15 september 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 15

14 september 2023: Politieke Markt (PMA)

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Alinda Fredriks: 1: Van de 'voorzitter' en de TUssentijdse RAPportage 2023

Het eerste deel van mijn avond bestond uit het voorzitten van twee onderwerpen. Een ervan ging over de ontwikkeling van een breder veiligheidscentrum op de brandweerlocatie en aankoop van percelen hiervoor. Daarna bespraken we een bestemmingsplan aan de Terwoldseweg, waar woningen gebouwd gaan worden. Na een pauze, met een kopje koffie, mocht ik nog een keer aan de bak. De TURAP, TUssentijdse RAPportage 2023, stond op de agenda. Deze rapportage geeft de gemeenteraad inzicht in het lopende begrotingsjaar. Hoe staat het ervoor met de verschillende programma’s, halen wij onze doelstelling en hoe staat het ervoor met onze financiën. Een aantal zaken vallen op. Op een deel van de programma’s houden we geld over. Dit komt doordat we door gebrek aan capaciteit bepaalde projecten niet uit kunnen voeren. Dit budget blijft verbonden aan de programma’s en er wordt ingezet op het alsnog uitvoeren van de projecten. Daarnaast zien we dat het college een actief grondbeleid erop na houdt. We verwerven regelmatig percelen. Grotendeels kunnen wij, als CDA Apeldoorn, dit ondersteunen. De percelen bieden immers mooie kansen voor ontwikkeling. Wel brengen deze aankopen risico’s met zich mee, die moeten we goed bewaken. In de TURAP zijn deze risico’s netjes en duidelijk in beeld gebracht. In oktober en november behandelen we de meerjarenbegroting. Deze punten zullen dan terugkomen om verder over door te praten.

Hans van Gerrevink: 1: Ontwikkelen brandweerkazerne Matenpoort naar Veiligheidscentrum en verwerven Molenmakershoek 14

In een mooi plan kunnen toch wat dingen 'verdekt' aanwezig zijn, waar je als fractielid alert op moet zijn. Het college vroeg gisteren - in aanwezigheid van wethouder Wenzkowski en burgermeester Heerts ontwikkelruimte rondom de locatie van de nieuwe brandweerkazerne. In een behandeling vorig jaar was met name mobiliteit rondom de te plannen kazerne een aandachtspunt. In de verdere uitwerking worden kansen verwacht om ruimte rondom de kazerne uit te breiden naar een Veiligheidscentrum. Waar niet alleen de brandweer, maar ook andere veiligheidspartners zich kunnen vestigen. Het pand moet groter, meer grond is nodig. En dus meer geld. De raad wordt gevraagd om geld om een onderzoek uit te werken. Vanzelfsprekend ben ik voorstander van een te ontwikkelen veiligheidscentrum, al is de onderbouwing nog wat smal en niet concreet. Maar om Apeldoorn als veiligheidsstad van Nederland op de kaart te zetten is deze stap logisch. Wel moeten de eigen spelregels van het college worden gevolgd. De juiste stukken worden gebruikt om met de juiste kaders dit stuk grond aan te kopen. Omdat het mobiliteitsonderzoek naar de beste routes en de beste rijtijden nog loopt kunnen we daar nu niet bij stilstaan. 

2: Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Terwoldseweg 2-6

Nadat ik vorige week enthousiast was over de 62 woningen in Klarenbeek, kon ik ook nu niet minder enthousiast zijn over maar liefst 82 woningen in Apeldoorn. Op het terrein van (alweer) een oude kwekerij passen 82 woningen. Net naast de oude GGNet locatie. Het plan is een uitwerking die toeziet op de overgang tussen Zevenhuizen en Zuidbroek. Met enkele vrijstaande woningen, middeldure woningen en 18 sociale huurwoningen. Het CDA Apeldoorn had liever iets meer sociale huurwoningen gezien, maar dit aantal past binnen de kaders die gesteld zijn. We hopen wel dat niet gekozen wordt voor de top van het middeldure bedrag. Verder hebben ik een oproep gedaan de ontsluitingsweg naar de Deventerstraat synchroon aan te leggen met de bouw van deze woningen. Zodat veiligheid en mobiliteit wordt gewaarborgd. 

2: Agenda klimaatadaptatie en natuur

Ik besloot de avond met een consultatie van de agenda voor klimaatadaptatie en natuur. Consultatie wil zeggen dat het niet voor besluitvorming voorligt, maar dat je er zaken over mag zeggen of suggesties mag doen voor toevoeging. De agenda ziet er mooi uit en is een voortzetting van ander beleid dat moest worden vernieuwd. Ik ben blij met de gestructureerde indeling en concrete doelen voor de lange én kortere termijn. Andere partijen zien liever een jaarkalender uitgewerkt, waarbij ik me sterk afvraag of dit realistisch is. Wat ik wel mis is de koppeling naar circulariteit, de afwachtende houding rondom NIKA (natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen) en wat meer nadruk op de effecten op uitstoot van stikstof en CO2. Tenslotte benadruk ik dat de wijze waarop de ruim 20 miljoen die de komende 5 jaar nodig is voor deze agenda in een goed voorstel moet worden beschreven. Een bestemmingsreserve is daarbij voor het CDA Apeldoorn niet vanzelfsprekend. 

