets en het openbaar vervoer.

  Verkamering van woningen

  Studenten zorgen voor meer levendigheid in de stad en in de straten waar ze wonen. Te massale verkamering van woningen echter heeft de afgelopen jaren in een aantal straten tot overlast geleid. Daarnaast zorgt massale verkamering voor een verstoring van de woningmarkt doordat gezinswoningen minder beschikbaar zijn voor de doelgroep waarvoor ze gebouwd zijn. Dankzij initiatieven van het CDA is dit onderwerp op de politieke agenda gekomen. Dit heeft eind 2017 geleid tot de invoering van een omzettingsvergunning, een vergunning om een bestaande woning te mogen verkameren. De bedoeling is dat hierdoor minder woningen verkamerd gaan worden. De huidige collegepartijen hebben ervoor gekozen om verkameren alleen nog maar toe te staan voor goedkopere woningen. Dure woningen in het centrum mogen nu niet meer verkamerd worden, maar minder dure woningen in de buitenwijken nog wel. Het CDA vindt dit onrechtvaardig. Bovendien worden de problemen veroorzaakt door te massale verkamering van woningen in bepaalde straten hiermee niet opgelost, maar enkel verplaatst naar de buitenwijken. Om een gezonde balans te houden en de lusten en lasten eerlijk over de stad te verdelen, stelt het CDA voor dat in elke straat maximaal 1 op de 6 woningen (ongeveer 15%) omgebouwd mag worden tot studentenhuis. Zo creëren we woonruimte voor studenten in de hele stad, maar blijft er ook voldoende aanbod voor starters, gezinnen en ouderen.

  Verrommeling van de openbare ruimte

  Verrommeling en verloedering van de openbare ruimte is geen visitekaartje voor bezoekers van onze stad. Mensen die afval op straat gooien moeten hiervoor sneller beboet worden. Ook wildplakken of bestikkeren van muren, lantaarnpalen, elektriciteitshuisjes etc. leidt tot verloedering. Wanneer de dader niet betrapt wordt, moet zo mogelijk de verstrekker van de posters of stikkers hierop aangesproken worden. Graffiti op illegale plaatsen moet zo snel mogelijk weggehaald worden. Daarmee vergaat het plezier van het eigen “werk” en de investering in verfspuitbussen. De rekening van het verwijderen moet waar mogelijk naar de aanbrenger. Het CDA wil af van de ontsierende spandoeken met reclame die boven onze mooie grachten hangen.

  Werk en inkomen

  Werk, betaald of onbetaald, is de beste manier om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen. Werk zorgt voor zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfontplooiing, discipline en sociale ontwikkeling van mensen. Na een periode van economische neergang, herstelt de economie zich weer. Om te zorgen dat de werkgelegenheid zich verder ontwikkelt, heeft de gemeente de taak om Delft een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten zijn voor bedrijven. Minstens zo belangrijk is dat Delftse bedrijven hier willen en kunnen blijven groeien. Ondernemers moeten letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. Zo pleit het CDA voor meer kleinschalige bedrijvigheid in de wijken. De focus van het CDA is daarbij breder dan alleen banen voor Delft Kennisstad. Er moet vanuit de gemeente juist ook aandacht zijn voor voldoende laaggeschoolde arbeidsplaatsen. Passende aandacht voor laaggeschoold werk is noodzakelijk om ook mensen voldoende perspectief te bieden.

  Landelijk/​Provinciaal

  De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.