31 mei 2023

CDA Hoogeveen neemt duidelijk standpunt in m.b.t. verordening winkeltijden Hoogeveen

 

Afgelopen zondag was de heer Herman Tjeenk Willink, PvdA-corryfee, te gast bij Buitenhof, hij is een gezaghebbende man die zeer wijze dingen heeft gezegd en ook afgelopen zondag weer. En ik citeer even een paar uitspraken van hem van afgelopen zondag:

Politici en eigenlijk de hele maatschappij zijn de laatste 40 jaar een andere taal gaan spreken, namelijk de taal van economen, managers en bestuurskundigen. En daarin missen een aantal elementen die voor een democratische rechtsorde essentieel zijn, namelijk weten wat de functie is van de politiek, aandacht voor rechtvaardigheid en weten dat het uiteindelijk draait om waarden. Niet alles is te koop, niet alles is op geld waardeerbaar en dus gaat het uiteindelijk ook om morele waarden. Daarbij is het van belang individueel en als collectief het maatschappelijk ijkpunt te bepalen waarop we onze waarden baseren. 

Over het algemeen belang heeft hij het volgende gezegd: Dat betekent een visie ontwikkelen, bijvoorbeeld op economie. Welke economie willen we? Natuurlijk is daarbij van belang dat je alle belanghebbenden bij elkaar haalt, maar de gedachte dat het bij elkaar brengen van alle belanghebbenden automatisch tot beleid zal leiden is een vrij armetierige invulling van de politieke functie, dan mist er een plan, dan mist er eigen ideologie.


Woorden die uit m’n hart gegrepen zijn. Wat de heer Tjeenk Willink zegt is eigenlijk alles wat we vanavond nodig hebben. 

Bij de motie over het coffeeshopbeleid heb ik in deze zaal eerder gezegd: ‘we kunnen elkaar eindeloos bestrijden met feiten en rapporten zonder elkaar daarbij te overtuigen, want politiek gaat over meer dan alleen feiten’. Voor dit onderwerp, de winkeltijden, geldt eigenlijk hetzelfde. We kunnen talloze feiten benoemen vanavond. Maar het gaat hier niet alleen om feiten. Het gaat uiteindelijk om de vraag wat voor samenleving en economie gewenst is en welke waarden daarin bepalend dienen te zijn.

Kort gezegd: willen we een 24-economie waarin altijd alles doordraait op de motor van omzet en consumentisme en een samenleving die zich daarnaar schikt? Of willen we een samenleving waarin er ook ruimte en tijd is voor wezenlijker zaken dan vraag en aanbod en een economie die daar rekening mee houdt en daarom soms even stil staat, oftewel willen we een economie die dienstbaar is aan de samenleving? Voorzitter, dit is ons eerste debatpunt.

Ons tweede debatpunt gaat over een amendement dat we willen indienen. Het voorliggende voorstel vindt haar oorsprong in moties die door de raad zijn aangenomen. Het CDA heeft destijds tegen gestemd, maar aangezien er een democratische meerderheid voor de moties was, vinden wij het logisch dat dit voorstel er nu ligt. Wel vinden we het als CDA een drastisch voorstel van het college om een algemene vrijstelling te verlenen voor alle christelijke feestdagen. Het CDA is van mening dat het belangrijk is dat in ieder geval eerste Kerstdag en eerste Paasdag dagen zijn waarop het wenselijk is dat winkels gesloten zijn en dat iedereen binnen onze gemeente deze dagen kan vieren in verbondenheid met hen die hen lief en dierbaar zijn.  Dit zijn tenslotte feestdagen die door veel mensen beleefd, geleefd en gevierd worden, laten we dat ook iedereen gunnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.