26 september 2023

CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen met betrekking tot stand van zaken Jeugdhulp

Met betrekking tot Jeugdzorg zijn er diverse ontwikkelingen, zowel lokaal als regionaal als nationaal. Allereerst de Hervormingsagenda Jeugd van de VNG en het Rijk hierover, maar ook het effect hiervan voor de lokale en regionale situatie. Daarnaast de aangenomen raadsmotie met betrekking tot het 12-puntenplan Jeugdhulp en de gevraagde voortgang hiervan bij de Kaderbrief 2024. Daarnaast wordt in gemrap 2023-1 gemeld dat de kosten voor jeugdhulp in 2023 €800.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit is slechts een greep uit de ontwikkelingen binnen een zeer belangrijk en zeer beweeglijk beleidsterrein waarvoor de gemeentelijke overheid verregaande verantwoordelijkheden draagt.

De fractie van het CDA heeft bij de Kaderbrief 2024 gevraagd om informatie over de voortgang van Jeugdhulp binnen de gemeente, om tot een afweging te komen voor een zeer belangrijk en zeer complex dossier. Echter heeft de fractie cq de raad tot op heden niet de gevraagde informatie ontvangen.

Gegeven het feit dat er een veelheid aan ontwikkelingen gaande is op het omvangrijke terrein van de Jeugdhulp, het college een actieve informatieplicht heeft richting de raad en het gegeven dat de raad het recht heeft om vragen te stellen aan het college, heeft het CDA de volgende vragen: 

  1. Op welke wijze gaat het college voor wat betreft Jeugdhulp vorm en inhoud geven aan de actieve informatieplicht richting de gemeenteraad?
  2. Bij de beantwoording van de technische vragen, behorend bij de Kaderbrief 2024, wordt gesteld dat we als raad zijn bijgepraat op 30 mei jl over de uitvoering van de motie 18 februari 2021 inzake Jeugdhulp. Echter is uiterst summier iets gezegd tijdens deze avond over Jeugdhulp. We wachten nog steeds als raad op de gevraagde informatie van een zeer belangrijk en complex dossier.
    a) Op welke termijn wordt de raad inhoudelijk bijgepraat (openbaar) over de stand van zaken betreffende deze motie? Wanneer u dit niet voornemens bent, wilt u dan per punt de voortgang van de betreffende motie in de beantwoording van deze vraag opnemen?
  3. In de beantwoording van de technische vragen behorend bij de Kadernota 2023 inzake de Hervormingsagenda Jeugd wordt gesteld dat de materie te complex is om dit nader toe te lichten in de beantwoording van een technische vraag. Tijdens de avond op 30 mei jl zou de raad ook bijgepraat worden over de Hervormingsagenda Jeugd, zoals door wethouder Westerdorp vooraf gemeld. Echter is de raad hierover tijdens deze avond niet inhoudelijk bijgepraat en heeft de wethouder tijdens de avond aangegeven aan de woordvoerder van het CDA dat er op zeer korte termijn een collegebrief komt waarin de raad nader wordt geïnformeerd over de Hervormingsagenda Jeugd.
    a) Op welke termijn komt de wethouder deze toezegging na cq kunnen we de betreffende brief verwachten?
    b) Kan in deze betreffende collegebrief eveneens nader ingegaan worden op de relatie tussen de Hervormingsagenda Jeugd, de Drentse Jeugdhulpregio en de motie 12-puntenplan Jeugdzorg en de financiële ontwikkelingen hieromtrent (waaronder ook de effecten van de inmiddels verschenen septembercirculaire)?

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.