06 november 2019

Inbreng CDA bij Algemene Beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen CDA begroting 2020
Met als Titel SMART.

Het verzoek aan het college is allereerst om in het vervolg de begroting SMART te maken. Het pakket begint met 6 W’s: de W die ontbreekt is Wanneer Ten aanzien van derde W vraag: Wat mag het kosten staat aan het eind van elk programma een totaal. Moeilijk zo om keuzes binnen het programma te maken.

Overall overziende vallen toch een aantal zaken op, die ook door andere partijen benoemd worden:

In 2019 zijn we gered in de voor- en najaarsnota door een extra impuls van de overheid van 2,3- 2,1 miljoen Euro. Voor de volgende jaren, zoals ook aan gegeven bij de RTG, zijn de te ontvangen bedragen van de centrale overheid volatiel. Daar moeten we als gemeente mee om leren gaan door bepaalde projecten op oranje te zetten, dat wil zeggen enkel uitvoeren als bewezen is dat de jaarontvangsten en uitgaven in balans zijn. Het Wanneer is een belangrijk item voor het CDA. Wij als CDA zien nog graag een termijnagenda, projectplanningen, mijlpalen planningen en regelmatige updates die verstrekt kunnen worden per programma en roepen de afzonderlijke wethouders hierbij op per programma zo’n overzicht te maken. Welke oplevering wanneer, tegen welke kosten per kadertje. Maakt het volgbaar, transparant, meetbaar en op afwijkingen kan gereageerd worden. Regeren is vooruitzien is het gezegde. Financieel maakt het CDA zich zorgen. In 2019 zijn we 3 miljoen achteruitgegaan in het totaal van de algemene reserve, naast de bewuste Bronsgeest afweging en eenmalige afwaardering, waarbij de grond als erfgoed in eigendom blijft. En loopt de algemene reserve de komende jaren nog verder terug met nog eens 3 miljoen. Een stoplichten systeem van groen, oranje, rood zou hierbij helpen. De voorliggende begroting is niet erg transparant in de detaillering of uitleg van cijfers. Bijvoorbeeld detaillering Nuon reserve.

Op het moeilijke dossier van de WOZ met z’n onvoorspelbaarheid doen we het beter. De Jeugdzorg krijgt (financieel) de meeste aandacht. Het reguliere onderwijsbeleid en het ouderenbeleid verdienen ook aandacht.

Het is niet zo dat de belastingen, lasten voor de burger, niet stijgen ondanks dat ons eigen vermogen slinkt: het college stelt voor de inflatiecorrectie op de OZB en andere belastingen toe te passen wat een lastenverzwaring is van 1,8% en de afvalstoffen worden belast met een stijging van zelfs 17%. We zijn ook gewend geraakt aan de precariorechten.

Het wensenlijstje is te groot om op langere termijn deze weg te gaan. Laat de uitkomst van 2019 en de begroting van 2020 een waarschuwing zijn. Op zich kunnen de reserves dit hebben. We moeten de begroting 2021 weer echt neutraal maken ten aanzien van inkomsten en uitgaven. 2020 moet een jaar zijn om met efficiency maatregelen te komen die je mag verwachten bij een fusie, ook binnen de organisatie. De tijd van kwartiermaken is voorbij. Gaarne resultaat laten zien. Het is in deze niet zo dat de kosten voor de baten uit gaan. Dat zie we meerjarig namelijk niet terug. Laat duidelijk zien dat bepaalde uitgaven als investeren in toerisme ook terugkomen in de inkomsten uit logiesopbrengsten en parkeren, de gemeente als geld generator. Bij deze willen we ons ook positief uitlaten over het college en het werk van de ambtenaren. Zo zijn een aantal zaken op de rit gezet zoals:
- Uitsluitsel ondernemersfonds en BIZ
- Aanzet parkeren
- Leveren woningen
- Saamhorigheid Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk
- Space en Space Experience Center
- Pesthuis / Dierenhoeve
- Lessen in het gebruik AED’s

Onze speerpunten zijn:
1. Woonvisie met prestatieafspraken
2. Deltaplan sociale woningbouw en locaties arbeidsmigranten
3. Organisatie en dienstverlening (gaarne aandacht, zoals zonet gemeld) (toezegging)
4. Communicatie participatie (klantenpanel)
5. Controleren en indien nodig repareren bestemmingsplannen (aandacht)
6. Parkeren nieuw Noordwijk (parkeerverwijssysteem)
7. Handhaving in dienst van de samenleving (motie)
8. Verkeersonveilige situaties (lijst)
9. Winkelleegstand (benoemd in de begroting)

Uit het coalitieakkoord:
- Kernenbeleid door de wethouders komt tot uiting
- Verbeter je buurt app: Fixi
- Jobhunter
- Armoedebeleid
- Meer BOA’s: De BOA’s moeten meer zichtbaar zijn in de wijken en vervullen naast hun rol van handhaver ook een rol als gastheer en serviceverlener
- Fietsbrug over de Leidse Vaart
- Zuinig op onze overgebleven mooie gebieden

Middels moties nog een aantal wensen:

Moties (9):
 Pacht en waardering grondeigendom
 Bronsgeest verwaarloosde grond
 (PFAS (bodemkwaliteitskaarten); toezegging
 Vergaderstructuur, geen parallelle sessies
 Schelft onderzoek naar voren halen
 Handhaving oppakken (in dienst van de samenleving)
 Speelplaatsen, schuiven we door naar volgend jaar
 Verlichting Gooweg
 Openbare toiletten aan/bij het strand (pagina 16 coalitieakkoord en blauwe vlag (begroting pag 29)

Graag steunen we de motie van de verlichting Nachtegaalslaan van Lijst Salman Noordwijk Ten slotte willen we onze steun aan deze begroting geven.

Ik dank u wel voorzitter.

Theo Alkemade
Fractievoorzitter CDA
Betrokken, Helder en Daadkrachtig

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.