21 juni 2012

Bijdrage voorjaarsnota fractievoorzitter Mea Hiskes-Willemse

Voorzitter, U  zult me niet kwalijk nemen dat ik nu van mijn tekst afwijk.

Alvorens ik inga op de voorjaarsnota, wil ik wel even aangeven wat de positie van het CDA is in deze discussie.

Wij hebben bij de voorjaarsnota vorig jaar, al aangegeven dat de ideologie van het rationeel objectivisme die door beeldbepalende leden van Gopo zo expliciet wordt aanhangen, ingaat tegen wat ons heilig is.
Dat alleen al zou wat ons betreft een vrijwel niet te nemen barrière zijn voor samenwerking met Gouda Positief.
En het CDA houdt niet van achterkamertjespolitiek: vandaar onze bewuste keus om het ‘politieke’ voorstel van GoPo zoals verwoord door mevrouw Werger, te bespreken waar het hoort: in de raadsvergadering. 

Het is ons inmiddels duidelijk dat “positief’ meer slaat op de achterliggende ideologie dan op hun houding in de Raad. Ik hoef maar te wijzen op recente e-mailwisselingen en twitters rond de opening van het HvdS.  Ik wil daar alleen nog aan toevoegen dat de wijze waarop gopo praat over het ambtenaren apparaat ons dwars door de ziel gaat. En verder heeft mevr. Werger een aantal zakelijk steekhoudende argumenten aangedragen, die genoeg reden geven om niet serieus in te gaan op samenwerkingsvoorstel.

En met uw goedvinden ga ik nu verder met waar het echt om gaat: onze stad en haar inwoners.
Daarbij als steeds als basis onze vier uitgangspunten: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Denkend over onze bijdrage werd ik ingehaald door de kranten: gisteravond stond in de NRC een stuk met als titel: ‘blijvend geluk bestaat niet’. En daar worden we in Europa op een harde manier mee geconfronteerd. Het zijn geen gemakkelijke tijden.
Maar onze insteek is juist te wijzen op alle mooie dingen die er zijn en die, deels, juist het pósitieve gevolg zijn van de huidige crisis. En ziedaar, vanmorgen in het AD een stuk over “Burgers van stavast”!

Het CDA zal nooit weglopen voor de realiteit en in financieel mindere tijden betekent dat keuzes maken. En keuzes doen altijd pijn. Het uitleggen van die keuzes maakt een overheid betrouwbaar. En dat willen wij dus ook doen. Maar uitleg kan alleen als er gedegen is onderzocht wat de consequenties zijn. Simpelweg roepen dat een kwart van de ambtenaren weg moet, zonder aan te geven wat de gevolgen zijn, is niet de manier waarop het CDA haar uitgangspunt: publieke gerechtigheid, wil uitdragen. Zorgvuldigheid gaat voor ons boven snelheid. Wij steunen het college dan ook in haar zoektocht naar verdere, noodzakelijke bezuinigingen. En, na dit onderzoek, bij het 2e ijkpunt en bij de behandeling van de begroting, kunnen we dan op de inhoud verdere keuzes maken.

Maar ik gaf al aan: wij willen wijzen op alle mooie dingen die er in onze stad zijn en met name op de geweldige inzet en betrokkenheid van onze inwoners. Wij geloven in solidariteit. Alleen op basis van solidariteit krijg je een gezonde samenleving.
De sociale cohesie is groot en daarbij constateren wij met genoegen dat er ook een waarheid zit in het gezegde: schaarste maakt creatief.

En dat Gouda een stad is waar solidariteit leeft en creativiteit bloeit, blijkt uit tal van voorbeelden.

Er zijn ondernemers, die op een vernieuwende manier samenwerken en daarbij ook nog ons cultureel spiritueel erfgoed inzetten: de Gouden Gasten in de Jeruzalemkapel.

Er zijn bewoners en raadsleden die geloven in de kracht van water en zich daar met hart en ziel voor inzetten. Daarmee willen we ook een oproep doen aan het college: maak gebruik van alle kennis en kunde die voorhanden is. Laat het wantrouwen varen. Het CDA staat voor de kracht van de samenleving en gebruik die dan ook. En laat geen deuren dicht uit angst. De meeste mensen hebben echt wel realiteitsbesef. En ze weten dat geld op dit moment een schaars middel is. Maar denk ook in de toekomst. Die houdt niet op over 2 jaar. Europese subsidietrajecten kennen een tijdpad van 7 jaar en wie weet hoe de wereld eruit ziet over 7 jaar. Maar om het moment niet te verliezen is het soms nodig om nù een aantal stappen te zetten. Het CDA, samen met PvdA en ChristenUnie overweegt dan ook een motie in te dienen die de wethouder oproept om dat moment niet voorbij te laten gaan en nu actief te participeren in het regioproject Water. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij ernaar willen streven om weer  “levend” water in de stad te krijgen. Terrassen aan het water, maar ook economische kracht van water benutten: blijven zorgen voor een bevaarbare Gouwe tussen Hamstergat en Bolwerk en last but nog least ooit de Havensluis open. Samenwerking vraagt van alle partijen inzet en betrokkenheid én realiteitszin. Dus ook inzien dat niet alles nu en hier kan. Maar ook alle deuren open gooien en houden.

Die realiteitszin hebben de wijkteams laten zien. Nog een groep die laat zien dat solidariteit en creativiteit bloeit in onze stad. Maar laat ze dan ook de kans krijgen om dat ten volle uit te nutten. Initiatieven moeten gestimuleerd worden. Uiteindelijk hebben bewoners maar een doel: gelukkig zijn in  hun wijk, buurt, straat.

En dan zijn er nog de “echte” creatievellingen:  Boven de 7e verdieping, de Bibliotheek en het Museum dat een geweldige energie in Gouda weet te bewerkstelligen.

En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen.

Samenvattend: we steunen het college bij de voorjaarsnota en roepen op om gebruik te maken van de kracht en creativiteit van alle inwoners.

Want, we hebben een geweldige stad met geweldige inwoners, ondernemers, kunstenaars. Maak gebruik van die Burgers van Stavast!

En zoals Augustinus al zei: Geluk is blijven verlangen naar wat je al hebt!

Voorjaarsnota 2012
Mea Hiskes-Willemse

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.