22 juni 2018

Perspectiefnota 2019-2023: "Creativiteit en innovatie zijn hard nodig"

Op woensdag 20 juni werd in Provinciale Staten de Perspectiefnota 2019-2023 besproken. Een stuk waarin we kijken welke plannen er zijn voor de komende jaren en hoeveel ze kosten. De behandeling van de nota wordt door de partijen aangegrepen om hun algemene beschouwingen uit te spreken. Hieronder lees je de inbreng van onze fractievoorzitter Chris Schotman:

Een Perspectiefnota die “beleidsarm” is omdat het ‘t laatste jaar is voor de verkiezingen. Vanuit bestuurlijk oogpunt is dat begrijpelijk. Maar de wereld om ons heen - en iets dichter bij huis hier in Flevoland - draait gewoon door. Maatschappelijke ontwikkelingen passen zich niet aan beleidscycli en verkiezingen aan. Gelukkig niet, zou het CDA willen zeggen.

Maakbaarheid
De maakbaarheid van de samenleving en onze omgeving is beperkt. Van belang is dat wij, als politieke vertegenwoordigers, goed en tijdig kunnen inspelen op vraagstukken en opgaven die zich voordoen in de samenleving. Het goede doen...dát mag van ons worden verwacht.

Uit de perspectiefnota blijkt dat Flevoland zich op vele fronten inzet om ontwikkelingen in ons provinciegebied mogelijk te maken, zoals de uitwerking van onze strategische thema's vanuit de Omgevingsvisie, het Nationaal Park Nieuwland, snel internet, maritiem cluster Urk en Flevokust. Om maar een aantal zaken te noemen. Ontwikkelingen die nodig zijn om het woon-, werk- en leefklimaat in Flevoland te versterken. Om Flevoland nóg meer toekomstbestendig maken.

Klimaat
Als het gaat om toekomstbestendigheid, zien we dat de vraagstukken rondom klimaat en energie in toenemende mate de samenleving direct gaan beïnvloeden, in keuzes die worden gemaakt: de klimaatwet is in aantocht, maar ook bijvoorbeeld het aardgasloos bouwen vanaf aankomend maand. Welke gevolgen hebben al die ingrijpende veranderingen voor mij?, vragen veel burgers en bedrijven zich terecht af.

Flevoland doet volop mee in de vergroening van onze energiebronnen naar wind en zon en dat zien wij ook een belangrijke stap naar een meer duurzame leefomgeving.

Rentmeesterschap
In CDA termen noemen we dat: rentmeesterschap. Er voor zorgen dat niet alleen wij, maar ook de volgende generaties onder goede, veilige en gezonde omstandigheden een bestaan kunnen opbouwen.

Flevoland is innovatieprovincie bij uitstek. De jongste van alle provincies en daarmee ook het meest flexibel en lenig. Wij van het CDA vinden dan ook dat we ons maximaal moeten inspannen om de mogelijkheden tot innovatie te onderzoeken als het gaat om klimaatadaptatie en energieneutraliteit.

Voor het CDA is het van belang dat de provincie Flevoland zich volop blijft inzetten voor een groen en duurzaam Flevoland.
De provincie als daadkrachtig middenbestuur, een overheid die uitgaat van samenwerking, een overheid die zoekt naar mogelijkheden.Om een betere samenleving achter te laten, zijn creativiteit en innovatie hard nodig!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.