15 februari 2022

Overlast koopavonden centrum Hoogeveen

Onlangs heeft de coördinator Binnenstad Hoogeveen contact opgenomen over de overlast die de laatste tijd plaatsvindt in o.a. de Hoofdstraat, met name op de koopavonden.

Het gebeurt met enige regelmaat dat jongeren bezoekers uitschelden, winkeliers intimideren, met vuurwerk gooien in de stegen en/of naar winkelend publiek, afsluitende winkeliers achternalopen na het afsluiten van hun winkel, etc.

Ondernemers voelen zich op dit moment niet meer veilig in hun eigen winkel. Er zijn zelfs ondernemers die om deze reden op de vrijdagavonden om 17.00 uur hun winkel sluiten.

 

Dit riep bij een aantal partijen (VVD, Gemeentebelangen en CDA) de volgende vragen op die we gezamenlijk hebben ingediend bij het college:

  1. Heeft het college kennis genomen van de huidige problematiek die zich momenteel vooral op koopavonden afspeelt in het centrum van Hoogeveen?
  2. Is het college het met ons eens dat dit gedrag/deze overlast niet wenselijk is en dat hier strenger op gehandhaafd dient te worden?
  3. Is er vanuit de gemeente structureel overleg/afstemming met de coördinator Binnenstad? Is er contact geweest met Binnenstad Hoogeveen en/of diverse ondernemers over dit punt? Zo ja, wat is hier uitgekomen? Zo nee, op welke termijn wordt er contact gezocht?
  4. Liggen er al plannen om de overlast aan te pakken? Zo ja, welke maatregelen worden er genomen en binnen welke termijn? Zo nee, dan ontvangen wij graag een motivatie waarom dit niet gebeurt (of nog niet gebeurd is) Is deze groep overlast gevende jeugd in beeld bij diverse instanties en hoe gaat hier actie op ondernomen worden om dit soort gedrag in de toekomst te voorkomen?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.