03 september 2023

Schriftelijke vragen leerlingenvervoer

Aanleiding

De fracties van GroenLinks en het CDA werden vanuit verschillende bronnen geïnformeerd over problemen in de uitvoering van het leerlingenvervoer. Het gaat hier om wederkerige problemen, de zogenoemde ‘inregelproblemen ’gerelateerd aan de opstartfase van een nieuw schooljaar. Vanwege onder andere de terugkerende inregelproblemen werd er afgelopen schooljaar een regionale klankbordgroep leerlingenvervoer opgezet. De afgelopen maanden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden in deze klankbordgroep, waaraan zowel ouders als de vervoerder, ambtenaren leerlingenvervoer en betrokken wethouders uit de regio deelnamen. De inregelproblemen werden als negatief en onwenselijk beschreven door de verschillende partijen. Het gaat hier om een aanzienlijk groter aantal klachten dan gedurende het lopende schooljaar. Het betreft hier bijvoorbeeld om (jonge) kinderen die te laat worden opgehaald, om onduidelijkheden rondom chauffeurs, het wegvallen van vaste chauffeurs, kinderen die helemaal niet worden opgehaald en/of kinderen die langer dan de afgesproken reistijd in een busje moeten overbruggen voordat ze eindelijk thuis zijn. Daarnaast gaat het ook over een gebrek aan communicatie of onprettige communicatie vanuit de vervoerder richting de ouders. De kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer hebben een aangetoonde sociale, emotionele en/of medische kwetsbaarheid en kunnen niet profiteren van regulier onderwijs. Hun schoolgang is afhankelijk van leerlingenvervoer. Het recht op onderwijs wordt door deze situatie geschonden en de emotionele draagkracht van de kinderen overschreden. De geschetste inregelproblemen zijn volstrekt onacceptabel. Onze fracties hebben hier de afgelopen schooljaren meerdere malen aandacht voor gevraagd, maar vooralsnog is het de firma NOOT opnieuw niet gelukt om de startfase te optimaliseren qua uitvoering. In de week van 4 september gaan ook de scholen uit regio Noord (Haarlem eo) weer naar school. Dit zal, ons inziens, de druk op de uitvoering voorlopig verder opvoeren.

Vragen

1. Gezien de huidige ernstige inregelproblemen binnen het leerlingenvervoer valt het te verwachten dat met het instromen van de leerlingen voor regio Noord de druk op de uitvoering verder zal toenemen. Hoe anticipeert het college op de komende start van deze leerlingen en voorkomt zij dat het recht op passend leerlingenvervoer (sociaal, emotioneel en fysiek veilig), het kindbelang en het recht op onderwijs onder druk komen te staan?

2. Hoe gaat het college dit met de ouders/verzorgers van de leerlingen uit het leerlingenvervoer communiceren, nu de groep leerlingen zich op korte termijn nog verder zal uitbreiden en dit zeer waarschijnlijk tot grotere uitdagingen in de uitvoering zal leiden?

3. Vaste chauffeurs als prioriteit nummer 1 voor passend leerlingenvervoer is aangegeven door de ouders in de klankbordgroep. Verschillende ouders hebben bij de vervoerder navraag gedaan naar aanleiding van het wegvallen van hun vaste chauffeur. De vervoerder heeft aangegeven dat zij de vaste chauffeurs van routes heeft gehaald om de gegunde opdracht zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Dit antwoord ligt verbonden aan de afspraken rondom tijd en geld. We zien hier economische belang en een kind belang, hoe borgt het college dat niet het economisch belang, maar het kind belang voorrang krijgt.

GroenLinks Noordwijk

Charlotte Meiland

CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk

Sebastiaan Duivenvoorde

#teamCDA #noordwijk #noordwijkerhout #dezilk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.