19 oktober 2023

Inbreng CDA Hoogeveen bij de begrotingsbehandeling: "Niet het vele is goed maar het goede is veel."

Niet het vele is goed maar het goede is veel.

Zo zou het moeten zijn in beleving van de inwoners van Hoogeveen.  En dat gebeurt elke dag! Zie onze fractievoorzitter die een prachtige zoon geschonken is samen met haar man Peter. We feliciteren hen hier vanaf deze plaats van harte.

Maar ook in de voor ons liggende begroting staat veel goeds, misschien wel teveel, want kunnen we alle wensen die worden genoemd wel waarmaken in een periode dat we alle moeite hebben om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan ons te kunnen binden?
Het CDA heeft hier omtrent best grote zorgen, je hoort het veelvuldig in gemeente land.  En dan gaat het erom wat ga je wel doen en waar geef je meer uit handen richting inwoners.

Samen met inwoners werken vanuit vertrouwen, naast elkaar staan om samen doelen te bereiken. Dat kan op veel gebieden en er zijn voorbeelden te over. Denk daarbij aan de zorgcoöperatie, sportverenigingen, kerkgemeenschappen, maar zeker ook op kleinere schaal in buurt en dorp. Hoogeveen barst van de positieve energie en het is de taak van de gemeente die te ondersteunen en te stimuleren. 

Nog te vaak komen ons berichten ten gehore over stroperige samenwerking op het gebied van vergunningen bij bouw, verbouw en het sociaal domein. Soms wordt dat door inwoners als hindermacht ervaren en we moeten juist een stimuleringsmacht zijn. En speciaal op het gebied van vergunningstrajecten; bij RO vraagstukken is er zelfs een versnellingsteam in het leven geroepen. Maar in Het Torentje staan steeds minder vergunningsaanvragen. Hoe komt dit dan?  Het CDA zou graag eens door het college worden bijgepraat over alle projecten die op stapel staan zodat we ons een beeld kunnen vormen over stand van zaken op dit gebied.  We hebben immers een ambitieuze woon-zorgvisie aangenomen.

Nu de begroting, Twee kaders vanuit het presidium meegekregen om te toetsen: Past de begroting binnen de kaders van de vastgestelde kaderbrief en zie je er als fractie voldoende van je eigen inbreng terug.

Het CDA had 3 prioriteiten ingebracht tijdens het debat over de kaderbrief.

  • Achterstallig onderhoud aan wegen, fietspaden en bruggen
  • Zorg voor een realistische en uitvoerbare begroting
  • De rekening voor onze inwoners eerlijk en rechtvaardig is en om het overschot aan op   rekening terug te geven aan de inwoners  

 

Achterstallig onderhoud

Het CDA in is blij dat er een inhaalslag wordt gemaakt bij het onderhoud van wegen en fietspaden.  Ook zijn we zeer content met de open houding van wethouder Bisschop om met ons op pad te gaan als we denken knelpunten onder zijn aandacht te moeten brengen. Er wordt gewerkt aan de veiligheid van de Boekweitlaan, er zijn plannen voor de Wijsterseweg en het fietspad langs De Carstendijk wordt aangepakt. Ook is er oog voor ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk. Daar hebben wij enkele voorbeelden van benoemd.
Die houden we voor de toekomst nog zeker in beeld.

Een realistisch uitvoerbare begroting

Daar zijn we nog niet erg gerust op. Kunnen we alle ambities en verplichte taken waarmaken? Het college wil 30 fte aantrekken om alles waar te maken en wat komt daar nog bij, kijkend naar het zorgwekkende, kritische rekenkamerrapport over ondermijning in onze gemeente?
Je hebt taken die je als overheid serieus moet nemen en dit is een echte overheidstaak.

 Ik heb al gesproken over de enorme kracht in de samenleving en het CDA pleit daarom ook om vertrouwen te hebben in inwoners en meer een ondersteunende opstelling te kiezen bij de dienstverlening: Zet inwoners organisaties en instellingen in hun kracht!

