Dienstverlening

Vóór alles moet de gemeente voor haar inwoners duidelijk zijn. In woorden en in daden. Goede dienstverlening heeft de hoogste prioriteit. Daar ervaren de inwoners hun gemeente direct.

Kunt u niet naar de gemeente komen, dan komt de gemeente naar u!Eén complete gemeentewinkel (Nieuwveen) voor alle gemeentelijke producten en diensten met twee servicepunten in de dorpskernen Nieuwkoop en Ter Aar specifiek gericht op dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, zorg, en inkomen.De gemeente moet vragen van inwoners binnen de door de raad gestelde termijnen beantwoorden. Specifieke aandacht zal door het CDA worden besteed aan het direct beantwoorden van vragen, met zo min mogelijk ‘doorklikken’. Wat ons betreft geldt dit ook voor vragen die over regionaal georganiseerde taken gaat: deze moeten in Nieuwkoop of vanuit Nieuwkoop kunnen worden beantwoord.De kwaliteit van het werk van de gemeente moet periodiek gemeten worden.De gemeenteraad heeft een belangrijke rol in de beoordeling. De vorderingen over de afgelopen periode zijn zeer behoorlijk maar mogen niet leiden tot verslapping van de aandacht in de komende periode.Aan regels is niet te ontkomen, maar een kritische afweging over nut en noodzaak is vereist. De ingezette vereenvoudiging en/of afschaffing van regels, bijvoorbeeld bij vergunningen, moet in de komende jaren worden doorgezet.Eén loket voor ondernemers als vast aanspreekpunt voor hun vragen over economisch beleid, werkgelegenheid, ruimtelijk ordening, mobiliteit, vakonderwijs e.d.Lokale ondernemers krijgen gelijke kansen bij het uitbesteden van werk.Eén loket voor verenigingen, voor hun vragen over subsidies, openstellingen en vergunningen.De capaciteit van de bestaande begraafplaatsen dreigt met het oog op de toekomst in de klem te komen. Het CDA verwacht dat de gemeente in zeer nauw overleg met de beheerders c.q. eigenaren van de begraafplaatsen w.o. de kerken een dusdanig beleid weet te ontwikkelen dat nabestaande in de eigen kern hun dierbare kunnen gedenken. Dit kan o.a. worden gerealiseerd door meer urnen muren. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden voor innovatieve uitbreiding.De gemeente moet per 1-1-2015 in staat zijn de wetten die worden gedecentraliseerd goed uit te voeren. Het gaat hier om de overgehevelde takenvanuit de AWBZ-zorg naar WMO,( wet maatschappelijke ondersteuning) de Participatie wet, de Jeugdzorg/ Passend Onderwijs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.