Clariska van Hoek: 1: Burgerberaad

Het doel van deze bijeenkomst was om de mogelijkheden van een burgerberaad te verkennen en ideeën uit te wisselen met de burgers. De opzet van de avond was interactief, waarbij iedereen die wilde deelnemen aan de dialoog plaats kon nemen in de ring van de raadzaal of, indien deze bezet was, op de publieke tribune. Eva Rovers, auteur van het boek "Nu is het aan ons", verzorgde tijdens deze PMA een presentatie over het concept van een burgerberaad. Vervolgens was er gelegenheid voor een dialoog tussen aanwezige fracties en het publiek. Een burgerberaad is een initiatief waarbij een groep burgers wordt samengesteld door middel van loting. Deze groep gaat op basis van uitgebreide informatie en overleg aan de slag met het formuleren van aanbevelingen voor het beleid. Het idee achter een burgerberaad is dat burgers meer invloed kunnen uitoefenen op het te vormen beleid. Door de dialoog aan te gaan en naar elkaars argumenten te luisteren, kan de invloed van burgers op het beleid toenemen. Wat ik heb ingebracht is: zorg ervoor dat iedereen zich gehoord voelt want juist de mensen die geneigd zijn af te haken zijn ook de mensen voor wie dit instrument bedoeld is.  Zorg dus voor voldoende randvoorwaarden voor inspraak. Anders schiet het zijn doel voorbij. Wij blijven ons als lokale politieke partij inzetten voor initiatieven die particpatie verbeteren. Waaronder mogelijk het burgerberaad. Omdat we geloven dat dit bijdraagt aan een sterker en inclusiever Apeldoorn. Samen met andere partijen willen we deze discussie voortzetten en kijken naar hoe we de stem van de burgers nog beter kunnen vertegenwoordigen.

Martin Fransen: 1: Volkshuisvestingskader Apeldoorn

Op de agenda stond het volkshuisvestingskader. Dit kader geeft richting aan het wonen in Apeldoorn voor de komende jaren. De centrale doelen zijn ondermeer; werk maken van het bouwen van woningen, wonen en zorg. Maar ook de veerkrachtige wijken en verduurzaming van de woningvoorraad. CDA Apeldoorn is zeer te spreken over het proces. Veel partijen (woningbouwverenigingen, huurderverenigingen, ontwikkelaars, zorgpartijen etc.) hebben input kunnen leveren. Wij hebben begrepen dat de partijen zelf ook tevreden zijn. Als CDA Apeldoorn hebben we ondermeer het volgende naar voren gebracht: Het volkshuisvestingskader gaat niet alleen over wonen. Dat vinden wij een sterk punt. Fijn wonen gaat namelijk ook over de voorzieningen in een wijk, een veilige en toegankelijke woonomgeving en het organiseren van zorg dichtbij. Het CDA Apeldoorn heeft jarenlang gepleit voor het vormgeven van wonen en zorg in wijken. Dit gaat nu gebeuren. We blijven ons ook nog altijd hard maken voor de zogenaamde 'Knarrenhofjes' of vergelijkbare vormen van wonen in een groep. CDA Apeldoorn wil dat college doorpakt op het bouwen van woningen samen met andere partijen. Wij hebben wel een amendement aangekondigd. We gaan veel woningen in het middensegment bouwen. Maar om woningen bereikbaar te maken voor starters of doorstromers vanuit de sociale huursector moeten we met name substantieel bouwen in het goedkope middelduur segment, woningen tussen 280.000 en 320.000. Dit staat nu niet op deze wijze geprogrammeerd. Tijdens de bespreking kreeg ons amendement steun van diverse andere partijen. CDA Apeldoorn gaat dit voorbereiden richting de raad waar het volkshuisvestingskader vastgesteld gaat worden.

2: Flexwonen Dubbelbeek

Op de locatie Dubbelbeek (naast ondermeer Zwembad Malkander en de kartbaan) wil de gemeente samen met de gezamenlijke corporaties 84 tijdelijke woningen realiseren. Het zijn met name betaalbare huurwoningen. CDA Apeldoorn is voorstander van deze ontwikkeling. De urgentie achter de bouw van deze tijdelijke woningen is groot. Er is een groot tekort aan woningen voor starters, spoedzoekers en andere doelgroepen voor deze tijdelijke woningen. De gemeente Apeldoorn is volop bezig om deze tekorten samen met andere partijen terug te brengen. Tijdelijke woningen (op deze locatie max 15 jaar) kunnen op korte termijn een oplossing bieden. Dit project wordt een pilot genoemd, met name omdat er verkorte procedures worden gevolgd, waarbij ook de inspraakmogelijkheden zijn beperkt. CDA Apeldoorn vindt dat dit echt een uitzondering moet zijn, maar gelet op de urgentie moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Wel pleiten we er voor de omgeving, middels informatieavonden, goed mee te nemen. Participatie is - zoals we ook bij de bespreking over het burgerberaad opmerkten - een groot goed. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.