29 maart 2013

Bijdrage fractievoorzitter Mea Hiskes-Willemse

Ons uitgangspunt zegt het al: verantwoordelijkheid spreiden en dus ook mogelijk maken dat anderen dan de overheid die verantwoordelijkheid kunnen nemen: de overheid die mogelijk maakt, maar dan vanuit de insteek dat bewoners, bedrijven, verenigingen het doen! En zonder dat daarmee de solidariteit of het beginsel van de betrouwbare overheid in het geding komen.

Dus een taak voor de overheid blijft om te zorgen voor de zwakkeren in onze stad. Een overheid die mogelijk maakt is niet een overheid die overal zijn handen vanaf trekt. De overheid moet ook zorgen dat de grootste schreeuwers niet altijd hun zin krijgen. En een overheid die zorgt voor het bewaken van de eerste levensbehoeften: een dak boven je hoofd, eten en veiligheid.

Maar die overheid moet ook faciliteren dat ideeën van inwoners en bedrijven de kans krijgen om uit te groeien tot iets moois. Dus vertrouwen geven en hebben met ruimte voor maatwerk en niet star vasthouden aan regels en aan “maar dat willen wij eigenlijk niet”. Want in de basis kan de overheid niets “willen”. De “overheid” is immers niet meer dan een optelsom van alle inwoners? Dat is de grond gedachte van de democratie.

Dié overheid is dan ook per definitie dienend! Dat vraagt wat van de overheid.

Van ambtenaren: het woord “nee” bestaat niet als antwoord op vragen en ideeën van inwoners, bedrijven of, wat zo mooi heet, het maatschappelijk middenveld. Past het niet helemaal in het plaatje van de overheid? Dan moet misschien het plaatje wel worden veranderd. Van bestuur, college én raad: bewustzijn dat je niet meer kan sturen op indicatoren, dat is gestold wantrouwen, en nutteloze controles. Hebben mensen er plezier aan en van? Ga luisteren en hoor wat in de stad en onder mensen leeft! Maar als overheid moet je wel altijd de randvoorwaarden in het oog houden:

Solidariteit, een betrouwbare overheid en rentmeesterschap.

Dus geen overheid die laat: dat gaat altijd ten koste van mensen, maar ook geen overheid die doet, want de mensen zelf zijn de samenleving. En de overheid kan en moet stimuleren en ondersteunen waar nodig. En mensen verbinden. Dat vinden wij als CDA het uitgangspunt voor Gouda 3.0! Als ik aan de hand van deze uitgangspunten alle clusters langs ga, betekent dat voor het CDA ongeveer het volgende:

Sociaal

Cultuur

Zoveel mogelijk het ondernemerschap bevorderen, zo min mogelijk regels, dat heeft de Bibliotheek net laten zien. Vergunningen worden afgegeven, tenzij…

Sport

Ook sportverenigingen kunnen hun ondernemerschap laten zien: actieve sponsors zoeken, maar ook samenwerking met maatschappelijke instellingen. En juist brede school en wijken en buurten kunnen veel doen aan sportstimulering.

Werk en inkomen

Efficiënt en effectief: geen dubbelingen, niet krampachtig vasthouden aan de eigen taak, maar kijken of samenwerking met de markt, ook of misschien wel juist ambtelijke samenwerking, niet meer

oplevert. Versobering in de uitvoering! En netwerken bouwen en onderhouden. Dat laatste wordt vaak vergeten! Voor bovenwettelijke regelingen moet worden bekeken of afschaffing niet meer kost dan het oplevert. En een bijdrage leveren voor een uitkering is voor ons zeker bespreekbaar.

Zorg, welzijn en leefbaarheid

Maak hergebruik van voorzieningen en maatwerk de norm. Allerlei ondersteuning, zoals de ouderenadviseur, moeten juist behouden blijven: daarmee maak je mogelijk.

De wijkaanpak stimuleren, dat is juist mogelijk maken. Laat de wijkteams. Bewoners weten vaak heel goed wat zij willen in hun buurt. En ondersteuning waar nodig.

Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Voor hen doen wij het allemaal tenslotte. Stimuleer de rol van ouders binnen het onderwijs en bij de uitvoering van het jeugdbeleid. En in het algemeen geldt: minder vergaderen, meer samenwerken, meer doen!

Ruimte

Onderhoud en inrichting openbare ruimte

Groen moet je doen is bij uitstek een voorbeeld van waar het CDA voor staat. Stimuleer dus dat een moestuin door de buurt wordt ingericht en onderhouden.

En ik kan me voorstellen, dat als je bij het vegen van je eigen stoep onkruid ziet, dat je dat ook gelijk meeneemt.

Parkeren en verkeer

Wij blijven pleiten voor het echt luisteren naar creatieve oplossingen. En die komen vaak uit de samenleving.

Ruimtelijke kwaliteitszorg

Minder bedillerig, minder Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. En zoeken naar sponsors voor bijv. inrichting van een rotonde.

Bouwlocaties

De gemeente is geen projectontwikkelaar. Wel kan en moet de gemeente stimuleren dat particuliere partijen kunnen ontwikkelen en bouwen. Een mooi voorbeeld is het Zuidelijk Stationsgebied waar een win-win situatie is gecreëerd.

Bestuur

Veiligheid

Veiligheid is een taak voor de overheid. Maar dat betekent niet dat bewoners en bedrijven niet zelf kunnen meehelpen onze stad veilig te houden. Ouders hebben een verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Camera’s helpen, maar moeten wel efficiënt worden ingezet. Het Veiligheidshuis: ook daarvoor geldt dat er in samenwerking nog een heleboel te winnen is. Dat geldt zeker op het bestuurlijk niveau.

Bedrijfsvoering

Ook hier is samenwerken het motto. Daar kan echt nog wel wat worden gewonnen. Net zoals fysiek niet iedereen meer een eigen plek heeft, kan dat ook in het uitvoeren van taken. Dat vergt wel wat van de mensen, maar niks is onmogelijk. En dat kan ook in de Regio, zonder dat de overhead hoeft te stijgen: het digitale werken. En minder vergaderen maar meer doen: dat geldt ook voor de Raad. En voor de organisaties die wij gebruiken om ons beleid uit te voeren.

En verlaging van de raadsvergoeding past een volksvertegenwoordiger.

Kortom, het gaat om vier thema’s:

- Vertrouwen

- Ruimte geven

- Vrijwilligers

- Maak maatschappelijk initiatief mogelijk.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.