04 december 2017

Resultaten CDA Rotterdam

1. Betere onderwijsresultaten 
We moeten een achterstand ombuigen naar een voorsprong. Dat begint al vroeg: door de introductie van Groep Nul wordt bij jonge kinderen de taalachterstand ingelopen voordat zij naar de kleuterschool gaan. Het CDA heeft ervoor gezorgd dat alle Rotterdamse basisscholen een 'Groep nul' krijgen. Rotterdam verdient het om de beste leraren voor de klas te hebben staan. Daarom heeft het CDA gezorgd voor de Rotterdamse onderwijs-CAO om zo de beste leraren aan het Rotterdamse onderwijs te binden. In de Rotterdamse onderwijs-cao zitten beloningen voor topprestaties en wordt geïnvesteerd in de opleiding van leraren. 

Door de inzet van voormalig CDA-wethouder Hugo de Jonge is de achterstand van Rotterdamse scholen flink ingelopen. Rotterdam scoort een vol punt hoger dan vorig jaar en stijgt meer dan de landelijke of de G4-score. Daarmee loopt Rotterdam de achterstand op het landelijk gemiddelde verder in. Was het verschil tussen het landelijke cijfer en het Rotterdamse cijfer in 2010 nog 4,2, in 2017 is het verschil nog slechts 1,4. Daarnaast is met de aanval op schooluitval is het aantal schoolverlaters flink gedaald (van 5,3 procent in 2011 naar 3,1 procent in 2015-2016). Ook zijn de thuiszitters meer geactiveerd.

Een goede leeromgeving is belangrijk voor jongeren. Daarom heeft het CDA gezorgd voor een forse investering in renovatie en nieuwbouw van scholen. De gemeente  investeert deze periode (2014-2018) 200 miljoen euro in Rotterdamse schoolgebouwen. 

2. Minder eenzame ouderen 
Bijna de helft van de Rotterdamse bevolking voelt zich eenzaam. Wij leggen ons niet neer bij eenzaamheid, met name onder ouderen. Het CDA wil het sociaal isolement van Rotterdammers tegengaan. Daarom is er dankzij het CDA een aanpak eenzaamheid gekomen met als één van de maatregelen het jaarlijkse huisbezoek aan 75-plussers. Tijdens dit huisbezoek wordt gesproken hoe het met iemand gaat en wanneer nodig kan diegene naar bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten in de buurt worden begeleid. Sinds 2014 zijn er bijna 14.000 huisbezoeken door vrijwilligers gebracht. 

De aanpak eenzaamheid lijkt zijn vruchten af te werpen. De eenzaamheid onder 65+-ers is significant gedaald van 56 naar 53%. Landelijk (en in Amsterdam)is er nog steeds sprake van een stijging. Met name onder de 75+-ers is er sprake van een stevige daling. 

3. Meer kindervriendelijke wijken
Wij zijn als CDA in Rotterdam de uitvinders van de kindvriendelijke wijken. Wij willen gezinnen behouden voor, en werven voor de stad. Het CDA vindt het geweldig om te zien dat er ook de laatste jaren stappen zijn gezet voor het kindvriendelijker maken van de stad. De stad wordt daarmee leuker om in te wonen en werken, maar het is ook heel goed voor de sociale samenhang in de stad en de economie. Niet alleen nieuwbouwwijken, maar ook bestaande wijken moeten kindvriendelijk(er) worden gemaakt. Dit kan onder andere door tijdelijk braakliggend terrein beschikbaar te stellen voor particuliere initiatieven zoals buurttuinen en speelvelden.

4. Meer huizen met een tuin
Mooie groene wijken met speelvoorzieningen en huizen met tuinen zijn ideaal voor gezinnen.  Door dat soort wijken te realiseren, behoud je de gezinnen uit midden- en hogere inkomensgroepen in de stad. Dit zal de leefbaarheid en het sociaal-economisch klimaat in Rotterdam verbeteren en daar heeft elke Rotterdammer profijt van! Het CDA is blij dat de woningbouw in de stad weer toeneemt. Vorig jaar is er gestart met de bouw van 1.228 woningen. Dat is ruim 20% meer dan in 2013, volgens het CDA een stap in de goede richting naar het realiseren van échte gezinswijken. Het huidige woningaanbod bestaat in veel wijken uit (te) veel sociale huur. Het aantal sociale woningen moet worden teruggebracht. Vooral in de buitengebieden en in de gebieden aan de rand van het centrum is een vermindering van sociale huur nodig om de wijken te verbeteren. Door uitbreiding van de Rotterdamwet wordt voorkomen dat  gewone woonwijken dreigen af te glijden.

5. Investering in sportaccommodaties 
Twee jaar lang heeft het CDA gestreden voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het verbeteren van de kwaliteit van sportaccommodaties. Met resultaat: Rotterdam investeert de komende jaren 22 miljoen euro in het verbeteren van sportcomplexen.  Met deze forse investering kunnen sportverenigingen in Rotterdam eindelijk weer ademhalen. De situatie bij vele verenigingen was en is ronduit droevig. Hobbelige velden, druppelende douches in kleedkamers en kantines met houtrot. Terwijl juist deze verenigingen een onmisbare schakel zijn in de samenleving!  Er is jarenlang niet geïnvesteerd in sportaccommodaties en de daarbij behorende faciliteiten zoals bijvoorbeeld (kunstgras)velden. Dit betekent dat de kwaliteit van de sportaccommodaties, vaak al decennia oud, achteruit gaat.

De investering van 22 miljoen is de kroon op twee jaar lang hard werk en vele moties voor de vernieuwing van sportaccommodaties. In de kaderbrief wordt fors geïnvesteerd in het inhalen van achterstallig onderhoud en het waarborgen van een fatsoenlijk onderhoudsniveau. Ook neemt de gemeente het eigendom van de hockeyvelden over. Daarnaast wordt de kwaliteit van sportaccommodaties verbeterd door het opknappen van sportcomplexen, de aanleg van kunstgrasvelden, verhoging van de 1/3 regeling en een subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.