09 november 2023

Voor een fatsoenlijk Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

De staatsman Konrad Adenauer zei al eens: “We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.” De tijd van 'ieder-voor-zich' is voorbij. Het is tijd voor het respecteren maar ook overbruggen van verschillen en voor omzien naar elkaar. Een fatsoenlijk Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Zo baart het groeiende aantal jongeren in Katwijk dat dreigt af te glijden in criminaliteit ons grote zorgen. Het CDA stelt zich bij het beoordelen van elke begroting daarom telkens weer de vraag: welke gemeente willen we de komende generaties doorgeven?

Sport stimuleren
Sport kan daarbij veel betekenen, het brengt mensen samen en leert over discipline en teamwork. Nederland wordt echter geteisterd door een stille pandemie: het gebrek aan beweging. Elk jaar overlijden duizenden mensen omdat ze te weinig bewegen of sporten. Ook in Katwijk zien we steeds minder sportbeoefening en staan sportclubs onder druk. Dit heeft ernstige gevolgen voor zowel fysiek als mentaal welzijn. Betaalbaarheid van sport is van groot belang voor alle inwoners van Katwijk. Daarom pleit het CDA voor het beperken van tariefverhogingen voor gemeentelijke binnensport en voor een hogere exploitatiebijdrage aan het Sportbedrijf. We hebben hier talloze vragen over gesteld, maar er is nog steeds geen herziene exploitatieovereenkomst tussen het Sportbedrijf en de gemeente. Kiest dit college ervoor sport voor iedereen betaalbaar te houden? Zo ja, kan het zijn belofte om met een oplossing te komen vóór het einde van het jaar nakomen?

Valkenburg niet vergeten
Over ‘fatsoenlijk’ gesproken: laten we Valkenburg niet uit het oog verliezen. Want dat komt wat ons betreft net iets te vaak voor: denk aan de Beaumix en N206 drama’s, of de Volkstuinvereniging De Kwaaie Margen waar betrokkenen zich door het gemeentebestuur in de steek gelaten voelen. We hebben ook de noodkreet van Valken’68 en de Valkenburgse huisartsen over huisvesting gehoord. Het college moet duidelijkheid bieden.

Sporters horen niet in afgekeurde kleedkamers te zitten, en de huisartsenpraktijk moet voor Valkenburg behouden blijven.

Er ligt een plan voor een multifunctioneel gebouw waarin voetballers, maatschappelijke voorzieningen en eerstelijnsgezondheidszorg samenkomen. Laten we ons inzetten voor deze broodnodige voorziening. Er is al geld gereserveerd in de begroting, maar de bedragen zijn niet realistisch. Het CDA vraagt dringend om nog voor het einde van het jaar uitsluitsel te bieden.

Katwijk als kunstenaarskolonie
We moeten cultuur en kunst waarderen en kansen geven. Ze verrijken onze samenleving en brengen mensen samen om gedeelde ervaringen te beleven. Kunst helpt ook bij het behouden en doorgeven van cultureel erfgoed aan toekomstige generaties en stimuleert creativiteit en verbeeldingskracht. Initiatieven zoals de route met kunstenaars uit 1900 dragen bij aan het versterken van het beeld van Katwijk als kunstenaarskolonie. Verenigingen, musea, winkeliers en vrijwilligers trekken hierin samen op en het CDA vraagt het college om geld te reserveren voor lokale initiatieven die bijdragen aan dit imago.

Fatsoenlijke leefomgeving: beter onderhoud!
Ook een fatsoenlijke leefomgeving nodigt uit tot gezond leven en ontmoeting. Helaas zien we nog steeds dat de openbare ruimte er regelmatig onfatsoenlijk en rommelig uitziet. Een voorbeeld is de buitenruimte rond het nieuwe zwembad Aquamar. Het moest de uitstraling van een duinlandschap krijgen, maar in werkelijkheid zien we vooral brandnetels en gras. Dit geldt voor meer gebieden binnen onze gemeente. Bepaalde planten gaan overheersen en struiken en bomen staan er droog en treurig bij. Dit is duidelijk geen topprioriteit van het college. Wij pleiten er daarom voor om de middelen voor de uitvoering van het groenbeheerplan eerder beschikbaar te stellen.

We spreken onze teleurstelling uit dat het gemeentebestuur er niet in is geslaagd een oplossing te vinden voor de totaal verpauperde Vijverhofschool, de rotte kies in Rijnsburg, en er nog steeds geen zicht is op de realisatie van een Knarrenhof voor senioren.

OZB: geen lastenverhoging
Het college stelt voor om de OZB (onroerendezaakbelasting) voor 2024 met 5% extra te verhogen om projecten te financieren. Recent ontving Katwijk echter aanzienlijk meer geld van het Rijk, waardoor deze lastenverzwaring overbodig is. Het CDA pleit ervoor af te zien van de extra OZB-verhoging. De verhoging is weer een extra kostenpost voor veel inwoners in een tijd waarin de kosten al sterk zijn gestegen.

