29 augustus 2020

'Verstandig, Evenwichtig en Beschermend'

Korte beschouwing CDA op rapportage van informateurs Baltes en Korthuis

Uitgesproken door de fractievoorzitter tijdens de raadsvergadering  op 27 augustus 2020

 

Voorzitter,

Een nieuwe koers, een nieuw tijdperk. CDA is blij dat de raad van Hoogeveen start met een nieuw tijdperk. En dat zeggen wij met respect voor de inzet van het voormalige en demissionaire college.

Een nieuw tijdperk dat begint met een zakencollege

Een tijdperk waarin college en raad moeten anders gaan werken. Elkaar actief opzoeken op onderwerp, voorstel of dossier en van daaruit samenwerken en resultaten boeken. Vanuit ieders kracht, betrokkenheid en deskundigheid. Dit is voor het college als ook voor deze raad een uitdaging. Een uitdaging die het CDA samen met de andere fracties graag aangaat.

We hebben een geschiedenis samen, maar ook een toekomst. Nog 1,5 jaar kunnen we in Hoogeveen deze vorm van samenwerking laten werken. CDA ziet dat zitten en wil daar op inzetten: verbinding op de inhoud en open communicatie. We hebben deze zomer gezien en ervaren dat deze raad uit allemaal betrokken fracties bestaat, die bereid zijn hard te werken en dat partijen elkaar goed kunnen vinden als zij daar voor open staan.

CDA vind het verstandig dat de beide informateurs nog kort betrokken blijven bij college en raad. Daarnaast hebben we vorige week ook met elkaar afgesproken dat gedurende het komende traject de raad ook bij gestaan wordt door een onafhankelijk financieel specialist. Dat brengt ons bij het tweede deel van ons betoog.

Toekomst

Er ligt inmiddels raadsakkoord waar partijen mee hebben ingestemd, maar we weten het ook als raad: we zijn er nog niet. Er moet nog wel verder gewerkt worden aan en voor Hoogeveen. Immers we hebben een groot deel van het sociaal domein nog buiten beschouwing gelaten en nog niet samen beoordeeld. Daar ligt zeker voor ons als raad nog een grote opgave. De eerste stappen zijn tijdens de informatie gezet, maar nu moet de raad het verder oppakken. CDA wil daarin graag haar verantwoordelijkheid in nemen.

Wij zouden zeker ook graag direct aan de slag willen met de adviezen die er zijn ten aanzien van ‘afbakening van de jeugdhulpplicht’. Hier zijn al goede voorbeelden van in andere gemeenten. Gemeente hebben bepaalde hulp uitgesloten, werken met algemene voorzieningen en werken zelfs met een draagkrachttoets. Dat zijn zaken die we nog voor de begroting 2021 doorgerekend kunnen krijgen.

Ook zijn we nog niet klaar met de eerste reeks bezuinigingen. We zijn het als raad eens geworden over 3,4 mln aan ombuigingen vanuit ongeveer 50% van de begroting. Maar laten we de hele begroting samen nog eens goed beoordelen op ‘wat voor gemeente we willen zijn de komende jaren’. Wij denken dat we daarbij goed moeten kijken of de bezuinigen voldoen aan de criteria VEB: Verstandig, Evenwichtig en Beschermend.

Kortom, wij willen graag raadsbreed afspraken maken over het vervolg. En als we de bezuinigingen goed gaan doornemen dan zouden we wat het CDA betreft ook het rekenmodel nog eens goed kunnen (laten) beoordelen.

OZB

Zoals bekend, probeert het CDA genuanceerd te kijken naar de OZB-stijgingen:

Wij zijn niet blij met de voorgestelde OZB-stijging van 28%. De afgelopen jaren hebben we het stijgen van de OZB steeds afgeremd. En ook nu willen we tot aan de begroting verder zoeken naar mogelijkheden om onttrekking uit de reserve structuurvisie te voorkomen en dan zo mogelijk om de OZB-stijging te verkleinen. We vinden het verstandig dat bij het afsluiten van de informatieronde raadsbreed de afspraak is gemaakt om de komende maanden samen nog te blijven zoeken naar aanvullende bezuinigingsmaatregelen!

Tenslotte

Het geheel overziend, met de inspanningen die we als raad gezamenlijk geleverd hebben, dan denkt het CDA dat we ook met een lagere begroting nog steeds heel veel voor de Hoogeveners kunnen doen.
In dit nieuwe bestuurstijdperk zien wij uit naar een constructieve samenwerking om dat met elkaar te realiseren.

We zien uit naar ‘nieuw duaal’, we blijven constructief kritisch. We willen benadrukken dat we als fractie nooit het gevoel hebben gehad om onder druk van wethouders en zonder argumenten tegen voorstellen te stemmen.

En nu aan de slag met de begroting 2021 en met vorming van het zakencollege.

EJ Kreuze, fractievoorzitter

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.