28 juni 2019

Bijdrage CDA raadscommissie bezuinigingen 27 juni

Gisteravond vond de oordeelsvormende sessie over de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van het college plaats. Op 4 juni zal de besluitvormende sessie plaatsvinden en geeft de raad het college kaders mee richting de begroting van oktober/november. Lees hier de volledige bijdrage van financieel woordvoerder Bas Drinkwaard van 27 juni:

Tekorten jeugdzorg
De uitwerking van de in de kaderbrief opgenomen Ombuigingsmaatregelen sluiten aan op de brief van het College van 22 maart 2019 aangegeven 3 lijnen. Het is wel bijzonder jammer dat er voor de jaren 2022 en 2023 als gevolg van de negatieve financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 (de financiele bijdrage van het Rijk aan de gemeente) door de Raad niet meer uit de voorgestelde maatregelen valt te kiezen, zonder daarbij met een aanvullend dekkingsvoorstel te komen. Dat blijft helaas ook zo als we voor die jaren de in de meicirculaire het toegekende extra geld voor jeugdzorg over 2020 en 2021 van ruim 1 miljoen inboeken.

Let wel: Dan resteert er voor 2022 een klein plusje van € 90.000 en voor 2023 van 487.000.

Dit betekent dat de extra gelden voor jeugdzorg grotendeels als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. En die extra gelden van € 1 miljoen structureel waren voor de gemeente Katwijk al veel te mager! Kortom: dankzij het Rijk is de financiële omvang van de voorgestelde maatregelen naar de huidige actuele stand van zaken onvermijdelijk. Hoeveel pijn die voor de samenleving ook doen.

Onderuitputting
Hiermee worden de over 2017 en 2018 niet bestede interne budgetten uit de begroting gehaald. Hiermee wordt structureel € 325.000 aan besparingen gerealiseerd. Het CDA is het hiermee volledig eens.

Welzijnskwartier 
De bezuinigingsopdracht van 20% op de gemeentelijke subsidie die het Welzijnskwartier opgelegd heeft gekregen zal ongetwijfeld tot moeilijke keuzes leiden.

In het zorgvuldige proces van het vinden van de besparingen zal er intensief samengewerkt moeten worden tussen gemeente en Welzijnskwartier en zal er indringend naar productiviteit en effectiviteit gekeken moeten worden. Dit proces zal wat het CDA betreft in elk geval niet kunnen leiden tot drastische besparingen op 2 van de 5 hoofdonderwerpen uit de MA die voor een belangrijk deel bij Welzijnskwartier liggen: “Opgroeien en maatschappelijk ontwikkelen” voor de jeugd en “Meedoen” voor de ouderen. Zo zal voor beide doelgroepen als belangrijke preventieve maatregel absoluut meer aandacht moeten komen voor eenzaamheidsbestrijding!

Omdat de ombuigingsmaatregel vanaf 2021 is ingeboekt, zal de uitwerking van de gevonden bezuiniging ongetwijfeld bij de Kaderbrief 2021 weer terugkomen. Deze uitwerking (met prioriteiten en stopzetten van activiteiten) zal dan met veel aandacht door onze fractie beoordeeld worden.

Bibliotheek 
Met de bezuinigingsopdracht van € 100.000 heeft het CDA grote moeite. Hierbij speelt voor ons in sterke mate mee dat de bibliotheek in 2011 bij Scherp aan de Wind al € 200.000 heeft bezuinigd. Dit heeft toen geleid tot het sluiten van de vestiging in Katwijk aan den Rijn. Het sluiten van nog een extra bibliotheekvestiging is voor het CDA onbespreekbaar.

Het enige positieve is dat er nog ruim een jaar aan de verdere uitwerking van de bezuinigingen gewerkt kan worden. Hierbij speelt de business-case voor meerdere scenario’s over de samenwerking met de Muziekschool en K&O een belangrijke rol. Hierbij spreken we de hoop uit dat de voorgenomen bezuinigingen op de culturele partners het uitwerken van de business case niet vertraagt. Dit betekent voor ons dat het uitwerken van deze businesscase voortvarend moet worden opgepakt. Hieruit zullen wellicht ook de kaders voor een gezamenlijke huisvesting duidelijk worden. Het CDA zou het toejuichen als de Raad in het najaar over de uitkomsten van deze businesscase kan beschikken zodat we deze met het college kunnen bespreken.

Zoals uit de brief van de directeur van de bibliotheek blijkt kan bij de uitwerking van de businesscase misschien nog een bezuiniging op management en overhead gevonden worden. Of dit zal leiden tot een bedrag van € 100.000 is voor het CDA op voorhand twijfelachtig, maar we lopen hierop nu nog niet vooruit.

Net als bij het Welzijnskwartier zien we uitwerking van de gevonden bezuinigingen bij de Kaderbrief 2021 weer terug.

Dierenweide Westerhaghe
De dierenweide heeft voor het CDA duidelijk een toegevoegde maatschappelijke waarde als een mooi buitengebied waar volwassenen, kinderen en ouderen met elkaar en met dieren in contact komen. De voorgestelde maatregel betekent een grote uitdaging en inspanning om de dierenweide te kunnen laten voortbestaan. Uit de informatieve raadssessie van 13 juni bleek dat de beheerder van Westerhaghe hierin mogelijkheden ziet. Dit kan alleen als de weg ingeslagen wordt naar het van de gemeente op afstand zetten van de dierenweide in de vorm van een op te richten vereniging en stichting en dat er veel gemotiveerde vrijwilligers voor het uitvoeren van de beheertaken zich aanmelden.

Het is duidelijk dat dit intensieve traject niet alleen op de schouders van de beheerder terecht mag komen. Daarom pleit het CDA voor een adequate ondersteuning van de gemeente bij dit hele traject. Hierbij denken wij aan het leveren van expertise op het gebied van fondsen- en vrijwilligerswerving. Ook zal er de nodige begeleiding bij de daadwerkelijke overdracht van de beheertaken moeten komen. Kan het college deze ondersteuning en begeleiding toezeggen? Daarnaast willen wij in de nabije toekomst over de te maken en gemaakte stappen in dit proces periodiek geïnformeerd worden.

Erfgoed en monumenten
De denkrichting van het college ondersteunen wij. Maar wij stemmen pas definitief met de maatregel in als de geschetste brede basis voor het behoud van ons erfgoed is gevonden en de cofinanciering vanuit de samenleving is gegarandeerd.

Voor wat betreft de herziening van het parkeerbeleid (gekozen maatregel) en het stopzetten van Katwijk Marketing gaan wij het komende najaar in als de evaluaties van beide onderwerpen op de Raadsagenda komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.