Initiatiefwet flexwoningen
Het CDA zet zich al lange tijd in voor betere huisvestingsmogelijkheden voor starters. Het gemeentebestuur heeft enkele goede stappen gezet, zoals het instellen van regels voor toeristisch verhuur van gewone woningen, het opleggen van een zelfbewoningsplicht en de vaststelling van doelgroepenverordeningen. Toch frustreert het dat het concept van flexwoningen maar niet van de grond komt. Het bureaucratische doolhof waarin de veerkrachtige initiatiefnemers van de Kleine Duinvallei in Katwijk aan den Rijn verstrikt raakten, is een schoolvoorbeeld. In veel andere steden en dorpen bieden flexwoningen al jaren verlichting voor de oververhitte woningmarkt.

Daarom werkt het CDA aan een initiatiefvoorstel dat voorziet in beleid voor flexwoningen.

De interesse is enorm en we ontvangen regelmatig telefoontjes van particulieren die bijvoorbeeld kansen zien in hun eigen achtertuin, maar nul op rekest krijgen vanuit ons ambtelijk apparaat. Ook veel jongeren trekken aan de bel om te laten weten dat zij enthousiast zijn over deze nieuwe manier van leven en wonen. Verwacht in 2024 dus een krachtige initiatiefwet van het CDA, met een gedegen beleidskader, dat duidelijkheid biedt en hopelijk kan helpen om de weg vrij te maken voor flexwoningen. We bouwen aan een betere toekomst voor iedereen!

Bestuurscultuur
Practice what you preach. Het is een mooi Engels gezegde, waar eigenlijk geen officiële Nederlandse vertaling voor is. ‘Doe wat u preekt’, wordt weleens gebruikt, en als christendemocraat heb ik daar natuurlijk geen moeite mee. Doe wat u preekt. Ik ga er deze Algemene Beschouwingen graag dieper op in, want het afgelopen jaar heeft ons helaas een schrijnend beeld getoond van lege retoriek en een zichtbaar gebrek aan betrokkenheid van het gemeentebestuur bij onze inwoners. We horen mooie woorden over wederzijdse betrokkenheid en het dichten van de kloof tussen burger en politiek. Maar de realiteit vertelt een heel ander verhaal.

Hoe er met vrijwilligers, de ruggengraat van onze samenleving, wordt omgegaan is ronduit stuitend.

Omgang met vrijwilligers
Zoals het recente voorbeeld waarbij het college zonder enig overleg met het Katwijks Museum en DUNAatelier het lidmaatschap met Euroart opzegde. Of het koor Hallelujah, dat door een haast technocratische opstelling van B&W leek te kunnen fluiten naar financiële ondersteuning en waar nog steeds geen oplossing is. Of het gestuntel over de scootmobielruimte bij Zwanenburg en de in eerste én tweede instantie gebrekkige participatie bij een groot woningbouwproject als Havenscharnier. Persberichten die verstuurd worden voordat de raad wordt geïnformeerd… Men lijkt vooral bezig met beeldvorming, zoals een meespreker 2 weken geleden in de sessie over participatie liet weten. Ik schrok ervan, maar het bevestigde wat wij ook zien.

Daad bij het woord
Dit gemeentebestuur volhardt in een bestuurscultuur waarbij beslissingen worden opgelegd, in plaats van fatsoenlijk met elkaar samen te werken aan een betere toekomst. Dan kan voor tonnen aan nieuw participatiebeleid ontwikkeld worden, zoals het college heeft voorgesteld, kunnen er kinderraden- en kinderburgemeesters worden geïnstalleerd en alle denkbare vormen van referenda worden ingevoerd; we hebben er hélémaal niets aan als deze bestuurscultuur gehandhaafd blijft.

Het is hoog tijd dat het gemeentebestuur de daad bij het woord voegt en daadwerkelijk gaat samenwerken met inwoners en volksvertegenwoordigers.

Practice what you preach. Alleen zo kunnen we echte betrokkenheid en transparantie bereiken, een gemeenschap opbouwen en beginnen met het herstellen van het vertrouwen in de politiek.

Trots
Laten we samen streven naar een gemeente waarin we fatsoenlijk met elkaar omgaan en het prettig wonen en werken is met fatsoenlijk onderhouden buitenruimtes en wijken. Samen kunnen we de toekomst van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormgeven en een gemeenschap creëren waar we trots op kunnen blijven.

Wij wensen een ieder hierbij Gods zegen toe.

Barend Tensen
fractievoorzitter CDA Katwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.