22 oktober 2023

Schriftelijke vragen communicatie met inwoners, organisaties en bedrijven

Aanleiding

De afgelopen tijd krijgen onze fracties vanuit meerdere kanten te horen dat de communicatie vanuit de gemeente niet altijd als goed wordt ervaren. Wij zijn van mening dat het altijd goed is om de eigen manier van communiceren onder de loep te nemen en te kijken waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Ook zijn wij van mening dat communicatie een essentieel onderdeel is om te verbeteren wanneer je een hoger cijfer nastreeft voor de gemeentelijke dienstverlening.

Onze fracties hebben concreet de volgende vragen:

Vragen:

Inwoners, organisaties en bedrijven worden soms verrast door bijvoorbeeld werkzaamheden aan wegen of straten in hun buurt; vooral bij de sluiting van verkeersaders zoals onlangs De Grent, een afsluiting die tot merkbare overlast leidt.

  1. Herkent het College dit? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft het college naar aanleiding van recente berichtgeving over de niet goed ervaren communicatie (Zeeburg, De Grent, Herenweg) een evaluatie uitgevoerd? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? Zo nee, is het college dit nog van plan om uit te laten voeren? Waarom wel/niet?
  3. Is het college met ons van mening dat het opstellen van een verbeterd communicatieplan nodig is om zo veel mogelijk ruis met inwoners te voorkomen?
  4. In de begroting 2024 lezen wij dat er (gefaseerd) uitvoering zal worden gegeven aan de in 2023 vastgestelde brede communicatievisie. Wordt deze visie met de raad gedeeld en mogen wij verwachten dat ook traditionele, praktische communicatie-issues zoals wegafsluitingen daarin een prominente plaats krijgen? 
  5. De inzet van moderne communicatiemiddelen (o.a. Whatsapp) behoren tot de mogelijke instrumenten van het college om de communicatie te verbeteren en laagdrempeliger te maken. Welke toepassingsvorm(en) van Whatsapp is het College concreet van plan in 2024 te introduceren?

Beantwoording van de vragen voor 7 november aanstaande zou waardevol zijn.

Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde 

Namens de fractie van D66

Karel van Herwaarden

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.