Verantwoording

Het CDA wenst ook verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van de periode 2010-2014. Deze verantwoording kan niet los gezien worden van het collegebeleid 2007-2010. Het CDA met de toen nog ongedeelde MPN heeft een basis gelegd voor de op dat moment nieuwe gemeente Nieuwkoop. Het CDA heeft daarbij met steun van de Raad een aantal zaken stevig uitgewerkt en verankerd. Voorbeelden die we als CDA hierbij willen noemen zijn: Structuur visie 2040, Sportvelden (kunstgras en een beheersstichting), Harmonisatie, subsidiebeleid voor verenigingen, Locale Educatieve Agenda, Passend Onderwijs, Groene Hart Academie, Metaalvakschool, Klant Contact Centrum, bouwprojecten en dorpsvernieuwingen. De inzet van het CDA voor 2010 en verder was gericht op het afronden van deze zaken met extra accenten op veiligheid, werkgelegenheid en de lokale economie.
Het CDA werd na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 de grootste partij, zij het met slechts 4 stemmen verschil. Daarop is het CDA gestart met de verkenning naar coalitiemogelijkheden en heeft met alle partijen gesproken. Inzet was om een coalitie te vormen die minstens over 11 van de 21 zetels kon beschikken in de gemeenteraad. Het ingezette proces verliep anders dan was voorzien, maar leidde er uiteindelijk toe dat een coalitie gevormd kon worden door vier partijen: CDA, SBN, PN en D66, maar slechts onder de voorwaarde dat het CDA ook mee zou doen aan de vernieuwing van het bestuur met accent op participatie , en dus bereid was een nieuwe wethouder te leveren.
Met een zeer goede en ervaren wethouderskandidaat was dit welhaast een onmogelijke eis, die het CDA voor een duivels dilemma plaatste. Uiteindelijk heeft de wethouderskandidaat Nico Jonker gesteld dat partijbelang boven persoonlijk belang moet gaan, waarop hij zijn kandidatuur introk. Dit grootse besluit maakte de weg vrij voor collegedeelname door het CDA.
Via het netwerk van het CDA kwam als kandidaat Trudy Veninga naar voren. Zij kwam uit Uithoorn, waar zij fractievoorzitter was. Verder was zij werkzaam als communicatieadviseur voor de gemeenteraad van Velsen en betrokken bij Participatie en Bestuurlijke Vernieuwing en eigenaar van een bureau voor trainingen in communicatieve vaardigheden. Zij paste meer dan volledig op het nieuwe profiel. Nico Jonker heeft vervolgens meegewerkt om het coalitie akkoord en het raadsakkoord op te stellen en was nog korte tijd fractie voorzitter. Nogmaals past hier een woord van dank aan Nico voor 12 jaar wethouderschap.

COLLEGE VORMING


De collegesamenstelling zag er als volgt uit:
CDA - Trudy Veninga (Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie en eerste loco burgemeester)
SBN - Guus Elkhuizen (Openbare werken, sport, duurzaamheid)
PN - Jelle Moraal (Onderwijs, welzijn, sociale zaken)
D66 - Ed Heijnen (Financiën, mobiliteit en grondzaken)

In het voorjaar van 2011 werd duidelijk dat het vernieuwings-elan bij elke partij op een andere manier werd ingevuld. Op de grote dossiers, die voortkwamen uit de structuurvisie 2040, konden de partijen moeilijk tot constructief overleg komen. Als verrassing kwam het bericht van wethouder Moraal dat hij op het participatie-dossier te weinig steun kreeg van zijn van zijn politieke partij, waardoor hij zich genoodzaakt voelde zijn functie neer te leggen.
De moeizame voortgang op de grote dossiers in een economisch moeilijke tijd en het feit dat dit de bestuurbaarheid van de gemeente op het spel kon zetten, was voor CDA en SBN aanleiding om de coalitie te beëindigen en een nieuw college te vormen.
In juni 2011 werden twee nieuwe wethouders geïnstalleerd en kende het college de volgende samenstelling:

CDA - Trudy Veninga (Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie en eerste loco burgemeester)
SBN - Guus Elkhuizen (Openbare werken, sport, duurzaamheid)
VVD - Piet Meltzer (Financiën, mobiliteit, grondzaken, dienstverlening, communicatie en onderwijs)
SGP-ChristenUnie - Arie Muilwijk (welzijn en zorg (50%)).

Dit college heeft onder het motto “samen aan de slag” goed samengewerkt om de problemen van Nieuwkoop aan te pakken. Voor het CDA geldt dat zij moeilijke beslissingen in het bestuur van de gemeente niet uit de weg gaat en in het belang van de gemeente kordaat handelt.

