29 mei 2020

CDA houdt motie voor instellen Coronafonds aan

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op woensdag 27 mei jl. heeft het CDA een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om een coronafonds in het leven te roepen waarin een bedrag van 25 miljoen vanuit de opbrengst Enecogelden moet worden gestort.

Het CDA wil dit geld labelen om te voorkomen dat de Enecogelden in de algemene middelen vloeien en later niet meer goed traceerbaar zijn of ingezet worden ter dekking van andere activiteiten die door het college worden voorgesteld in de Kadernota 2021.

Ondersteuning of lastenverlichting
De gelden zijn bedoeld om ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners en bedrijven die binnen de grenzen van de gemeente Nissewaard in de problemen komen als gevolg van de coronacrisis. Mocht het fonds uiteindelijk niet nodig zijn, omdat de crisis minder lang duurt dan gedacht, dan kunnen de gelden worden aangewend voor lastenverlichting voor de inwoners.

Goede besteding voorstellen
CDA verwees bij haar pleidooi naar een raad breed aangenomen motie, mede ingediend door het CDA waarin is vastgelegd dat er ruim voor de behandeling van de perspectiefnota 2021 een debat gevoerd zou gaan worden over de besteding van de gelden. Daarbij worden leden van de raad uitgedaagd om met goede voorstellen te komen en te zorgen dat de gelden op een goede manier worden besteed. De gedachte was ook om inwoners te betrekken bij de uitwerking van de plannen.

Als gevolg van de coronacrisis kon de fysieke bijeenkomst over dit onderwerp niet plaatsvinden en heeft het college in een brief een aantal grove lijnen geschetst hoe men denkt de gelden te besteden.

Motie aangehouden
Het CDA vond dit volstrekt onvoldoende en heeft daarom deze motie opgesteld. In de gemeenteraad was er geen meerderheid voor deze motie en het CDA heeft besloten om de motie aan te houden.
Pieter Verhoog: “De behandeling van de motie leidt feitelijk tot een goede inhoudelijke discussie die we in de motie uit november 2019 hadden afgesproken”

.Een aantal partijen konden het idee steunen maar vonden de uitwerking van de motie onvoldoende om de motie te steunen. Toen duidelijk werd dat de motie niet op een voldoende meerderheid kon rekenen heeft het CDA besloten om de motie aan te houden. Dit biedt de mogelijkheid om in overleg met andere partijen het draagvlak voor de motie te vergroten. Mogelijk kan de motie dan wel op voldoende steun rekenen bij de behandeling van de Kadernota 2021.

Inwoners nauw betrekken
Het CDA wees op de mogelijke tekorten die kunnen ontstaan als gevolg van de economische crisis die op handen is. Dan moet je als goed huisvader kijken naar het huishoudboekje en maatregelen nemen om de coronacrisis het hoofd te bieden.
Tot slot heeft het CDA opgeroepen om de inwoners van Nissewaard nauw te betrekken bij de discussie en in ieder geval goed te informeren over de wijze waarop de gelden vanuit Eneco worden besteed.

Nissewaard, 27 mei 2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.