15 november 2010

Hillenaar: Meer halen uit mensen

 
Minder overheid, meer samenleving

Dat is zoals CDA-fractie het collegeprogramma duidde en dat is ook wat zichtbaar wordt in deze begroting. Minder overheid, omdat dat we moeten bezuinigen, maar ook omdat de tijden zijn veranderd. Meer halen uit mensen. Meer halen uit het eigen initiatief. Verantwoordelijkheid daar leggen, waar die ook thuishoort: niet weggeorganiseerd, maar bij de mensen zelf.

Natuurlijk bezuinigen we niet voor onze lol en doet het in veel gevallen pijn. Maar het kan ook kansen bieden: als de vanzelfsprekendheid wegvalt kunnen nieuwe initiatieven ontstaan en nieuwe verbanden. Gouda bulkt van het talent. De rol van de gemeente verandert. Van voorschrijven en betalen, naar regisseren en – dat is misschien wel het belangrijkste – faciliteren.

Centrale opdracht

Gouda weet wat haar te doen staat: de financiën op orde krijgen en het aanpakken van de hardnekkige problemen de veiligheid en de jeugdwerkloosheid.

Het programma Aanval op Uitval vraagt nog een stevige inzet, zodat de schooluitval van Marokkaans-Nederlandse jongeren vermindert (met 6% ligt Gouda boven het gemiddelde van de andere zogenaamde Marokkanengemeenten). U kent het pleidooi van het CDA in dit verband om samen met het bedrijfsleven maximaal in te zetten op ambachtsscholen en praktijkonderwijs.

Noodzaak bezuinigingen

Van de noodzaak om te bezuinigen is zo langzamerhand iedereen wel doordrongen. Als dat nog niet het geval was, dan heeft de brief van de provincie die noodzaak nog eens beklemtoond. De algemene uitkering loopt terug én de algemene reserve is te laag, waardoor we op ongeveer de helft (12 mln) zitten van het gewenste weerstandsvermogen (25 mln).

De eerste tranche van de bezuinigingen is na de voorjaarnota nader ingevuld. Het CDA stelt vast dat het college daarmee op het goede spoor zit. Van reële en substantiële alternatieve bezuinigingsvoorstellen is immers geen sprake.

We staan straks voor de opgave de tweede tranche in te vullen. De contouren daarvan zijn al opgenomen in het addendum. We hadden daar liever meer tijd voor gehad. Het schept wel duidelijkheid. Duidelijkheid voor het gesprek met de stad en de instellingen die door de bezuiniging worden getroffen. Het is namelijk geen open vraag die we de stad stellen. Wel moeten we in dat gesprek alle creativiteit mobiliseren voor de invulling van de bezuiniging. En door als gemeente mee te denken en belemmeringen weg te nemen.

Grote projecten

Grondexploitaties zijn – na 8 jaar raadswerk kan ik daar nauwelijks andere gevoelens bij krijgen – hoofdpijndossiers. Terecht zet het college al meer dan vier jaar in op risicobeperking. Die beheersingsmaatregelen konden niet voorkomen dat als gevolg van de crisis forse afboekingen hebben moeten plaatsvinden.

Je zou bijna vergeten dat het wel wat oplevert: de eerste paal van het Huis van de Stad is geslagen en daarmee het begin van de realisatie van de Spoorzone gemarkeerd. Ook Bolwerk zien we gelukkig verrijzen.

Juist vanwege kwetsbaarheid van de grondexploitaties in deze tijd, is het goed dat we in deze raad nog eens uitgebreid stilstaan bij Westergouwe, zoals vorige week afgesproken. Wat het CDA betreft wel vanuit de optiek dat Gouda de nieuwe woonwijk hard nodig heeft.

Cultuur

Er ligt een grote opgave in de culturele sector. Een totale herijking. Bibliotheek, Kunstpuntgouda, MuseumgoudA en de schouwburg. Belangrijke voorzieningen waar fors op bezuinigd moet worden, maar waar de Gouda wel van wil blijven genieten. Tot nu toe lijkt de houding van de instellingen proactief en coöperatief. Hopelijk houden ze dat vol.

De CDA-fractie vraagt aandacht voor de rol die de culturele instellingen nu vervullen om het cultureel erfgoed in stand te houden, door er in gehuisvest te zijn. Daar moeten we  als gemeente ook wat voor over moeten hebben. Efficiencyoverwegingen moeten niet tot gevolg hebben dat we straks met leegstaande monumenten zitten. We vragen het college dit uitgangspunt herkenbaar mee te nemen bij de invulling van de bezuinigingen.

WMO

Het voornemen om voor WMO-voorzieningen, net als bij de Huishoudelijke hulp, te gaan kijken naar inkomensafhankelijke bijdragen, vindt de CDA-fractie verstandig. We zien de integrale notitie over de WMO graag tegemoet.

Het is goed dat de regie op de uitvoering van de schuldhulpverlening is aangescherpt. Juist in deze tijd moeten mensen uit die armoedeval worden geholpen.

Mondiaal beleid

De begroting biedt geen inzage in de kosten van mondiaal beleid. Dat is – gelet op de verschillende keren dat de SOG  heeft ingesproken – wel jammer. De CDA-fractie begrijpt de bezuiniging. Zeker omdat overheadkosten betreft. Het CDA zou wel graag zien dat de SOG een andere, maar wel actieve rol blijft spelen.

Begroting

Het CDA vind het belangrijk om de begroting duidelijk inzichtelijk te hebben voor iedereen. Daarom hadden we gehoopt dat er ditmaal de  - toegezegde – begroting in één oogopslag bij had gezeten een mooie taartdiagram. Die willen we in de toekomst graag terugzien.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.