22 mei 2020

Maak duidelijke keuzes bij besteding ENECO gelden

Het CDA heeft tijdens de vergadering van de Algemene Commissie op 13 mei jl. gepleit voor duidelijkheid rond de besteding van de gelden die verkregen zijn door de verkoop van de aandelen ENECO.

Géén ad-hoc besluit
Het CDA zou graag zien dat er een integraal voorstel in de raad gepresenteerd wordt hoe we de opbrengst van de aandelen gaan besteden. Hiermee wil CDA Nissewaard voorkomen dat de gemeenteraad ad-hoc besluiten gaat nemen. Een integraal plan over de besteding van de opbrengsten maakt het ook voor de inwoners duidelijker hoe het geld wordt besteed.

Besteding kenbaar maken aan de bewoners
Na aftrek van de kosten en de boekwaarde van de aandelen blijft er ongeveer 85 miljoen euro over. Bij de start van het verkoopproces werd rekening gehouden met een veel lagere opbrengst. “En wanneer de verkoop een jaar later zou zijn afgerond, was als gevolg van de huidige crisis, de opbrengst ook nooit zo hoog geweest als nu.” aldus Pieter Verhoog, fractievoorzitter van het CDA in Nissewaard. Het is nu wel zaak verstandig om te gaan met deze gelden en de besteding ook duidelijk kenbaar te maken aan de inwoners van Nissewaard.

De inbreng van het CDA
Tijdens de laatste vergadering van de commissie waarin over besteding van ENECO gelden is gesproken heeft het CDA ervoor gepleit om een aantal zaken centraal te stellen. Het CDA heeft het volgende ingebracht:

  1. Een deel van de gelden aan te wenden om de lasten van de inwoners van Nissewaard te verlagen. Vorig jaar heeft het CDA al een motie ingediend om de verhoging van gemeentelijke belastingen en de leges met een lager percentage vast te stellen en de lasten van de inwoners niet te veel te laten stijgen. Die motie kreeg onvoldoende steun en daardoor gingen de belastingen met 3,14% omhoog;
  2. Een deel van de gelden storten in een fonds wat bedoeld is om ook toekomstige generaties te laten profiteren van de opbrengst van de verkoop. Het uitwerken van een plan hiervoor kost tijd, maar zorgt voor betrokkenheid vanuit de samenleving bij de uitwerking van de plannen;
  3. Een deel te investeren in duurzame projecten die op termijn geld besparen/opleveren.
  4. Maar bovenal het de inwoners van Nissewaard duidelijk uitleggen hoe de gelden worden besteed. Dit zou kunnen door een factsheet te maken en die op te nemen in Groot Nissewaard zodat iedereen hier kennis van kan nemen.Het CDA heeft tijdens de vergadering ook verwezen naar de motie die, mede op initiatief van het CDA, oproept om voor het verschijnen van de perspectiefnota 2021 een discussie te hebben in de raad over de hoofdlijnen van de besteding van de Eneco gelden. Hoewel in de motie een koppeling gemaakt wordt gemaakt met de herziening van de gemeentefinanciën, blijft de strekking van de motie nog steeds van kracht en zou dit debat dus plaats moeten vinden.

Gevolgen Coronacrisis raken inwoners financieel
Volgens het CDA is het gebruiken van een deel van de gelden om de lasten van inwoners te verlagen verstandig, omdat de gevolgen van de coronacrisis naar verwachting veel inwoners financieel zullen raken. Tegen die achtergrond komt het geld als een geschenk waarbij we juist goed moeten nadenken hoe we Nissewaard door de economische crisis heen kunnen loodsen.

Eneco-gelden niet geruisloos in de perspectiefnota
Het CDA zal zich blijven inzetten om deze discussie te voeren zodat de bestemming van de opbrengst van de ENECO gelden niet geruisloos over gaat in de perspectiefnota die de basis vormt voor de begroting 2021.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.