Douwkje Douma

Lemmer - Secretaris

Woonplaats: Lemmer
Mailadres: [email protected]

Persoonlijk

Sûnt tsien jier wenje ik mei myn man op ‘e Lemmer en is ús gesin groeid mei fjouwer bern. As noardlike Fries ha ik nei in oantal jierren in oare parten fan it lân myn thús fûn yn de moaie gemeente De Fryske Marren. Ik wurkje as projektlieder foar Fryske taalpromoasje. Dy taal en de kultuer fyn ik belangryk. Om te behâlden mar foaral om it te brûken en dêrmei minsken by inoar te bringen. Yn myn frije tiid mei ik graach genietsje fan de natoer, jûntsjes mei freonen en wurkje yn de moestún.

Politiek

Sûnt 2021 bin ik aktyf as sekretaris fan it bestjoer fan it CDA De Fryske Marren. Yn dy funksje wol ik yn gearwurking mei leden en de fraksje it belied yn ús gemeente mei foarmjaan wêrby’t romte is foar ynbring en eigen inisjatyf fan ynwenners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.