De OZB

Ja we kunnen er niet omheen om die te benoemen. Ons voorstel om een deel van de teveel betaalde OZB terug te geven aan de inwoners was voor velen van u een stap te ver.
Dat snappen we wel want het was best een vergaand voorstel. Voor de kaderbrief 2025 zullen we ons zeker beraden op een alternatief, want we blijven het belangrijk vinden dat we de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden.

De pm posten uit de kaderbrief zijn grotendeels ingevuld heeft het college aangegeven. Er vallen ons toch een paar zaken op die we toch even willen benoemen.

  • Het Podium.

Het verdient geen schoonheidsprijs om 1 dag voor het zomerreces de raad een brief te sturen met het college besluit om te investeren in Het Podium. Iedereen op vakantie en het hobbelt zo door de raad. Gelukkig hebben we met een aantal fracties om meer informatie hebben gevraagd. En zoals zo vaak, hoe meer informatie je krijgt hoe meer vragen er komen. Het gaat hierbij natuurlijk vooral over de risico’s die je als gemeente loopt met dergelijke grote investeringen. De Tamboer en Het Podium vallen nu in 1 stichting als ik het juist heb. Anders hoor ik het graag. Als de verwachtingen in de begroting bij de investering nou bij lange na niet uitkomen zal De Tamboer een duit in het zakje moeten doen. En De Tamboer komt weer bij de raad aan tafel. In ons achterhoofd hebben we nog vers het faillissement van Scala. Zou het een optie zijn om Het Podium in een soort sub stichting onder De Tamboer onder te brengen?  Graag zou ik hier eens met het college over van gedachten  wisselen.

  • Veiligheidsdomein

Over het veiligheidsdomein hebben we ook onze bedenkingen, We hebben hier concrete vragen over gesteld over de pilot en geen concrete antwoorden gekregen, er wordt verwezen naar een brief van september maar daar staat ook niks concreet in. Moeten we de pilot dan nog wel pilot noemen?  We willen immers allemaal een veilige samenleving voor de inwoners en bedrijven in onze gemeente. Het CDA Hoogeveen gelooft meer in learning by doing om structurele oplossingen en toepassingen te vinden.

  • Begraafplaatsenbeleid

Samen met GB en SGP hebben we vragen gesteld over het begraafplaatsenbeleid. Een gevoelig onderwerp dat iedereen vroeg of laat raakt. Volgend jaar volgt een actualisatie en we vragen het college de raad hier aan de voorkant bij te betrekken net zoals dat bij het afvalstoffenbeleid hebben gedaan.

  • Armoedebeleid

CDA Hoogeveen vindt het armoedebeleid een belangrijk punt. Onze aan genomen motie van vorig jaar om na de armoedeconferentie binnen 6 maanden met een plan te komen is nog steeds niet uitgevoerd en we zijn inmiddels een jaar verder. De bal wordt vooral neergelegd bij de vrijwilligersorganisaties maar wat doet de gemeente zelf? Hier komen we zeker bij de behandeling van het nog te ontvangen plan op terug. Evenals op de andere punten die we via de technische vragen aan de orde hebben gesteld zoals bestaanszekerheid en het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan het beleid.

  • Nijstad-Oost

Samen met de VVD hebben we een amendement opgesteld over Nijstad Oost.  De bouw komt ons inziens niet van de grond. Nieuwbouw kan prima energieneutraal, ook zonder waterstof. We willen de nieuwe bouwers niet verplichten aan het waterstof te gaan.
Wij denken dat dit de ontwikkeling van Nijstad-Oost tegenhoudt of in ieder geval extra belast.  Waterstof voor de bestaande wijk is een prima alternatief.

Tot slot

Terugkomend op de uitspraak aan het begin van onze bijdrage: “Niet het vele is goed, maar het goede is veel”. Met dat als vertrekpunt, blijven wij CDA ons inzetten voor onze prachtige gemeente Hoogeveen met alle mooie dorpen, wijken,straten en buitengebied. Inwoners en bedrijven verdienen een overheid die het goede doet voor en met inwoners en bedrijven. Waarbij er meer samen is en minder ik.

Dank voor uw aandacht.

Bert Otten CDA vicefractievoorzitter

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.