12 november 2022

Algemene Beschouwingen in Delftse gemeenteraad

Op donderdag 10 november 2022 vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de gemeenteraad van Delft. Alle politieke partijen gaven hun politieke visie op Delft aan de hand van de begroting 2023. Onze fractievoorzitter Frank Visser pleitte ervoor dat de Delftse gemeenteraad doet wat binnen zijn bereik ligt. Het CDA wil dat doen aan de hand van drie pijlers:

1. In gezamenlijkheid actief te werken aan een overheid die naast Delftenaren staat

Wij geloven in de talenten van alle mensen. Dit is ons vertrekpunt. En dat vraagt een overheid die dienstbaar is aan haar burgers en oog heeft voor de zorgen van mensen: in het bijzonder uit de middengroep, zij moeten niet door het ijs zakken. En een overheid die zekerheid biedt aan mensen in een kwetsbare positie. Dit vertaalt zich volgens ons in dienstverlening waarin de gemeente naast burgers staat. Als een gelijkwaardige gesprekspartner die werkt vanuit vertrouwen. Dat is voor het CDA de toetssteen bij het plan om de dienstverlening te vernieuwen. En dit vertrouwen versterken, ook bij sociale zekerheid, is blijvend nodig.

2. Een overheid die werkt vanuit het uitgangspunt ‘niet bij brood alleen’ (oa Lukas 4:4)

Voor onze fractie begint dit met een faciliterende overheid die gemeenschapszin stimuleert. Door actief het maatschappelijk middenveld in te zetten. Dit raakt ook de versterking van buurten. Het CDA wil dat buurten die niet in dit programma vallen niet worden vergeten. Ook zij verdienen zorg en aandacht. En het is mooi dat buurtcentra ook bekeken zullen worden als ontmoetingsplek, maar ook andere plekken zoals de supermarkt en snackbar om de hoek zijn dat. Het laagdrempelig en goed vindbaar aanbieden van hulp bij gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de buurt vindt het CDA daarom belangrijk. Gemeenschapszin en meedoen in Delft kunnen we ook bevorderen door goede taalbeheersing en leesvaardigheid. Dit draagt bij aan het slechten van barrières en verbeteren van begrip.

3. Een overheid die zorgt voor verantwoordelijk en behoedzaam bestuur

De lokale democratie is wezenlijk. En dat vindt het CDA nog steeds. In al z’n facetten. Het vraagt lokale politici die het politieke ambt in nederigheid, bescheidenheid en met decorum vervullen. Die weloverwogen en (financieel) behoedzame besluiten nemen, ook in het hoogste orgaan in het stadsbestuur. Draagvlak en checks-and-balances zijn essentieel in onze democratie. Een sterke democratische rechtsstaat herbergt dit in zich én mag bovendien geld kosten! Het CDA ziet belangrijke checks-and-balances in onder andere een voldoende toegerust ambtelijk apparaat en in de journalistiek en media.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.