11 november 2020

Investeren In Noordwijk en haar inwoners

Begroting

De begroting van de gemeente Noordwijk 2021 ziet er goed uit. Hoewel er substantiële bedragen onttrokken worden aan de reserves worden de onttrokken gelden gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van onder andere zwembad Binnenzee als ook sportpark Duinwetering. Verder wordt er in Noordwijk ook voortgang geboekt met de aanleg van sportpark de Boeckhorst en sportcomplex van SJC. Allemaal investeringen die ten gunste komen van de inwoners en bijdragen aan het woongenot. Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat er geld beschikbaar wordt gesteld en aandacht is voor veiligheid in Noordwijk. Voor jong en oud is het namelijk van belang dat men zich veilig voelt in de gemeente Noordwijk. Ook het feit dat wij als gemeente de WMO taken kunnen waarmaken stemt ons positief.

Wij willen onze dank dan ook uitspreken richting het college voor de gepresenteerde begroting. Extra dank wil ik namens het CDA uitspreken aan het college voor het feit dat zij hun steentje bijdragen aan de negatieve economische gevolgen die COVID-19 met zich meebrengt. Naast het al eerder dit jaar ingestelde fonds van 500.000 euro komt er nu nog eens 1.300.000 euro beschikbaar. Zowel de hard geraakte ondernemers als de eveneens hard geraakte sport en (cultuur) verenigingen kunnen hier gebruik van maken. Dat is fijn want voor de inwoners is het van belang dat deze kunnen voortbestaan. Beiden zijn naar de mening van het CDA op hun manier de levensader van Noordwijk. 

Hoewel het CDA dus positief is roepen wij wel op ook waakzaam te zijn. Wij weten nog niet geheel wat de gevolgen zijn van corona ook m.b.t. De inkomsten aan toeristenbelasting en parkeergelden. We leven als gemeente op een naar onze mening iets te grote voet. Dit betekent niet dat we niet kunnen investeren in zaken maar dat we naar de toekomst toe ook goed moeten kijken waar we geld aan uitgeven. Er moet een balans zijn tussen reserves houden en teruggeven aan de inwoners. Parkeerinkomsten en toeristenbelasting moeten we koesteren.

Belangrijk voor ons naar de toekomst daarbij is verder:

 • Kijken naar kostendekkendheid van o.a. ODWH doormiddel van betalen leges en de heffingen voor de riolering en afvalstoffen e.d.
 • Het verdient aandacht om het wegvallen van de precariorechten om daarvoor weer een financieel verantwoorde invulling te vinden.
 • Investeringskansen benutten zoals vergroten aandelenbezit meerlanden
 • Kosten van het sociaal domein in de gaten houden. Net als onze bestemmingsreserve. Dit moet niet uit de pas gaan lopen.

Beleid 2021

Binnenkort wordt de woonvisie weer in de gemeenteraad behandeld. Hier moeten we in 2021 mee aan de slag. Er is een woonbehoefte van 2580 voor verschillende doelgroepen. Op basis van de planlijsten gaan we die ook ruimschoots realiseren. Noordwijk gaat tot 2030 veel bouwen ook sociaal. Noordwijk bouwt bijna 50% meer dan het landelijk gemiddelde en in totaal worden er tot 2030 tussen de 12% en 20% woningen gebouwd ten opzichte van het huidige aantal woningen nu in Noordwijk. 

 • Voor 2021 vragen wij aan het college extra aandacht voor huisvesting van de internationale werkers, sociaal wonen als ook woningen voor jongeren. Met deze laatste groep hebben we al een start gemaakt met de door ons ingediende motie startersleningen. Wij zijn blij dat het college dit voortvarend heeft opgepakt. Nu moet er m.b.t. Woningbouw echter doorgepakt worden en dan met name m.b.t. Het sneller neerzetten van betaalbare woningen voor eigen inwoners. Dit betekent het sociaal huisvestingsfonds benutten zodat woningen goedkoper kunnen worden neergezet, geen normen stapelen (groenzones/duurzaamheidseisen) en procedures proberen te verkorten door o.a. De inwoner te betrekken.

Verder is voor het CDA van belang in 2021 de GOM onder de loep te nemen en het functioneren hiervan. Zijn de uitgangspunten nog hetzelfde als ook het verdienmodel. Vanuit het CDA willen wij in ieder geval af van de losse woningen in het buitengebied en willen wij daarnaast kijken naar mogelijkheden om te differentiëren in de te bouwen greenportwoningen.

In 2021 moet er verder ook extra aandacht komen en gas gegeven worden op onderwerpen als:

 • De winkelleegstand en mogelijkheden tot hergebruik voor woningen
 • Het tekort aan ruimte voor de basisscholen in Noordwijkerhout
 • Een oplossing cq plan ter vervanging van de schelft
 • Voldoende speelplekken in de wijken
 • Parkeerproblematiek en dan meer specifiek in Noordwijk binnen.
 • Handhaving in het buitengebied
 • Verkeersveiligheid
 • Het groen in de gemeente. Dat laatste kan naar ons idee de gemeenschap bij helpen door adoptiegroen en hier vanuit de gemeente op in te zetten.

Voor al het bovengenoemde geldt dat het van belang is dat het voor maar vooral ook met de inwoners is. We moeten de inwoners aan de voorkant betrekken en kijken of zij kunnen en willen bijdragen aan de oplossingen van hetgeen we willen bewerkstelligen. Dit betekent ook dat er naar de toekomst vanuit de gemeente extra aandacht besteedt moet gaan worden aan de communicatie richting inwoners. Dit is volgens het CDA cruciaal om Noordwijk vooruit te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.