18 juli 2019

Omgevingsvisie: vertrouwen in de toekomst

Wellicht weet u dat naar verwachting in 2021 de omgevingswet in werking zal treden. Met deze omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Het zal straks gemakkelijker worden om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten.

De gemeente Apeldoorn is bezig om dit voor te bereiden. Om te beginnen een koersdocument. Een document waarin we gaan vastleggen wat de uitgangspunten worden voor de visie en het proces. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld over het niveau waarop we als raad zaken gaan vastleggen. Dit koersdocument vormt de basis voor de omgevingsvisie en vervolgens de omgevingsplannen.  Het gaat niet alleen over inhoud en processen maar ook over cultuur. Ambtenaren zullen bouwers anders gaan benaderen.

Vanwege het belang en de verstrekkende gevolgen is er voor gekozen een raadswerkgroep te formeren. Namens het CDA ben ik een van de deelnemers.

Om te komen tot een koersdocument  is het van belang antwoord te krijgen op de vraag; wat voor een gemeente willen we zijn? Tijdens de politieke markt van donderdag 11 juli is hierover gedebatteerd. Hieronder (kort) de bijdrage van het CDA.

Voor een antwoord op deze vraag heb ik teruggegrepen naar een grondbeginsel van onze partij: Gespreide verantwoordelijkheid. Hiermee wordt het volgende bedoeld: politiek begint met de erkenning voor het maatschappelijk initiatief: mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, bedrijven etc. leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving en krijgen de ruimte en vertrouwen van de overheid.

Dit vormt een belangrijke leidraad voor ons handelen in Apeldoorn. Dit zie je terug in ons bestuursakkoord. Een van de strategische doelen is de comfortabele gezinsstad. Samengevat willen we het volgende bereiken:

  • Vitale en sociaal krachtige buurten en dorpen;
  • Omzien naar elkaar
  • Een comfortabele en toegankelijke woonomgeving waar mensen en generaties elkaar ontmoeten
  • Geen anonieme stad
  • Een fijnmazig net van voorzieningen dicht bij de inwoners

Naast deze inhoudelijke opgave gaat het ook over bewoners die zelf initiatief nemen en verbindingen zoeken in de wijk. We zien in Apeldoorn al mooie voorbeelden.

Daarnaast heb ik enkele inhoudelijke uitgangspunten genoemd:

- Laten we als gemeente zo min mogelijk regelen in de visie en ruimte laten aan de samenleving. Daar waar nodig zal de gemeente kaders stellen, maar laten we als raad terughoudend zijn.

- Er liggen veel ruimtelijke claims. Keuzes zullen gaan botsen. Dit vraagt de komende jaren om veel duidelijke keuzes en leiderschap van ons als raad.

- We bewaken het DNA van onze stad en dorpen: het Groen. Groei is geen doel op zich maar, naast dat we willen voldoen aan de vraag naar woningen en ruimte voor bedrijven, op sommige plekken kan nieuwbouw bijdragen aan de kwaliteit van wijken. Op veel plekken kan dat met behoud van groen of zelfs versterking. We noemen dat kwalitatieve groei.

- In 2030 is Apeldoorn een gemeente met een goede balans tussen reuring en rust. Met het groene DNA is het een gemeente waar mensen graag willen wonen en bedrijven zich graag vestigen. Dit willen wel als gemeente faciliteren maar wel onze kwaliteiten blijven bewaken.

- Wij kiezen voor inbreiden boven uitbreiden. De groei kan plaatsvinden binnen ons stedelijk. We zijn er van overtuigd dat er nog genoeg ruimte is voor inbreiding. Ook hier geldt dat we uiteraard blijven waken over het groene karakter.

Tijdens de politieke markt werd duidelijk dat er op punten consensus bestaat tussen partijen, maar dat er wel degelijk verschillen bestaan. De komende maanden zal de raad hier besluiten over gaan nemen.

Wij houden u hiervan op de hoogte. Heeft u vragen of wilt u uw mening, kennis etc. delen neem dan contact op met Martin Fransen via 0683338341.

Martin Fransen

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.