De Fryske Marren is voor een landelijke gemeente waarin de agrarische bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van onze gemeente. Landbouw is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Het CDA vindt het mede daarom belangrijk dat de bedrijven de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en ondersteunt ondernemers bij het maken van duurzame keuzes bij o.a. vergunningverlening.

Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij de realisatie van natuurdoelen moet, daar waar mogelijk, opgetrokken worden met agrarische ondernemers. Samenwerking wordt gezocht bij het onderhoud (bijv. bermen en boomwallen) van de landelijke omgeving.

Het CDA ondersteunt initiatieven van boeren om te komen tot een gesloten economische en ecologische kringloop op hun bedrijven.

Wat wil het CDA?

  • Daar waar mogelijk ondersteunt onze gemeente bedrijven om aan eisen van markt en maatschappij te voldoen.
  • De Fryske Marren ondersteunt de transitie naar duurzame energie, daken van onder meer agrarische bedrijven zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Het CDA wil onderzoeken of de opgewekte energie in het eigen dorp kan worden afgezet.
  • Het CDA wil de productie en afzet van producten in de eigen regio stimuleren en zichtbaar maken in het landschap, met een link naar horeca en toerisme in onze omgeving.
  • Voor de levensvatbaarheid van bedrijven is het belangrijk ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren, dit genereert extra inkomsten, het landschap blijft beheerd en deze activiteiten kunnen ondersteunend zijn aan een aantrekkelijke toeristische gemeente.
  • Met de eigenaren van de stoppende agrarische bedrijven wordt gezocht naar herbestemming of herinrichting in de directe omgeving. Verpaupering van agrarisch onroerend goed moet worden voorkomen.
  • Wij willen meewerken aan nieuwe bouwvormen bij agrarische bedrijven en op maat bezien of bedrijfswoningen nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten. Wij willen jonge boeren de ruimte geven, continuïteit wordt daarmee ondersteunt.
  • Het CDA is geen voorstander van het vestigen van nieuwe niet grondgebonden veehouderij.
  • Het CDA ondersteunt initiatieven van boeren om te komen tot een gesloten economische en ecologische kringloop op hun bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.