11 februari 2018

CDA Noordwijk stelt schriftelijke vragen ex art 38: ‘Veilig Thuis en JGT’

Op 1 februari ontving de gemeenteraad de kwartaalrapportage Q4 2017 van Veilig Thuis.
Het College zal aandacht besteden aan de twee laatste verbeterpunten vanuit de herinspectie van de Inspectie in oktober 2017. Dit betreft het tijdig afronden van alle aanvragen en het opstellen van een veiligheidsplan voor alle meldingen waarbij sprake is van een onveilige situatie.
Onze fractie is verheugd over deze verbeteringen.

In het aanbieden van deze rapportage schrijft het College voorts:
“Het afgelopen kwartaal heeft de prioriteit gelegen bij het tijdig in behandeling nemen van alle aanvragen. Wat opvalt is dat het aantal meldingen nog nooit zo hoog is geweest als het afgelopen kwartaal. Voornaamste reden hiervoor is het groeiend aantal meldingen door de politie.”

In de rapportage zelf lezen we over de ‘lokale teams’: “Conform planning is het aangescherpte afsprakenkader tussen Veilig Thuis en de Lokale teams in het vierde kwartaal in het Portefeuillehouders overleg Publieke Gezondheid vastgesteld. Inmiddels is gestart met de implementatie conform het implementatieplan.”

Op https://kennisnetjeugd.nl/praktijkvoorbeelden/1-verbinding-veilig-thuis-en-sociale-wijkteams-leiden lezen wij dat er een training is geweest tussen Veilig Thuis en de SWT’s van Leiden. Één van de resultaten is ‘Samenwerkingsafspraken over de overdracht van Veilig Thuis naar SWT/JGT zonder dat Veilig Thuis een eigen onderzoek heeft gedaan.’ En één van de risicofactoren is dat ‘Met de andere gemeenten uit het werkgebied van Veilig Thuis moeten nog soortgelijke (samenwerkingsafspraken) worden gemaakt.’

Raadslid Lenie Zoetendaal heeft namens fractie van CDA Noordwijk de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Zijn er ook andere redenen aanwijsbaar als oorzaak voor de toename van meldingen dan het feit dat de politie een ander meldingsformulier is gaan gebruiken? Zo ja, welke zijn dit?
  2. De ‘lokale teams’ uit de rapportage: zijn dit de SWT’s of de JGT’s of beide?
  3. Wat houdt het ‘afsprakenkader’ tussen Veilig Thuis en de ‘lokale teams’ in?
  4. Zijn er inderdaad inmiddels ook trainingen geweest met Veilig Thuis en de SWT’s/JGT’s van de overige gemeenten in de regio?
  5. Is het de bedoeling dat die samenwerkingsafspraken de druk voor Veilig Thuis verminderen?
  6. Wat is het effect geweest van de instelling van JGT’s op de workload van Veilig Thuis?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.