08 augustus 2023

Schriftelijke vragen

Aanleiding

De Raad van State heeft recentelijk uitspraak gedaan in een zaak tussen een isolatiebedrijf in Best en de omgevingsdienst Utrecht. Het ging in deze zaak over het isoleren van woningen en of het isolatiebedrijf daarbij voldoende onderzoek had gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen.

Vleermuizen worden beschermd onder de Europese Habitatrichtlijn en landelijk onder de Nederlandse Wet Natuurbescherming. De wet stelt dat iedereen die een pand wil slopen of isoleren voldoende zorg in acht moet nemen om te voorkomen dat vleermuizen kwaad wordt gedaan. Wat daarmee exact wordt bedoeld, was tot voor deze uitspraak aan interpretatie onderhevig. Met deze uitspraak heeft de Raad van State helderheid gegeven en wordt een ecologisch onderzoek verplicht. Dit onderzoek geldt dus voor woningcoöperaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven én huiseigenaren.

Dit baart onze CDA fractie grote zorgen. Ecologisch onderzoek is niet alleen duur, het duurt daarnaast een jaar en gezien het tekort aan ecologen in ons land zullen er wachttijden ontstaan. Hierdoor lopen plannen om woningen te isoleren vertraging op. Het isoleren van woningen is een cruciale maatregel om energiearmoede op de lange termijn tegen te gaan. Deze uitspraak betekent dus dat energiearmoede langer zal blijven bestaan en het energieverbruik langer hoog zal blijven. Gezinnen die het mogelijk toch al financieel zwaar hebben worden hier mogelijk de dupe van. Volgens het CDA een absoluut onwenselijke zaak. Daarom hebben wij de volgende vragen:

Vragen

  1. Bent u bekend met de uitspraak? Laat u deze uitspraak bestuderen door onze juristen?
  2. Kunt u aangeven welke mogelijkheden er in gemeente Noordwijk zijn om een ecologisch onderzoek te laten uitoefenen? Wat zijn de gemiddelde kosten, duur en wachttijd?
  3. Wat voor een gevolgen heeft deze uitspraak voor Noordwijk? Kunt u inzichtelijk maken welke plannen voor isolatie hierdoor vertraging oplopen en hoe lang deze vertraging duurt?
  4. Gaat u hierover in gesprek met de woningcoöperaties en de vereniging eigen huis? Kunt u hierover een terugkoppeling doen toekomen aan de raad?
  5. Hoe kunnen wij als gemeente huiseigenaren, waarvoor een ecologisch onderzoek te duur is of waardoor zij vertraging oplopen bij het isoleren van hun huis, ondersteunen?
  6. Hoe verhoudt deze uitspraak zich volgens de wethouder tot het tegengaan van energiearmoede op de lange termijn?

Bijvoorbeeld woningcoöperatie Servatius in Maastricht heeft een één soortenmanagement plan gemaakt, waardoor zij niet per woning onderzoek hoeven te doen. Ook provincie Utrecht werkt bijvoorbeeld met een zogeheten soortenmanagement plan. Hierbij kunnen gemeenten een ontheffing krijgen voor hele wijken of zelfs hun grondgebied. Ze moeten dan wel maatregelen nemen om populaties in kaart te brengen en te beschermen. Hierdoor vervalt de plicht om een onderzoek per woning te doen.

       7. Zet deze uitspraak een kruis door het  soortenmanagement plan? Of kan dit plan juist een oplossing bieden?

       8. Gaat u in gesprek met de provincie Zuid-Holland, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken om te bezien of dit een optie is?

       9. Deelt u onze mening dat zo’n plan wenselijk is gezien de meespelende belangen zoals het tegengaan van energiearmoede? 

     10. Mocht dit plan uitkomst bieden ook na deze uitspraak, gaat u dan aan de slag om zo’n plan voor gemeente Noordwijk te realiseren?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.