15 maart 2024

Verschillende moties aangenomen in de raadsvergadering van 14 maart

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 maart zijn diverse moties van CDA en anderen aangenomen door de gemeenteraad.

Gat van Palace

De ontwikkelaar van het Gat van Palace heeft pasgeleden aangeven enkel vrije sectorwoningen te willen realiseren bij het gat van Palace waardoor er dus geen sociale woningen zullen worden gebouwd. Daarmee is de woningsegmentering zoals afgesproken voor deze locatie niet gegarandeerd. Wel wil de ontwikkelaar de sociale woningen op een andere plek bouwen, maar is het niet duidelijk waar en binnen welk tijdsbestek.

Fractievoorzitter Jordy de Mooij: ´Voor ons als CDA is het van groot belang dat deze sociale woningen er ook daadwerkelijk komen en daarom roepen wij het college in in onze motie op om met de ontwikkelaar is gesprek te gaan over locatie en tijd voor het bouwen van de broodnodige sociale huurwoningen en om de afspraken hierover voor de besluitvorming van het bestemmingsplan Gat van Palace te doen toekomen aan de raad´.

Blije kinderen, blije honden

Sebastiaan Duivenvoorde: ´Tijdens de Kindergemeenteraad van 28 februari jongstleden kwamen de kinderen van De Nieuwe School met een uitstekend plan om hun schoolplein vrij te maken van hondenpoep. Op een relatief eenvoudige en goedkope manier kunnen wij als gemeenteraad dit initiatief van deze leerlingen ondersteunen. De leerlingen van De Nieuwe School willen zelf ook een bijdrage leveren door de haagplanten zelf te planten met behulp van ouders. Burgerinitiatieven moeten wij altijd toejuichen!

Onderdeel van het plan is tevens om het hondenuitlaatgebied langs de N206 af te sluiten met een toegangshek zodat honden hier vrij kunnen bewegen.

Daarom roept de motie ´blije kinderen, blije honden´van het CDA het college op om te onderzoeken of er uitvoering gegeven kan worden aan het plan van de leerlingen van De Nieuwe School om hun schoolplein poepvrij te maken en een afgesloten hondenuitlaatgebied te creëren. Dit alles in overleg met de leerlingen.

Maximaal benutten voorrangsregeling huisvesting eigen inwoners

Tenslotte is ook de motie die het CDA samen met de PvDi heeft ingediend ook aangenomen waarbij het college opgeroepen is een raadsvoorstel voor te bereiden en aan de raad voor te leggen over een voorrangsregeling bij nieuwbouw voor eigen inwoners en gesprek te gaan met Holland-Rijnland om de mogelijkheden die de Wijzigingswet Huisvestingswet 2014 toelaat zo snel mogelijk volledig te kunnen benutten zodat de gemeente Noordwijk het lokaal maatwerk zo optimaal mogelijk voor onze inwoners en onze starters kan toepassen en het raadsvoorstel uiterlijk in het derde kwartaal 2024 voor te leggen aan de raad voor besluitvorming.

Max Uphoff: ‘’ Onze inwoners, met name starters, hebben grote moeite hebben om een woning te vinden en op 1 januari 2024 de Wijzigingswet Huisvestingswet 2014 in werking is getreden. De gewijzigde wet verschaft  meer sturing en beleidsvrijheid aan gemeenten op het gebied van huisvestingsbeleid waarbij een toewijzingspercentage van maximaal 50% mag worden gehanteerd’’.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.