28 mei 2020

Schriftelijke vragen over illegaal afval dumpen door bedrijven

Geacht college,

De laatste weken bereiken ons via social media, gesprekken met omwonenden en eigen observaties veel klachten over het dumpen van bedrijfsafval in of naast containers van Avalex, bedoeld voor huishoudelijk afval. De klachten gaan deze weken over de Avalex-containers aan de Kruisstraat ter hoogte van waar in het verleden de V&D stond. Maar ook eerder hebben wij over afvalcontainers voor huishoudens op andere locaties gehoord dat er incidenteel of vaker door bedrijven afval in of bij wordt gedumpt.

In de Kruisstraat zijn de afvalcontainers de laatste weken door het dumpen van bedrijfsafval soms meerdere dagen overvol. Omwonenden kunnen derhalve dagenlang hun eigen afval niet in de container kwijt. Daarnaast lijkt bedrijfsafvaldoor medewerkers van het bedrijf in willekeurige containers te worden gegooid: we hebben bijvoorbeeld gezien dat zakken met karton in een PMD-containerwaren gegooid. Hiermee wordt het effect van gescheiden inzamelen van afval teniet gedaan.

Afval wordt niet alleen in de containers voor huishoudelijk afval gedumpt, maar er ook naast. Afval naast de containers is niet alleen ontsierend, maar kan ook ongedierte aantrekken en daarmee de gezondheid van omwonenden in gevaar brengen.

Het CDA ziet graag dat het college meer actie onderneemt tegen het illegaal dumpen van bedrijfsafval in of naast containers voor huishoudelijk afval. Wij hebben daarom de volgende vragen:

1.Is het college het met het CDA eens dat het zeer ongewenst is dat bedrijvenbedrijfsafval in of naast de containers voor huishoudelijk afval dumpen?

Een klacht van de omwonenden de laatste weken is dat zij het idee hebben dat er door de gemeente niet opgetreden wordt tegen bedrijven die niet-correct of illegaal afval dumpen, ondanks verschillende meldingen via verschillende kanalen, soms zelfs ondersteund met beeldmateriaal.

2.Hoeveel meldingen over dumpen van bedrijfsafval in of naast containers voorhuishoudelijk afval zijn de afgelopen 12 maanden bij de gemeente terecht gekomen (graag een overzicht per maand)?

3.In hoeveel gevallen heeft de gemeente afgelopen 12 maanden na een melding of proactief actie ondernomen richting een bedrijf vanwege het storten van bedrijfsafval in of bij containers voor huishoudelijk afval?

3a. Waaruit bestonden deze acties en welk resultaat hebben deze acties gehad?

3b. Bij de meldingen waarop geen actie richting het bedrijf is genomen: waarom niet?

4.Op welke wijze kunnen omwonenden, wanneer zij constateren dat een bedrijf illegaal afval deponeert in of bij een container voor huishoudelijk afval, dit het beste bij de gemeente melden?

Als bedrijfsafval in een container voor huishoudelijk afval wordt gedeponeerd, raakt deze container sneller vol. Van berichten op social media begrepen wij dat Avalex deze dan extra moet komen legen.

5.Hoe vaak heeft Avalex afgelopen twaalf maanden extra containers moeten legen? Brengt Avalex hier kosten voor in rekening bij de gemeente? Zo ja, hoeveel? Is er een mogelijkheid deze kosten op de overtredende bedrijven te verhalen?

6.Welke overtreding(en) begaan bedrijven die bedrijfsafval dumpen in of naast containers voor huishoudelijk afval? Is er sprake van een milieudelict en is er (ook) sprake van een economisch delict (omdat bedrijven de kosten voor afvalafvoer zo omzeilen en dus hun concurrenten die zich wel aan de regels houden benadelen)?

7.Is het college bereid bij toekomstige meldingen van niet-correcte of illegale dumpingen van bedrijfsafvalstrikter te handhaven, om daarmee actief bij te dragen aan de gezondheidsbevordering via de leefomgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat het college concreet nemen?


Wij zien uit naar een spoedige beantwoording van deze Schriftelijke Vragen.

Namens de CDA Fractie,


Hoogachtend,


Gerrit Jan Valk

CDA Delft

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.