09 juli 2023

Motie van afkeuring mede-ingediend door het CDA

Afgelopen donderdag vergaderde de Delftse gemeenteraad opnieuw. Een van de bespreekpunten was het voorstel over Tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs (ISK). Het voorstel kwam vorige week dinsdag aan het eind van de middag binnen bij de gemeenteraad, nadat het tijdens het fractievoorzittersoverleg 6 dagen eerder mondeling was aangekondigd. Mede hierdoor werd het laatste debat voor het zomerreces verhit en fel.

Raadsvoorstel

Het voorstel Tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs (ISK) gaat in de kern om het huren van 20 noodlokalen voor ongeveer 260 leerlingen. Het ISK verzorgt onderwijs aan leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn om te kunnen deelnemen aan regulier onderwijs. Op deze manier worden zij voorbereid om (uiteindelijk) in te stromen in het reguliere onderwijs. Door het huren van de noodlokalen wil het college eveneens erop inzetten dat de leerlingen op één plek in Delft les krijgen. De kosten van deze tijdelijke lokalen zijn meer dan €1,5 miljoen. 

Onvermijdelijk voorstel?

Onze fractievoorzitter Frank Visser voerde het woord namens het CDA. In zijn bijdrage ging hij als eerste in op het door ons al vaker ingebracht punt dat de gemeenteraad, als hoogste orgaan in het stadsbestuur, goed in positie moet worden gebracht om te kunnen wikken en wegen om goede besluiten te nemen. Vanwege de urgentie van het voorstel, zoals dat tijdens het Fractievoorzittersoverleg op 29 juni jl. werd aangekondigd, deed het CDA het voorstel tot een technische sessie. Op die manier kon de gemeenteraad actiever worden meegenomen in dit raadsvoorstel en was het tegelijkertijd een chique uitweg voor een probleem dat was ontstaan. Bij de technische sessie bleek basale informatie te ontbreken in het raadsvoorstel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld om hoeveel leslokalen het gaat. Best essentieel zou je denken, maar dat werd niet helemaal helder.

Omdat het college in maart/april jl. al informatie kreeg over de onhoudbare situatie rondom ISK vroeg het CDA zich af waarom het college bij de diverse besprekingen van de Kadernota geen (mondelinge) melding heeft gemaakt van dit probleem dat in de tonnen loopt. Het college heeft immers een actieve informatieplicht.

Amendement VOLT en CDA

En dat de situatie rondom de schakelklassen al langer speelt is dus niet nieuw. Dit bleek ook toen het CDA op werkbezoek was bij het Grotius College, enkele maanden geleden. Mede daarom is ISK ook opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Desondanks is de gemeenteraad in het afgelopen jaar niet op de hoogte gebracht van de onwenselijke huisvestingssituatie van de ISK, die is ontstaan door de snelle groei van de school, en over de zoektocht naar betere tijdelijke onderwijshuisvesting. Vanwege het ontbreken van deze informatie en het slecht verlopen proces kan niet beoordelen of de kosten ‘onvermijdelijk’ zijn zoals wel werd voorgesteld. Gezien dit feit en de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld is de term ‘onvermijdelijk’ niet passend in de besluittekst van de raad. Daarom dienden wij samen met Volt een amendement in om dit te veranderen. Het amendement, dat diplomatiek liet doorschemeren dat er grote ontevredenheid is over het doorlopen proces om een weloverwogen oordeel te geven over de kosten onvermijdelijk waren, werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Motie van afkeuring

In de termijn van het college ging het vooral over de drijfveren die het college had om dit voorstel rond te krijgen. Maar daarmee gaat men, volgens het CDA, wel voorbij aan het punt dat het CDA en ook veel andere fracties naar voren brachten over het pro-actief informeren. Ook op andere dossiers ontbreekt, volgens het CDA en anderen, op dit moment een actieve informatieplicht. Daar heeft het CDA al meermaals aandacht voor gevraagd. Om die reden dienden de VVD, CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP en VOLT een motie van afkeuring in over de handelswijze van PvdA-wethouder Schrederhof. De motie werd verworpen door de coalitiepartijen.

Zomerreces

Met de afsluiting van de raadsvergadering in de nacht van 6 op 7 juli jl. is het zomerreces gestart. De CDA-fractie is vanzelfsprekend bereikbaar, maar zal wel een beperkt aantal politieke activiteiten ondernemen. We starten het nieuwe politieke seizoen op 21 augustus aanstaande. We wensen u een goed en ontspannen zomerperiode toe!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.