DE FRACTIE

De CDA fractie is na het vertrek van Nico Jonker geleid door Marcel Brouwer. Tussentijds heeft Jan van de Bos, conform afspraak, zijn plaats vrijgemaakt voor Nicolette Oosterhof. De fractie bestaat in 2013 uit
Marcel Brouwer, Jan de Jong, Arie van Wijk en Nicolette Oosterhof. De fractie wordt ondersteund door drie fractieassistenten: Leon Zoet, Kees Egberts en Saskia van Heusden. Medio 2013 is Jamiel Arens daar bij gekomen.
In de afgelopen periode zijn veel resultaten behaald, mede dankzij de steun – en soms op initiatief van- het CDA. Het verkiezingsprogram is goeddeels vertaald in het collegeprogramma. Ondanks de economische recessie en drie bezuinigingsoperaties is heel veel bereikt in de afgelopen vier jaar.
1. Er zijn woningen gebouwd, voor jonge en oude mensen uit onze gemeente
a. Schippersbrug
b. Vaartse Hoek
c. Mastwijkerhof
d. Land van Boer Bos
e. De Verwondering
f. Lindeplein
g. Plan66
h. De compagnie.
2. Maatregelen om goedkope woningen te bouwen, dan wel betaalbaar te maken zijn gerealiseerd o.a door instelling ;Woonfonds, starterslening, directe kavelverkoop voor (samen)zelfbouw.
3. De gemeente is financieel gezond en heeft voldoende fondsen om tegenvallers op te vangen.
4. Er zijn belangrijke stappen gezet om de glastuinbouw te concentreren en de regelgeving te moderniseren en de sector daarmee toekomstbestendig te maken, zoals; Saneren Noordse Buurt, saneren Paradijsweg, Nieuwveens Jaagpad concentratiegebied, regelgeving glastuinbouw bestemmingsplan gemoderniseerd.
5. Bouwregels zijn geharmoniseerd voor Komplannen Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat, Vrouwenakker, Langeraar, Papenveer, Ter Aar geactualiseerd en geharmoniseerd.
6. Het is eenvoudiger geworden een vergunning te verkrijgen voor mantelzorg aanpassingen voor dakkapellen en uitbouwen (Beleidsplan mantelzorg).
7. Opname in Greenport Aalsmeer t.b.v. werkgelegenheid en economie.
8. Centrumplannen in Nieuwkoop, Ter Aar, Nieuwveen en Noorden zijn gerealiseerd
a. Reghthuysplein/haven, woningen, plein, verlichting, parkeerluw maken
b. Lindeplein – detailhandel, woningen, parkeren
c. Plein voor Coop - Optimalisering parkeerplaatsen, woonzorg-woningen
d. Schippersbrug, school, parkeerdek, Coop
9. Er zijn veel oude kassen en/of bedrijfsgebouwen gesaneerd o.a. door RvR-initiatieven met hulp van een beurs, en plan Voorwegzone.
10. Ondernemersklimaat versterkt
a. (bouw) Regelgeving op de bedrijventerreinen is gemoderniseerd
b. Een start is gemaakt met uitbreiding bedrijventerrein Schoterhoek
c. Bestemmingsplannen Olm en Bovenland hoogte geharmoniseerd
d. Aanwijzen plaatsen voor grootschalige detailhandel, regelen dat lokale bedrijven daar naar toe kunnen
e. Gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar ondernemersloket
11. Dorpsraden zijn van start o.a. in Langeraar, Noorden, Vrouwenakker, Woerdense verlaat.
12. Openbaar vervoer is verbeterd met de nieuwe Buslijn Langeraar.
13. Nieuwkoop is niet op slot door aanwijzing Natura2000 gebied dankzij goede inzet op beheerplan.
14. Er is veel bereidheid om medewerking te verlenen aan particuliere initiatieven die de samenleving versterken zoals dit is gebleken bij ; Huiskamerproject Noorden, muziektent Reghthuysplein, Duurzaam Ondernemend Nieuwkoop (DON).
15. Mogelijkheden werken aan huis, ook met webwinkels, is goed geregeld.
16. Er wordt gewerkt aan betere publieke toegankelijkheid van de plassen bij Meijepark en Paradijsweg.
17. Sociaal beleid is teruggebracht bij Nieuwkoop i.p.v. regionaal voor het WMO loket en het CJG.
18. Bulten in Langeraar vervangen, zebrapad in Nieuwkoop aangelegd, veilige fietsdoorgang bij scholen in Nieuwkoop.
19. Betere bewegwijzering toeristische aandachtspunten.
20. Verplaatsen van telefoonmasten bij scholen in Nieuwkoop.
21. Initiëring en invoering Burger net, als bijdrage aan de Politie en verbetering veiligheidsgevoel.
22. Inbraak preventie acties en voorlichting, veilig wonen.
23. Uitvoering van het beleid geïnitieerd in het college van 2007-2010 t.a.v. kunstgrasvelden.
24. Uitvoering en nader invulling van de subsidie regeling voor verenigingen en evenementen.
25. Tot stand brengen vrijwilligers verzekering
26. Gestage ontwikkeling van de service via het Klant Contact centrum.
27. Met behulp van de provinciale fractie is de contour van Langeraar aangepast, zodat Altior kan verhuizen en er ruimte vrijkomt voor woningbouw.
28. Steun aan het Regenboog evenement.
29. Steun aan Groene Hart College en Metaal vakschool.

 

CONTACT MET DE FRACTIE

Het CDA hecht er aan in goed contact te staan met de burgers van de gemeente. De CDA (fractie)leden staan midden in de samenleving, door hun deelname in verenigingen en/of maatschappelijke instellingen zijn zij goed ingebed in de lokale gemeenschappen. Verder komt u hen tegen:
1. Op braderieën
2. In de krant met berichten
3. Op werkbezoeken
4. Op facebook, twitter en via de lokale website
Of kunt u ze bezoeken in hun fractieberaad (elke maand) of op algemene ledenvergaderingen 2 maal per jaar
Het CDA Nieuwkoop is verder actief in contacten met:
1. Andere CDA afdelingen in het Groene Hart en Holland Rijnland
2. Het CDA Zuid Holland, de CDA Statenfractie en het tuinbouwberaad CDA Zuid Holland
3. Het landelijk CDA via bijeenkomsten, werkgroepen en opleidingen en direct met kamerleden
4. Europarlementariërs, o.a. met Corine Wortmann inzake Natura 2000 en Esther de Lange inzake landbouwzaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.