Kern Vrouwenakker

Visie
Vrouwenakker is een leefgemeenschap die zich bevindt in de dynamische zone van de gemeente Nieuwkoop. Hier spelen nijverheid en bedrijvigheid van oudsher een belangrijke rol. Je ziet dat oudere gebouwen en lege panden nieuwe bestemmingen krijgen. Door de ligging nabij De Kwakel en Uithoorn en de korte route naar de N 196 / 201is Vrouwenakker bij uitstek een plek waar regionale bedrijvigheid wel vaart. De vele kwekerijen aan het Nieuwveens Jaagpad leveren veel werkgelegenheid. Inspelen op dat karakter is het devies voor de gemeente Nieuwkoop. Initiatieven die vanuit de bevolking en/of het bedrijfsleven ontstaan zullen moeten worden aangemoedigd. Een punt van zorg is de bereikbaarheid op de lange duur van de individuele kwekers en het tuinbouwgebied Nieuw Amstel, terwijl transportstromen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de tuinbouwsector. Planologisch moet vroegtijdig aandacht besteed worden aan een evt de tweede brug in de richting van de N231 bij De Kwakel, zodat deze vervoersstromen optimaal blijven

Gebiedsvisie Vrouwenakker West ontwikkelen die passend is bij het karakter van de kern: bedrijvigheid voorop; wonen secondair.Onderzoek naar de mogelijkheid en haalbaarheid van een Tweede brugZodra het verkeer zich verder ontwikkelt moet afhankelijk van de exacte verkeersdrukte de verkeersafhandeling via een extra ontsluitingsweg worden opgestart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.