21 februari 2022

CDA Hoogeveen positief over het zonnepark Langedijk.

In de Hoogeveensche Courant van vrijdag 18 februari stond dat het CDA als enige partij enthousiast is over het zonnepark Langedijk (3 hectare). Dat klopt en hebben we in de raadsvergadering van 17 februari toegelicht. Hieronder vindt u puntsgewijs de redenen voor deze positieve advisering.

 

  1. Zienswijzen. In het gebied rondom het zonnepark liggen ongeveer 150 adressen. Er zijn een aantal zienswijzen ingediend waarvan één met meerdere handtekeningen. In een straal van 350 meter in het plangebied liggen 30 adressen. De dichtstbijzijnde ligt op 100 meter, maar heeft de zienswijze ingetrokken. 15 ondertekenaars liggen binnen 350 meter, waarvan 7 of 8 rechtstreeks zicht hebben op het park. De andere adressen liggen aan de noordzijde van het Hollandscheveld Opgaande waarvan het zicht op het park wordt ontnomen door bebouwing en beplanting. De overige zienswijzen liggen verder dan 350 meter van het zonnepark (tot wel bijna 1000 meter)
  2. Aanpassingen: Door de initiatiefnemers zijn een aantal aanpassingen gedaan op grond van de zienswijzen: het park wordt aan de noordzijde 30 meter verkleind (met name voor de direct omwonenden), er komt een haag aan de noord, zuid en westkant van het park om het minder zichtbaar te maken; de haag bestaat uit planten en heesters die de biodiversiteit bevorderen; het gaaswerk van het hek wordt zodanig van de grond omhoog gebracht dat klein wild er onderdoor kan; de trafo's worden verdiept aangelegd; de omvormers wordt verplaatst van de west- naar de oostzijde; de omvormers worden onder de panelen geplaatst (dus ook niet zichtbaar).
  3. Afwegingskader. Het zonnepark voldoet aan de criteria zoals vastgesteld in het afwegingskader “Zonne-energie 2017”. Twee voorbeelden: het zonnepark is ingepast in de omgeving en omvang van het park sluit in maat en schaal aan bij de omgeving. Dit kader is in de gemeenteraad op democratische wijze besproken en vastgesteld. En daar dienen we het plan ook aan te toetsen. Het CDA staat voor een betrouwbare overheid.
  4. Open landschap. Het gebied zou het open landschap worden aangetast. In de brief die het college (d.d. 15 februari) naar de raad heeft gestuurd, staat: 'In de veengebieden staat de openheid centraal. Uitgangspunt is daarom ook dat er vrij zicht over het veld mogelijk moet blijven waarbij de horizon gezien kan worden. Een zonnepark zal zichtbaar zijn vanuit de omgeving. Om die reden zijn opstellingen tot maximaal 1,8 meter hoog toegestaan en dient er een logisch, gestructureerd patroon van panelen te worden gemaakt.' De panelen worden niet hoger dan 1,8 meter!
  5. Flora en Fauna. Hiervoor is voldoende aandacht. Dhr.H.Moorlag (IVN) heeft de initiatiefnemers geadviseerd. Zo komt er een passage voor reeën en herten. De sloot wordt aan de oostzijde op een drietal plekken verdiept zodat amfibieën hier kunnen overwinteren. Daarnaast komt er een bankje met een informatiebank. Door de haag wordt de biodiversiteit in het gebied zelfs bevorderd.
  6. Behoud agrarische functie. De initiatiefnemers gaan schapen houden in het zonnepark, zodat voor een deel de agrarische functie van de grond behouden blijft. Op dit stuk grond is dus sprake van meervoudig gebruik van de grond.
  7. Lokale Energie coöperatie. De energiecoöperatie De Groene Wieken gaat deelnemen in het park (5% of meer). Er is inmiddels een intentieovereenkomst getekend. Ze moeten wel eerst 30 leden in het postcodegebied hebben. De opbrengsten vloeien terug naar de gemeenschap. Dus de directe omgeving kan direct profiteren.
  8. Informeren en betrekken. De initiatiefnemers hebben vanaf het begin met de omgeving gepraat. Zo zijn in 2019 de omwonenden betrokken en geïnformeerd over het zonnepark. Er is een inloopbijeenkomst geweest in het dorpshuis Het Anker; er zijn huis-aan-huis-flyers verspreid; met de indieners van de zienswijzen is contact gezocht en er zijn een aantal aanpassingen gedaan (zie punt 2).
  9. Lokaal. Deze agrarische ondernemer wil met de inkomsten van het zonnepark zijn bedrijf verder verduurzamen. (De initiatiefnemers hebben al zonnepanelen op hun dak). Kan hier niet de conclusie worden getrokken dat dit initiatief 100% lokaal is? (In het herziene kader van 2018 wordt gesproken wordt gesproken over een minimale lokale deelname van 50%).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.