Scholen

Scholen hebben binnen de gemeentelijke samenleving een belangrijke rol. Het gaat immers om het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen in kennis en vaardigheden waardoor een goede springplank naar de toekomst wordt gerealiseerd.
Voor lokaal onderwijsbeleid is al een stevige basis gelegd. Hierop zal in de komende jaren worden voortgebouwd. In het maken van keuzes staat voor het CDA de zorg om de leerling centraal. De gemeente stelt hier middelen voor beschikbaar. Het CDA staat voor de bescherming van de scholen op basis van een levensovertuiging, en heeft oog voor de problemen van "krimpende" scholen.

Het CDA ondersteunt daarom de kansen van steeds meer maatwerk in het kader van het Programma Passend Onderwijs binnen het reguliere onderwijs in de eigen gemeente. Dit betekent een goede afstemming en gezamenlijke aanpak van basis -, speciaal onderwijs.( kinderen met problemen )De randvoorwaarden voor het onderwijs moeten goed zijn. De gemeente heeft hierin een bijzondere taak ten behoeve van de huisvesting. Door het Integraal Huisvesting Plan moet aan de ene kant aan de gestelde eisen kunnen worden voldaan en aan de andere kant moet het dienen als onderlegger voor relevante bespreekpunten in het kader van huisvesting. Dat betekent dat scholen en gemeente goed van elkaar moeten weten wat er speelt. Dit geldt zeker voor de voorbereiding van de overdracht per 1-1-2015 van de gemeente aan de schoolbesturen voor het buitenonderhoud /daken t.a.v. status van het onderhoud, reserveringen en verplichtingen op korte en middellange termijn.Ook als het gaat om beleidsinhoudelijke onderwerpen is een goede communicatie en samenwerking tussen scholen, gemeente en andere betrokken partijen zoals peuterspeelzalen, kinderopvang en jeugd(gezondheids)zorg van eminent belang. Het voorkomen en bestrijden van onderwijs achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bijvoorbeeld een onderwerp waarbij alle organisaties hun inzet plegen. HierbijDoor daarnaast conferenties te houden rond de Lokale Educatieve Agenda kunnen doelen en resultaten goed in beeld komen als richting voor gezamenlijke inzet. Het CDA wil die ontwikkelingen goed volgen en verwacht van de gemeente een actieve initiërende rol.Het CDA ziet scholen niet alleen als ‘leerfabriek’, maar ook als plaats van opvoeding, van sociaal verkeer, contacten en brede vorming; zoals op sportief en cultureel gebied. In de zogenoemde Brede Scholen moet naast opvang en leren plaats zijn voor activiteiten die bijdragen aan zinvolle tijdsbesteding en sociale vaardig- en betrokkenheid. Meervoudig ruimtegebruik van het gebouw, ook buiten schooltijd, moet stevig op de agenda komen. Mogelijkheden voor toepassing van het concept ‘Brede School’ binnen de gehele gemeente moeten worden onderzocht in toekomstige planontwikkeling. De doorgang en voortgang van het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden met daarin een nieuwe Brede School voor de kern Ter Aar wordt door het CDA dringend gewenst.De school is ook een vindplaats voor bijvoorbeeld individuele of meervoudige problemen van een leerling al of niet in samenhang met andere omstandigheden van die leerling. Hierop moet adequaat gehandeld kunnen worden door middel van persoonlijke begeleiding en indien nodig door inzet van professionele ketenpartners. Het CDA hecht groot belang aan een sterke en deugdelijke zorgstructuur rond leerlingen die dat nodig hebben en ziet de lokale inbreng in regionale structuren als onontbeerlijk en medebepalend. Het effectief uitvoeren van de leerplichtwet heeft continu onze aandacht.Naast het primair onderwijs is er volop aandacht voor het voortgezet en vakonderwijs in onze gemeente. De uitbreiding van VMBO en MAVO met de HAVO onderbouw heeft bijgedragen aan een prima onderwijsklimaat. Nieuwe initiatieven voor praktijkonderwijs worden toegejuicht. De gemeente Nieuwkoop als kenniscentrum voor Groene Hart vraagstukken krijgt vorm in het prachtige initiatief van een Groene Hart Academie,een samenwerkingsverband tussen gemeente en onderwijsinstituten. Het CDA kiest voor versterking van het VMBO pakket (metaal en bouw) in samenwerking met de lokale bedrijven boven een eventuele bovenbouw van HAVO of VWO Immers HAVO / VWO leidt op voor vervolgstudies in een grote stad met kans op een vertrek naar die stad. Terwijl VMBO / MBO op leidt tot werknemers die we hard nodig hebben in onze regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.