14 november 2022

Stemverklaring bij begroting 2023

Het CDA heeft voor de zomer tegen de kaderbrief gestemd. Met de kaderbrief stelt de raad de uitgangspunten voor de begroting vast en het CDA kon zich niet in die uitgangspunten vinden. Voor ons is belangrijk dat wij niet meer belasting vragen van onze inwoners dan nodig is, zeker in tijden waarin onze inwoners het financieel toch al moeilijk hebben. We hebben daarom bij de kaderbrief gepleit voor een OZB-verlaging. Helaas hebben we de raad toen niet kunnen overtuigen van de noodzaak van lagere lasten voor inwoners en is de kaderbrief door een meerderheid aangenomen. Daarmee is een democratisch besluit genomen door deze raad en dat is dan weer een belangrijk uitgangspunt voor ons werk: Democratisch genomen besluiten moeten worden uitgevoerd door het college. De uitvoering van dit besluit betekent dat er geen OZB-verlaging in deze concept-begroting zit. Dat vinden we jammer, we vinden het ook verkeerd. We hebben bij de behandeling van deze concept-begroting er nogmaals voor gepleit om toch de OZB te verlagen om zo een bijdrage te leveren aan het verlagen van de nood bij onze inwoners, ook al vinden sommige fracties dat misschien maar een kleine bijdrage.

In de raadzaal strijden we voor onze idealen, ook het CDA doet dat. Dan ben je niet populistisch of voor de bühne bezig, maar je wilt je beloftes nakomen, dat noemen wij betrouwbaar bestuur.
We zijn blij dat andere voorstellen, vanuit onze idealen, op steun van de raad konden rekenen.

Wij zijn democraten en wij respecteren democratisch genomen besluiten. En wij kunnen niet anders dan constateren dat deze begroting een uitwerking is van het democratisch genomen besluit over de kaderbrief en daarom zullen wij nu instemmen met de begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.