22 november 2017

Goed wonen in Apeldoorn

Goed wonen is voor de stad met de omliggende dorpen en voor u van belang. Het CDA zet zich hier voor in.

De gemeente Apeldoorn legt het beleid op het gebied van woningbouw vast in de zgn. woonagenda. De huidige loopt tot 2018. Tijd voor een nieuw geactualiseerd beleid op het gebied van wonen.

De woonagenda kent een aantal bouwstenen; de woningmarktmonitor (die de thermometer in de woningmarkt stopt), de woningbouwprogrammering (hoeveel woningen mogen waar gebouwd worden), een visie op de dorpen en het uiteindelijke beleid met concrete actiepunten. Dit beleid vormt ondermeer de basis voor de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.

Veel partijen spelen een rol als het gaat om dit onderwerp. Om die reden is de gemeenteraad op donderdag 16 november een dialoog aangegaan met deze partijen. Aanwezig waren ondermeer projectontwikkelaars, corporaties, huurderverenigingen, makelaars, wijk en dorpsraden. Aan de hand van stellingen werden verschillende onderwerpen besproken zoals de bestaande voorraad, inbreiden of uitbreiden, duurzaamheid, woningbouw in de dorpen. De gemeenteraad luisterde met name om de inbreng straks te gebruiken bij het debat in de raad.

Wat is de inbreng van het CDA?

Centraal staat de vraag: hoe (willen) wij wonen in 2040?

De maatschappij verandert snel. Vergrijzing, meer eengezinshuishoudens, zorg dichtbij, eigendom wordt steeds minder belangrijk. We zien een woningmarkt die heel snel veranderd van een totaal gebrek aan dynamiek naar oververhitting. Dit is een ongezonde situatie. Dit lossen we lokaal niet op. Maar de genoemde ontwikkelingen leiden voor het CDA  tot de volgende uitgangspunten; flexibiliteit op alle terreinen (programmering, woning, woonomgeving), levensloopbestendigheid en fundamenteel andere keuzes bijv. op het gebied van wonen en zorg.

De bestaande voorraad is verreweg het belangrijkste onderdeel van de woningmarkt. We moeten ons niet blindstaren op nieuwbouw maar investeren in de bestaande voorraad en woonomgeving, Het CDA vraagt hierbij aandacht voor de sterk vergrijzende samenleving. Dit vraag samen met partners om forse investeringen. Ouderen blijven steeds langer thuiswonen, dit vraagt om visie en investeringen om dit daadwerkelijk mogelijk te maken.

Als je kijkt naar de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad zien we geen alarmerende situatie in Apeldoorn. Wel zien we  in bepaalde wijken een cumulatie van problemen of liever aandachtspunten. Wijken met veel sociale woningbouw, veel kleine moeilijk aan te passen woningen, weinig draagvlak voor verduurzaming, veel ouderen met lage inkomens. Hier worden hele gerichte ingrepen verwacht.

Het CDA vindt dat de rol van de overheid een andere is dan jaren geleden. Daar waar de markt zaken kan oppakken doet de gemeente een stapje terug. Het te formuleren beleid gaat wel kaders aangeven. Een daar waar dat nodig is zal de overheid stimuleren en initiëren,, maar partners zullen aan de slag moeten.

Het CDA wil snel duidelijkheid over de woningbouwprogrammering. Door de aantrekkende markt komt de gemeente Apeldoorn snel aan plafond qua woningaantallen. Het CDA vraagt van de provincie meer oog voor kwaliteit. Daar waar een plan een duidelijke toegevoegde waarde heeft (transitie, zorg, maatschappelijk) wordt er planologische ruimte gevraagd. 

Wat zijn de volgende stappen?

De genoemde dialoog is input voor de raadsbehandeling. Uiteindelijk moet dit begin 2018 leiden tot een nieuwe woonagenda. Indien u vragen hebt of een belangrijk item heeft wat we mee kunnen nemen in de woonagenda, neem dan contact met mij op (tel 0683338341)

Ik hou u op de hoogte!

Martin Fransen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.