15 september 2022

Schriftelijke vragen

Aanleiding 

Via verschillende kanalen en berichtgevingen worden we op de hoogte gebracht van stijgende prijzen op veel gebieden. Ondanks dat veel van deze ontwikkelen buiten onze gemeentelijke invloed liggen, maken wij ons als CDA wel zorgen over toegankelijkheid tot bepaalde voorzieningen voor onze inwoners.

https://nos.nl/artikel/2443350-jeugdfonds-waarschuwt-door-inflatie-minder-kinderen-op-sport-en-muziekles

Hiermee richten wij ons in het bijzonder op de toegankelijkheid op het gebied van sport en cultuur. Door de stijgende prijzen, ligt voor huishoudens een bezuiniging op sport en cultuur op de loer. Iets was we gezien het belang van sport en cultuur zoveel mogelijk moeten voorkomen. 

Verenigingen zijn mogelijk genoodzaakt hun contributie te verhogen vanwege de toenemende kosten.  Er zijn redenen om te stellen dat de toegankelijkheid voor sport en cultuur onder druk komt te staan. Voor de inwoners met een smalle beurs, maar ook de huishoudens met een modaal inkomen. De CDA fractie heeft daarover de volgende vragen: 

Vragen

1.In hoeverre bent u op de hoogte en deelt u bovenstaand geschetst beeld? 

2. Bent u met ons van mening dat er in deze tijd een belangrijke inspanning bij de gemeente ligt om sport en cultuur toegankelijk te houden?

3. Wilt u op korte termijn met sport- en culturele verenigingen in contact treden om deze situatie te bespreken en mogelijk oplossingen te bespreken en aan te dragen?

4. In hoeverre bent u van mening dat de huidige regelingen van de gemeente volstaan om deze toegankelijkheid te waarborgen?

5. Ziet u mogelijkheden om de huidige regelingen nog meer bekend te maken bij onze inwoners?

6. Ziet u mogelijkheden om de regelingen uit te breiden, zodat een grotere of bredere groep inwoners financieel ondersteund kan worden om zo de toegankelijkheid van verenigingen te kunnen waarborgen?

7. In hoeverre komen bij de komende programmabegroting nieuwe beleidstoevoegingen of initiatieven om werk te maken van deze zorgwekkende ontwikkelingen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA 

Sebastiaan Duivenvoorde  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.