07 juli 2023

CDA en SP redden de Delftse kinderboerderijen

Vorige week debatteerde de Delftse gemeenteraad over de Kadernota 2023. De Kadernota geeft richting aan de nieuwe begroting voor volgend jaar. Omdat de Delftse stads- en kinderboerderij een belangrijke maatschappelijke rol vervullen dienden het CDA en de SP, samen met Hart voor Delft, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en D66, een motie in om in de begroting voor 2024 een voorstel te laten opnemen om de twee kinderboerderijen meer structurele ondersteuning te bieden bij hun exploitatie. Zo kunnen zij de belangrijke maatschappelijke rol blijven vervullen.

Ontmoetingsplek voor iedereen

Mede door forse bezuinigingen besloot de gemeente in 2014 om de kinderboerderijen Tanthof en Delftse Hout te privatiseren. Dit leidde uiteindelijk tot twee aparte kinderboerderijen. En sinds die verzelfstandiging organiseren beide locaties een breed palet aan activiteiten die door (wijk)bewoners en bezoekers worden bezocht. Ze ontvangen (Delftse) bezoekers en brengen hen in contact met boerderijdieren, een groene omgeving en mensen onderling, maar ook organiseren zij recreatie, educatie, stageplekken en kinderopvang.

Daarmee hebben de stads- en kinderboerderij zich duidelijk ontwikkeld als ontmoetingsplek voor de wijken en de stad, volgens het CDA en de SP. CDA-fractievoorzitter Frank Visser: “We zien bij de stads- en kinderboerderij ontzettend betrokken vrijwilligers die op allerlei manieren onderlinge ontmoeting stimuleren en het ‘omzien naar elkaar’ in praktijk brengen.” Door gratis entree of een kleine toegangsprijs te vragen is het mogelijk voor mensen uit alle lagen van de samenleving om te recreëren, ook dat vindt het CDA belangrijk.

Voorbereiding op nieuwe Omgevingswet

Om de kinderboerderijen voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting dan toch echt op 1 januari 2024 ingevoerd zal worden, zitten beide in het proces om een aanvraag in te dienen bij het Fonds2040 en andere fondsen. Bij een succesvolle werving van fondsen kunnen zij bijvoorbeeld de verbeteringen van de waterspeeltuinen doorvoeren die nodig zijn vanuit de nieuwe wetgeving.

Meer structurele ondersteuning

Ook tegen de achtergrond van nieuwe wetgeving is een meer structurele financiering nodig, vinden de beide oppositiepartijen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Delft heeft de ambitie om uit te breiden met uiteindelijk 15.000 woningen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk zorgen voor een toename van het aantal bezoekers voor de beide kinderboerderijen. En dus moeten voorzieningen op orde zijn. Dat past helemaal bij de in 2017 door het CDA voorgestelde impactanalyse. De motie ‘Toekomst voor de kinderboerderijen’ werd mede-ingediend door Hart voor Delft, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en D66 en werd unaniem aangenomen door de Delftse gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.