22 november 2012

Algemene Beschouwingen Begroting 2013

Algemene Beschouwingen Begroting 2013 Flevoland

Titel:  En nu: werk maken van werk!

 Algemeen

Voorzitter, leden PS, GS, overige aanwezigen, het is een goede begroting die voor ons ligt.

Met de aanvaarding van het coalitieakkoord oktober 2012, dat in grote lijnen een voorzetting is van het Coalitieakkoord 2011-2015: Flevoland, Zelfstandig en Uniek, ligt er een goede basis; het college is ook weer voltallig, er staat het college niets meer in de weg om tot een goede uitvoering te komen!

Regeerakkoord Bruggen Slaan

Wel hebben we te maken met een nieuwe regering in Den Haag die met het regeerakkoord Bruggen Slaan, vergaande voorstellen doet, die ook onze provincie begroting zal raken. We moeten dus een soort tegenkracht moeten organiseren tegen deze plannen in het Regeerakkoord betreffende: opschaling provincies en gemeenten, gesloten financiële huishouding voor provincies, statenleden terug met 25%, opheffen van productschappen, opheffen van waterschappen, het hele huis van Thorbecke wordt overhoop gegooid! We dachten dat we de tijd van de maakbaarheid , het opleggen van besluiten van boven af, hadden gehad. Zo’n mens- en maatschappijbeeld sluit helemaal niet aan bij de ontwikkelingen in de samenleving. Daar gaat het om netwerken, nieuwe processen van informatievoorziening, nieuwe manieren van samenwerken, nieuwe manieren van burenhulp, nieuwe manieren van duurzame energie ontwikkelen, etc. We willen toch niet die aansluiting met de samenleving missen? Schaalvergroting is toch iets van gisteren? Dat brengt ons alleen maar verder af van de burger, de leerling (scholen) en de patiënt (ziekenhuizen)? Graag hoort het CDA van dit college hoe ze een actief tegengeluid wil laten horen in Den Haag met betrekking tot de plannen om te komen tot de vorming van 5 landsdelen, te beginnen met de samenvoeging van Flevoland, Noord Holland en Utrecht binnen deze collegeperiode. De brief die we van het college hierover gisteren hebben ontvangen, bied geen duidelijkheid.


Begroting 2013

Als het gaat om voorliggende begroting 2013 dan past een compliment aan college en ambtelijke organisatie. De leesbaarheid is wederom verbeterd, de doelstellingen meer ‘smart’ geformuleerd, de systematiek goed uitgewerkt, de basis is het College Uitvoerings Programma (CUP) met een doorkijk naar 2015.

Maar nog belangrijker: een mooi positief resultaat en een verbeterd weerstandsvermogen en dat in een tijd van bezuinigingen, chapeau! Dit betekent wel dat voorgenomen bezuinigingen in het verslagjaar 2013 daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. Noblesse Oblige: het college beloofd dus in hoog tempo de benoemde bezuinigingen (en vernieuwingen) te realiseren.

Voor het CDA is rentmeesterschap een leidend beginsel: ons is de zorg toevertrouwd voor een goed functionerende provincie, waar het goed leven en werken is, nu en in de toekomst! Niet meer uitgeven dan we ontvangen, en ambities die passen bij een jonge provincie, maar wel verantwoord zijn.  Een uitgebreide risico analyse hoort erbij; goed dat die nu is opgenomen in de begroting.

Met de aangekondigde verplichte schatkistbankieren voor provincies en de wet HOF, vragen wij uw college om maximaal inspanning te geven aan de uitvoering van dit Coalitieakkoord.

Onderbesteding is nu ongewenst, we moeten doen wat het beste is voor de ontwikkeling van Flevoland. Verder verwachten wij van het college dat zij stevig stelling neemt tegen deze voornemens in het Regeerakkoord. Wij willen daar graag actief over geïnformeerd worden.


