21 juli 2020

CDA wil meer weten over mogelijke natuurlijke bufferzone voor stikstof

Komt er bij Dronten een natuurlijke bufferzone om het stikstofprobleem voor Gelderland voor een deel op te lossen? De CDA-fractie in Provinciale Staten wil die vraag beantwoord zien, nu boeren die meedoen aan gesprekken over de stikstofproblematiek hebben gezegd dat over dit idee wordt nagedacht.

Aan die zogenoemde ‘gebiedstafels’ doen agrariërs, overheden, bouwers en natuurpartijen mee. Volgens de vertegenwoordigers van de agrariërs aan de gebiedstafel zou zo’n natuurlijke bufferzone betekenen dat er landbouwgrond moet worden opgeofferd voor natuur. Daardoor daalt er vanuit Flevoland minder stikstof neer op de Veluwe.

Afspraken?
Het CDA wil van gedeputeerde Harold Hofstra weten hoe concreet de plannen zijn voor zo’n zone,  van wie dit idee komt en of er al afspraken zijn gemaakt met andere overheden of organisaties.

Bovendien wil het CDA weten of zo’n bufferzone wel écht een oplossing zou zijn voor de stikstofproblemen op de Veluwe.

Ook vindt de fractie het merkwaardig dat dit soort ideeën van de gebiedstafels naar buiten komen terwijl Provinciale Staten slechts beperkt op de hoogte wordt gehouden van wat er besproken wordt. Daarom moet de gedeputeerde na de zomer PS informeren over de stand van zaken bij de gebiedstafels, vooral nadat een van de deelnemende agrariërs de gesprekken als ‘nutteloos’ heeft bestempeld in De Drontenaar.

De volledige schriftelijke vragen vindt u hieronder:

1. In het genoemde stuk doet gedeputeerde Hofstra enkele uitspraken over een mogelijke bufferzone bij Dronten die een (deel van de) oplossing zou kunnen zijn voor het stikstofprobleem op de Veluwe. Is dit een concreet plan? Zo nee, waarom heeft dan de gedeputeerde hierover kennelijk uitvoerig gesproken met De Drontenaar?

2. Is er een verzoek van de provincie Gelderland of andere organisaties voor een dergelijke ‘bufferzone’? Zo ja, welke gesprekken hebben hierover plaatsgevonden en zijn er afspraken gemaakt? Zo nee, waarom komt dit idee dan nu naar voren en (ook) als oplossing voor de Gelderse stikstofproblematiek?

3. Welke prioriteit heeft deze ‘bufferzone’ In de oplossing van de Flevolandse stikstofproblematiek?

4. Provinciale Staten is toegezegd dat zij regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de gesprekken aan de gebiedstafels. Dit gebeurt door globale verslagen, geen notulen, onder meer zodat “deelnemers gezamenlijk onbevangen onderzoek kunnen doen naar mogelijke oplossingen voor het stikstof-vraagstuk”. Waarom doet de gedeputeerde dan nu al wel uitspraken in het openbaar over hetgeen er besproken wordt aan de gebiedstafel?

5. In het verslag van de tweede ronde van de gebiedstafels staat: “Vanuit beide sectoren [natuur en landbouw] werd de mogelijkheid genoemd om buffergebieden in te richten, waarbij dan echt samengewerkt moet worden zodat het voor beide partijen interessant is.” Uit bovengenoemd artikel zou blijken dat de landbouwvertegenwoordiging juist weinig heil ziet in deze optie. Is de conclusie in het verslag wel de juiste?

6. Kan PS na het zomerreces zo spoedig mogelijk worden bijgepraat over de vorderingen van de gebiedstafels, te meer daar de gesprekken door een van de deelnemende agrariërs als “nutteloos” worden bestempeld?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.