10 november 2021

Bijdrage CDA aan de Algemene politieke beschouwingen

Financiën en gemeentefonds

Voor ons ligt de begroting voor de komende drie jaar. Wij constateren dat de begroting sluitend is. Daar zijn wij erg blij mee. Maar tegelijk constateren wij ook dat de algemene reserve naar beneden gaat en de solvabiliteit en weerstandsvermogen omlaag gaan. Voor wat betreft de solvabiliteit en het weerstandsvermogen uiteraard binnen de daarvoor geldende marges. Maar toch ligt hier naar de toekomst toe vanuit het CDA een grote zorg. Momenteel hebben we namelijk als gemeente al meer wensen dan dat we aan algemene reserve hebben. Denk hierbij aan de alzijdige aansluiting van de N206. Hetgeen naar ons idee ook naar de toekomst toe echt nodig is om onze sterk groeiende gemeente te kunnen ontsluiten en dan ligt er bijvoorbeeld ook nog een verduurzamingsopgave die bekostigd moet worden. Daarnaast geldt elk jaar weer de grote onzekere factor genaamd de overheidsbijdrage vanuit het gemeentefonds. Hierbij zien we dat het een soort dagkoersen zijn geworden. In het voorjaar kan het tegenvallen en in het najaar weer meevallen. Door onze grote afhankelijke positie van de bijdrage uit dit fonds zouden we als gemeente in tijden dat we meer inkomsten uit dit fonds krijgen ook wat meer moeten sparen om te compenseren voor de jaren dat omdat de overheidsuitgaven naar beneden gaan we ook minder inkomsten uit dit fonds krijgen. Kortom we moeten naar de toekomst toe behoedzaam omgaan met de door de inwoners van Noordwijk opgebrachte inkomsten. Zeker ook omdat we uit ditzelfde gemeentefonds jaarlijks oplopend 600.000 euro extra gekort gaan worden. In deze begroting is hier gelukkig rekening mee gehouden maar dit bedrag blijft ook daarna naar alle waarschijnlijk oplopen. In de nabije toekomst zal er daardoor wellicht een moment komen dat we moeten gaan bezuinigen. Vanuit het CDA zijn wij dit liever voor zodat we de dienstverlening op niveau kunnen houden en de zaken die we nodig achten kunnen blijven doen zonder te bezuinigen of de lasten voor de inwoners te verhogen. Een en ander vanuit de CDA kernwaarde rentmeesterschap.

Kostendekkend

Als CDA zijn wij er voorstander van dat de belastingen niet meer dan kostendekkend zijn en in gevallen waar dat niet kan dit in ieder geval uitlegbaar moet zijn en in lijn met andere buurtgemeenten. In de begroting valt ons op dat als het gaat om de bouwleges het percentage van kostendekkendheid slechts 78% is. Naar ons idee is dat juist bij deze vorm van belasting niet goed uitlegbaar en zouden wij graag onderzocht hebben hoe dit komt en kijken hoe we hier het beste op kunnen sturen om dit naar een hoger niveau te brengen. Als CDA vinden wij het verschil met kostendekkendheid momenteel in ieder geval te groot.

Blik op de toekomst

De afgelopen collegeperiode is veel neergezet en bereikt zo is er ook gewerkt aan de communicatie met de inwoner. Wij zien dat hier stappen in zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de infographics die er worden gemaakt, verdere inzet van Fixi en de begroting in een oogopslag. Ook is er een lijn ingezet om inwoners beter te betrekken bij de plannen en besluitvorming. Denk hierbij aan de omgevingsvisie, participatie Zeeburg en de retail en horeca visie. Toch denken wij dat hier nog grote stappen te zetten zijn. Aan communicatie en betrekken bij plannen van de inwoner moeten wij dan ook mee aan de slag. Vanuit het CDA hopen we dat de nieuwe omgevingswet hier ook aan kan bijdragen. Daarnaast verdient de communicatie vanuit de ODWH specifieke aandacht. Hier horen wij in de gemeente als wij op straat lopen nog vaak en teveel negatieve opmerkingen over.

Als CDA vinden wij verder dat er meer aandacht moet worden besteedt aan het sociaal domein. Naar ons idee moet dat nog een stuk transparanter en moet de gemeenteraad nog beter worden ingelicht over alles wat er wordt gedaan, de kosten en eventuele wachtlijsten. Het niveau van de voorzieningen die wij hebben is in de gemeente op orde maar wel vragen wij specifiek aandacht voor de jeugdzorg. Naar ons idee zouden we onderzoek moeten doen naar hoe we gelden voor jeugdzorg zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door te kijken naar financieren/subsidiëren van psychische hulp voor jongeren onder de 18.

Ook vinden wij mobiliteit binnen en naar en van de gemeente een belangrijk punt. Naast de stappen die deze collegeperiode zijn gezet om de fietspaden veiliger te maken bijvoorbeeld door fietsers voorrang te geven op de rotondes. Moeten wij nog steeds stappen zetten bijvoorbeeld ook door verlichting op fietspaden aan te leggen langs onze hoofdwegen. Onderdeel van mobiliteit is verder het ontsluiten van de gemeente als ook het parkeren van inwoners en bezoekers van Noordwijk. Dit vraagt continue aandacht.

Als laatste wil ik het college nog complimenteren met het gevoerde beleid de afgelopen jaren. Tevens de complimenten aan het college dat zij ook voor een volgend college al ruimte hebben gemaakt in de begroting voor nieuw beleid voor een volgend college. Dit geeft volgens ons blijk dat zei een en ander netjes willen overdragen en dat is wat ons betreft te sieren.

Jordy de Mooij, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.