- DEZE PAGINA WORDT BINNENKORT AANGEPAST, NAAR AANLEIDING VAN DE ACTUALISERING VAN HET INTEGRITEITSBELEID - 

Via het CDA worden heel wat mensen geroepen tot taken in het openbaar bestuur. Dat kan op lokaal, regionaal en nationaal niveau, maar ook op Europese of internationale schaal. Ook spelen veel CDA’ers een rol in allerlei maatschappelijke organisaties, vaak duidelijk herkenbaar als CDA’er, soms ook niet. Het CDA rekruteert, vormt, selecteert en inspireert steeds nieuwe generaties vertegenwoordigers en bestuurders op talrijke plaatsen en voor vele verantwoordelijkheden. 

Zowel voor de partij als voor de betrokken personen zijn dit uitdagende en eervolle posities met lang niet altijd gemakkelijke en dankbare taken. Het is van het grootste belang om steeds weer betrouwbare, gemotiveerde en competente mensen te vinden die het algemeen belang en het gedachtegoed van de partij waarvoor zij staan op een goede en integere manier belichamen. Integriteit is lang niet altijd alleen een kwestie van het zich houden aan de betrokken codes. Integriteit is vooral ook een grondhouding. Een basishouding van waaruit het zich houden aan codes een vanzelfsprekendheid is. Een grondhouding die functioneert als een kompas, waarop men ook zonder codes een goede koers zal varen. 

'Een betrouwbaar politicus'

In 2011 heeft de commissie Maij-Weggen een handreiking gepresenteerd onder de naam 'Een betrouwbaar politicus'. In de handreiking wordt beschreven wat de grondhouding voor volksvertegenwoordigers en bestuurders namens het CDA zou moeten zijn. Op basis van beschreven dilemma's en uitgangspunten biedt de handreiking de nodige middelen om koers te houden.

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

In deze code van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is te vinden wat goed openbaar bestuur betekent voor besturen van organisaties in het openbaar bestuur.

Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

Het ministerie van BZK heeft een handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld om de kwaliteit van de integriteitstoetsing van kandidaten voor raad en college te verbeteren.

De handreiking biedt een overzicht van methoden die de wervings- en selectiecommissies van politieke partijen kunnen benutten bij het toetsen van de integriteit van - en het verbeteren van het bewustzijn over de integriteitsrisico's bij potentiële kandidaten. Dit gaat onder meer om een leidraad integriteit voor selectiegesprekken en dilemmakaarten integriteit. Ook zijn de instrumenten uit de handreiking geschikt om tijdens de werving en selectie potentiële spookvertegenwoordigers te herkennen en te weren.

Wees duidelijk over agressie

Deze animatie geeft weer wat raadsleden kunnen doen als zij vanuit hun rol/functie in aanraking komen met intimidatie en agressie.

CDA-commissie Integriteit

Door het CDA partijbestuur is een Integriteits- en Royementscommissie (IRC) ingesteld. Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart is als voorzitter benoemd. Leden van het CDA die kennis hebben van vermoedelijke misstanden die de integriteit van CDA-politici raakt, kunnen zich (vertrouwelijk) wenden tot de Integriteits- en Royementscommissie (IRC). Afhankelijk van de beschikbare feiten en omstandigheden kan de commissie, eventueel in samenspraak met het dagelijks bestuur, besluiten tot mogelijke vervolgstappen zoals een waarschuwing, een berisping of een royementsvoorstel.

Vertrouwenslijn

De Vertrouwenslijn helpt openbaar bestuurders bij vormen van ongewenst gedrag, zoals bedreiging, intimidatie en geweld. U belt de Vertrouwenslijn via 0800 2800 200

Alarmnummer voor bedreigde politici

Het Instituut voor Psychotrauma biedt acute gespecialiseerde ondersteuning waarop dag en nacht beroep kan worden gedaan. Het alarmnummer van het IVP is te bereiken via 0418-683444.

Lees meer

Dossier Integriteit in Bestuursforum

Met het oog op integriteit van bestuur gelden diverse wettelijke voorschriften en is rechtspraak voorhanden. Daarnaast zijn gedragsregels vastgesteld. Integriteit is echter meer dan alleen je aan de regeltjes houden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de burgemeester.

'Een steekpenning bederft het hart'

Ter wille van de geloofwaardigheid van bestuurlijk handelen en de duurzaamheid van ons democratisch stelsel zal het CDA hoge eisen stellen aan de bestuurlijke ethiek waardoor de vertegenwoordigers op allerlei niveaus in de samenleving zich laten leiden.

Notitie van de CDA Bestuurdersvereniging uit 1994 over integriteit in het openbaar bestuur.

De politicus als toezichthouder

Een commissariaat of functie als toezichthouder is een verrijkende ervaring. Voor sommigen is het iets wat naast het werk wordt gedaan, anderen maken er zelfs hun dagtaak van. De belangstelling voor het toezichthouden is groot en neemt sterk toe, ook bij (oud-)politici en zeker ook binnen het CDA. 

Contact

Uw gegevens

* Verplicht veld

     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.