22 februari 2022

Discussie buurt- en dorpshuizen gaat door

 

“Het moet gaan over de wensen van mensen,
niet over het behoud van stenen”

CDA Hoogeveen vindt ontmoeting, activiteiten in de buurt en sport en beweging zo dicht mogelijk bij huis belangrijk. Voor jongere en oudere inwoners; het liefst voor elk wat wils!  “Veel wijkgebouwen en dorpshuizen zijn lang geleden opgericht om in de basisbehoeften van inwoners uit de directe omgeving te voorzien. Zij zijn ook van grote waarde gebleken. CDA Hoogeveen wil ook graag dat buurt- en dorpshuizen die het goed doen, open blijven. Er is echter sinds het ontstaan van de buurt- en dorpshuizen wel wat veranderd”, zegt Annette Jansen-Brandsema, lijsttrekker van de partij.

We kunnen en mogen elkaar gelukkig weer ontmoeten. En dat kan tegenwoordig op heel veel plekken. Onze gemeente telt maar liefst 19 buurt- en dorpshuizen. Er zijn zeker 100 zaaltjes van waaruit diverse activiteiten worden georganiseerd.  Jongeren ontmoeten elkaar op school en bij hun sportvereniging of zoeken elkaar juist thuis of in de kroeg op. Kerken ontvangen hun achterban voor eigen ontmoetingsmomenten én woonzorgcentra ontwikkelen zich steeds vaker tot moderne multifunctionele ontmoetingscentra, voor met name de ouderen in de omliggende wijk.

Taakstelling
Er ligt een opdracht, een financiële taakstelling aan de hele raad om samen te kijken naar waar er slimmer, efficiënter en vooral effectiever gewerkt kan worden. “Echter, altijd met het belang van de inwoners in beeld”, geeft Jansen aan. “Wat CDA Hoogeveen betreft gaat het bij de discussie rondom de buurt- en dorpshuizen niet alleen over een financiële taakstelling. We grijpen dit moment ook aan om te onderzoeken of alle buurt- en dorpshuizen nog passen bij de wensen en behoeften van de inwoners in de buurten en dorpen én bij de taken van de gemeente. Wat ook belangrijk is, of zij het allemaal zelf nog wel kunnen bolwerken.”

Een breed onderzoek in 2019 geeft aan dat diverse buurt- en dorpshuizen zeggen problemen te hebben of knelpunten te zien voor de nabije toekomst. Jansen: “We horen regelmatig dat het lastig is om een goed bestuur of betrokken vrijwilligers te vinden. Ook is het een gegeven dat oudere gebouwen, hogere onderhoudskosten vragen. Verder kunnen mensen elkaar nu ook op meerdere en andersoortige plekken ontmoeten dichtbij huis. Gaat het dan om de gebouwen zelf, dat die moeten blijven? Of moeten we samen vanuit algemeen belang zorgen voor het behoud van diverse prettige ontmoetingsplekken, activiteiten, sportvoorzieningen en vormen van beweging in onze buurten en de dorpen voor iedereen? Wij vinden dit laatste.”

Goede gesprek
CDA Hoogeveen heeft in november 2021 ingestemd met het voorstel van het zakencollege om vanuit maatwerk het goede, maar ook realistische, gesprek aan te gaan met alle 19 buurt- en dorpshuizen in onze gemeente. Het doel is om samen, in het hier en nu, te kijken naar de situatie, wensen en behoeften van inwoners, de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn. CDA Hoogeveen kijkt uit naar een gedragen voorstel dat, conform afspraak met het college, nog voor de zomer van 2022 voorgelegd wordt aan de raad. “Nogmaals, ook wij willen behouden wat goed is en wat veel mensen blij maakt. Daarbij moeten we de inwoners wel het hele verhaal vertellen en eerlijk blijven. Beloften doen die wij als raadsleden niet kunnen nakomen, is niet eerlijk”, aldus Jansen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.