30 november 2021

Verslagje raadsvergadering 30 november 2021

Het was weer een mooie raadsvergadering en gelukkig liep de vergadering niet heel erg uit, altijd fijn de volgende ochtend.

Tijdens de vergadering zijn er veel onderwerpen langsgekomen.

Een van de onderwerpen waar we langer bij stil hebben gestaan was de herontwikkeling van de locatie Viaductweg (terrein van de voormalige Ireneschool). Het is de bedoeling dat op deze locatie een nieuwe school komt in combinatie met woningbouw. Over de precieze invulling van deze woningbouw was veel discussie. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier alleen duur te bouwen. Het CDA wil dit absoluut niet en wil in ieder geval 30% sociale huurwoningen. Uiteindelijk is besloten dat op dit terrein de woonsegmentering zoals vastgelegd in de woonvisie zal worden toegepast (30% sociaal, 15% middel dure huur, 25% goedkope en middel dure koop. De overige 30% is aan de markt).

Ook heeft het CDA een motie van NZlokaal medeondertekend waarbij het college werk moet maken van de doorstroom van senioren op de (huur)woningmarkt zodat er meer eengezinswoningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen. Een goede zaak. Helaas heeft deze motie het niet gehaald omdat de meerderheid van de raad van mening was dat er al werk gemaakt werd van hetgeen in de motie stond.

Tenslotte is er gesproken over de begroting van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Het blijkt dat de gemeente Noordwijk 25.000 euro moet bijleggen. Dit bedrag valt mee wanneer je kijkt naar de omliggende gemeenten maar natuurlijk blijft het veel geld. Veel van dit geld gaat naar de extra aanvraag van (jeugd) PGB’s (persoonsgebonden budget) . Deze toename komt vooral omdat er lange wachtlijsten zijn in de jeugdzorg waardoor men op andere manieren hulp probeert te zoeken.

Het is wat mij betreft belangrijk dat de huidige wachtlijsten zo snel mogelijk worden weggewerk maar net zo belangrijk is de discussie aangaan over de jeugdzorg in het algemeen. Moeten we niet veel kritische kijken naar de jeugdzorg? Want wat vergoeden we eigenlijk allemaal? En gaat dit niet ten koste van de kinderen die het echt nodig hebben?

Wat is normaal gedrag en wat niet moet onderdeel zijn van het debat over jeugdhulp. Het aantal kinderen dat hulp krijgt enorm toegenomen (in twintig jaar van 1 op 27 naar 1 op 10). Dat is niet normaal. We drinken toch geen ander kraanwater? Blijft het beleid gelijk dan kan het zomaar zijn dat dit er nog veel meer worden. Dat vind ik niet normaal. We moeten ons focussen op de zwaarste en ingewikkeldste problemen, juist de problemen rondom deze kinderen blijven nu veel te lang liggen en deze kinderen zijn het meest de dupe. Kinderen met lichte problematiek denken doordat ze in een mallemolen van professionals komen dat er wat mis met ze is. Niet doen dus! Perfect zijn moet niet de norm zijn, dat is een utopie.

De motie die ik heb ingediend over het aangaan van een brede discussie over jeugdzorg in de gemeenteraad heeft het helaas niet gehaald omdat de wethouder heeft toegezegd dat we dit in januari gaan doen. Daar ben ik uiteraard blij mee. Ik ga zeker een vinger aan de pols houden.

Op naar de volgende vergadering in december, alweer de laatste van 2021…....

Sebastiaan Duivenvoorde 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.