10 januari 2022

Schriftelijke vervolgvragen rotonde Langevelderweg

Aanleiding

Op 25 september 2020 heb ik namens het CDA vragen gesteld over de de verkeerssituatie kruispunt Boekhorsterweg en Langevelderweg. Het betreft de rotonde die de nieuwe Bavowijk met zijn 700 woningen moet ontsluiten. Als CDA hebben wij hier toentertijd vragen over gesteld omdat het naar ons een zeer onveilig kruispunt is en waar auto’s op hoge snelheid overeen rijden. Mede ook doordat het midden van de rotonde niet verhoogd is. Op 25 september 2020 heeft het college hierop gereageerd en geeft aan dat: Het college deelt de mening van het CDA niet dat er een gevaarlijke of onduidelijkesituatie is ontstaan voor voetgangers bij de kruising Boekhorsterweg / Langevelderweg. Het college geeft verder aan dat zij met bij het inrichten van de rotonde al maatregelen heeft genomen. Daarover gaf het college aan dat: Met deze maatregelen en het feit dat volgens landelijke wetgeving voetgangers over

fietspaden mogen wandelen, is de situatie verkeerskundig naar het oordeel van het college afdoende ingericht.

Recentelijk kwamen wij er, via een verontruste inwoner van Noordwijkerhout die over deze verkeersonveilige rotonde een fiximelding had geplaatst, achter dat de gemeente als volgt heeft gereageerd op deze fiximelding:

Rotonde is aangegeven als onveilige kruising. Op dit moment lopen er onderzoeken bij deskundige collega's voor verbetering van de locaties. Het is nog niet bekend welke maatregelen op locatie en wanneer ze uitgevoerd gaan worden.

Deze reactie op de fiximelding staat haaks op de antwoorden die het college in 2020 aan het CDA heeft gegeven en schept voor het CDA daarom veel onduidelijkheid. Daarom de volgende vragen.

  • Is het college blijkens de reactie op de fiximelding teruggekomen op haar volhardende standpunt geen extra maatregelen te willen treffen bij het kruispunt?
  • Zo ja, waarom is het college hierop teruggekomen?
  • Zo nee, hoe moet het CDA de reactie aan de inwoner beschouwen in het licht van de eerdere beantwoording op de schriftelijk vragen van het CDA?
  • Sinds wanneer is de rotonde aangemerkt als onveilige kruising?
  • Wat voor onderzoeken lopen er nu en in welk stadium bevinden die zich?
  • Aan welke extra maatregelen zit het college te denken?
  • Wanneer worden de onderzoeksresultaten verwacht?
  • Wanneer verwacht het college eventuele maatregelen te gaan nemen?
  • Wil het college over de ontwikkelingen elk kwartaal een update geven?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.