31 oktober 2022

Schieoevers: groot aantal moties, maar wel steun van CDA

Op dinsdagavond 18 oktober vond in de gemeenteraad het debat plaats over het bestemmingsplan Schieoevers. Na jaren over kaders, ruimtelijke kwaliteitsplannen, omgevingsvisies en al zo meer gesproken te hebben, lag het nu op tafel. Bijna 7000 pagina's.

Raadslid Gerrit Jan Valk complimenteerde in zijn bijdrage de ambtelijke staf met het vele werk. Ook waren er complimenten voor de Bedrijvenkring Schieoevers (BKS), die door hun constructieve houding veel mogelijk hebben gemaakt, maar ook veel hebben bereikt. In de raadsvergadering noemde hij het plan "Goed maar niet perfect". Op een aantal belangrijke punten had het CDA nog twijfels, en daarom diende het CDA een groot aantal moties in. Doordat ook wethouder Zwart zich meedenkend opstelde en de strekking van de meeste moties toezegde, konden veel moties worden ingetrokken. Al met al gaven de toezeggingen voldoende vertrouwen voor de CDA-fractie om voor het bestemmingsplan te stemmen. De door het CDA ingediende moties en amendementen zijn:

Amendement Schrappen SBI-codes (aangenomen)

In het ontwerpbestemmingsplan was bij de planregels een bijlage opgenomen met daarin opgesomd de bestaande bedrijven in Schieoevers Noord waarvoor in het bestemmingsplan een specifieke geluidscontour/-regeling is opgenomen. De sbi-codes en de verwijzing naar sbi-codes in de KvK zijn vervolgens, in het aan de raad ter vaststelling aangeboden bestemmingsplan, toegevoegd om daarmee beter te kunnen beoordelen wanneer sprake is van het oprichten van een andere soort bedrijf. Naar aanleiding van de opmerkingen hierover van onder meer het CDA in de commissie is raadsbreed een amendement opgesteld dat deze sbi-codes schrapt. Dit omdat het toepassen van sbi-codes direct al tot verwarring leidde: bedrijven herkenden zich niet in de sbi-code die aan hen gekoppeld was of waren bang dat dit harde criterium hun bedrijfsvoering zou beknotten.

Amendement  Laat Thor niet zinken (aangenomen)

Studentenrugby-vereniging Thor is een van de verliezers van het bestemmingsplan. Zij huren voor hun verenigingsboot al 27 een ligplaats in de Nieuwe Haven, maar dit huurcontract wordt door de gemeente opgezegd omdat Studentenroeivereniging Laga zich op die plek gaat vestigen. Voor Thor is geen nieuwe locatie in gedachten. Het ontwerp-bestemmingsplan maakte het zelfs onmogelijk voor Thor om op de locatie te blijven. Met dit amendement van de ChristenUnie, het CDA, GroenLinks, D66, Onafhankelijk Delft en de VVD, blijft het in het bestemmingsplan in ieder geval mogelijk dat Thor op de huidige plek blijft liggen. Dit betekent wat extra ademruimte voor Thor zolang Laga er nog niet gevestigd is. En wellicht is die tijd voldoende om een definitieve oplossing te vinden.

Motie Ruimte voor geluid voor Lijm & Cultuur (ingetrokken vanwege toezegging)

Lijm & Cultuur maakt zich grote zorgen omdat zij vrezen dat de geluidswaarden in dit bestemmingsplan hen in de toekomst zullen belemmeren als er veel woningen in Kabeldistrict zijn gebouwd. Omdat het nog jaren duurt voordat de woningen gebouwd zijn, vraagt deze motie (die het CDA samen met de ChristenUnie, Onafhankelijk Delft en D66 indiende) om tijdelijke vergunningen voor Lijm & Cultuur, in ieder geval zolang er nog geen woningen gebouwd zijn.

Motie Onafhankelijk advies geluidsexperts, zo nodig aangepast Bestemmingsplan (ingetrokken vanwege toezegging)

Omdat er twijfel is bij Lijm & Cultuur of de geluidsmetingen van de gemeente kloppen, wordt met deze motie voorgesteld nog een keer een onafhankelijke geluidsexpert naar de geluidswaarden te laten kijken. Mocht blijken dat Lijm & Cultuur gelijk heeft en de geluidswaarden in het bestemmingsplan inderdaad te beklemmend zijn, dan gaat de wethouder maatregelen nemen om Lijm & Cultuur meer ruimte geven, zo zegde ze toe.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.