Economie

Voor het CDA is werkgelegenheid speerpunt van deze periode. Het CDA is zeer verheugd dat Flevoland en Almere de Floriade 2022 heeft gewonnen, dat zal een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van Zuid Flevoland. Wat betreft Noord Flevoland is het CDA, samen met de CU de partij die de uitvoering van het Investerings Programma Noord Flevoland (de besteding van de ZZL gelden) nauwgezet volgt.

Dit betekent dat we de volgende vragen hebben aan het college:

1.      Net als in de rest van Nederland maken we ons zorgen om de stagnatie in economische groei in Flevoland, en het oplopen van de werkloosheid. Hoe denkt het college over de mogelijkheden om meer economische groei te stimuleren?

2.      Is u bekend dat de gemeenten in Flevoland ervaren dat er geen geld meer is om kleinere projecten te starten die van belang zijn voor de lokale economie? Vindt u ook niet dat die kleinere projecten juist van groot belang zijn voor het stimuleren van wat we wel eens de motor van de economie noemen, het MKB? Neemt u initiatieven om hieraan tegemoet te komen?

3.      Al enige tijd staat de buitendijkse haven bij Urk op de agenda. Wij roepen het college op hier een forse impuls aan te geven. Kunt u ons vertellen wat de stand van zaken is?


Verkeer en vervoer

Een goede bereikbaarheid acht het CDA essentieel voor een goede economische ontwikkeling en daarmee sociale ontwikkeling van stad en platteland.

Wat betreft verkeer en vervoer vragen we het college ons te informeren over uw voornemen om de uitbreiding van de Gooiseweg voor het deel Almere/A27 en Zeewolde te realiseren.

Verder dienen wij een motie in om de investering in de rondweg bij Dronten naar voren te halen. Met goede wil is het mogelijk om in samenwerking Provincie en gemeente Dronten dit te realiseren.

Het mislukken van de aanbesteding van de OV concessie aan Connexxion, leidt er in ieder geval toe dat het CDA wil dat we grondig in gesprek gaan met belanghebbenden en ervaringsdeskundigen over de kaders en programma van eisen; hierover dienen wij een motie in.


Samenleving

Het CDA is content met de aandacht die, zij het op een andere manier, toch door de provincie gegeven kan blijven worden aan gehandicapten, chronisch zieken, eenzaamheidsbestrijding onder ouderen, etc. Compliment voor de visie op herijking sociaal beleid – zorginnovatie, want hiermee ontstaan een win-win situatie: innovatie levert arbeidsplaatsen op en aandacht voor de ‘gaten’ in het zorgbeleid, levert een kwalitatief betere samenleving op. Het bijdragen aan de totstandkoming van enkele MFC’s in gemeenten/dorpen in Flevoland is daar een mooi voorbeeld van.

Grote zorg hebben we met betrekking tot de overdracht van de Jeugdzorg per 1 januari 2015, daarom heeft het CDA aan het college gevraagd een risico-analyse toe te voegen aan het beleidskader overdracht jeugdzorg. De begroting staat per 1 januari 2015  op 0, hetgeen een vrij vreemde ervaring is. Wij dienen daarom samen met de PvdA en de CU een motie in om het saldo van de autonome middelen minus de korting op het provinciefonds nog een jaar na overdracht van de jeugdzorg op de begroting te houden.

Het CDA vindt actieve deelname aan de politiek en de samenleving door jong en oud van groot belang. Het Nationaal Jeugddebat en Op weg naar het Lagerhuis zijn o.a. daarbij goede instrumenten om jongeren actief daarbij te betrekken. We komen dan ook met een amendement om hiermee door te gaan.


Tot slot

Nog een citaat uit ‘Prediker voor managers’ om onze inzet ook weer te relativeren:

‘De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden, hij draait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. Lucht en leegte, alles is leegte.

Een CDA tegengeluid in een maakbaar geachte wereld. Een oproep om te relativeren en daarmee het echte leven te omarmen. Deze inspiratie wensen wij iedereen toe bij het werk dat hier gedaan moet worden.

Marianne Luyer
Fractievoorzitter CDA Flevoland

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.